Ktl-icon-tai-lieu

Một đời tài sắc (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
t Ð i Tài S c

1

www.hobieuchanh.com

t Ð i Tài S c
Bi u Chánh
(1)
m 1929 tháng Juillet.
a d m d luôn m y ngày, r i m t bu i chi u s m m i, b u tr i thanh b ch, m t tr i ló
ra chói n ng sáng lòa.
Cây c i b
t loi ngoi m y b a, nay g p n ng l i, gi lá ph i ngành, tr bông âm t
ngoài ru ng vô t i trong v n, khoe m t màu xanh l c lìa, coi thi t là kh e m t.

c,

Ông H i ng Võ K Nghi p, nhà làng Phú L i g n ch Cái T c, thu c t nh C n Th ,
có tánh hay tr ng bông tr ng ki ng; m y b a rày b m a, ông không ch m sóc ki ng v t c a ông
c, nay th y tr i n ng, ông m i b c ra sân. Con gái l n c a ông là Võ Th Xuân H ng, 18
tu i, h c trên Sài Gòn, thi u, ông m i r c v , cô c ng i theo ông ra ngoài sân mà th m hoa
xem ki ng. Ông h i ng tay c m cái kéo nh , i vòng theo m y ch u bùm s m, quít tàu, càng
th ng mà h t t b t sâu. Cô Xuân H ng thì i dài theo m y li p bông h ng, lo ch i m y
nhánh b m a o n, g p cái bông nào t t thì cô c m mà coi, m t g n bông, bông gi i m t. M t
càng p, bông càng xinh.
Thình lình nghe có ti ng xe h i
xa ch y l i, t i ngang c a, xe ch y ch m r i quanh
vô sân. Ông h i ng ngó ra r i nói v i con r ng: „Xe n y c a ông Cai T ng bên Th nh Hòa
mà”.
Xe ng ng gi a sân, hai v ch ng ông Cai T ng Hà Thi n Bình leo xu ng. Ông h i
c t i chào m ng. Cô Xuân H ng c ng l i g n ch p tay cúi u thi l .
Bà Cai T ng Bình ngó cô Xuân H
-

Bày tr

ng và h i r ng:

nhà coi nh t trình nói con thi

th a ph i. Con thi

ng

u b ng c p gì ó r i ph i hôn?

u „Brevet Élémentaire“.

-

Gi i à! Bác nghe nói nên l t t qua ây mà m ng cho con. Th ng Ý bên Tây nó
ng u Tú Tài k nhì r i, nó m i ánh dây thép v hôm qua. Có má con nhà hôn?

-

Th a có.

Ông Cai T ng Bình ti p h i Xuân H

ng r ng:

-

Con

u „Brevet Elémentaire“ r i con tính i h c n a hay là thôi?

-

Th a, con tính xin v i má cho con h c thêm ít n m n a

-

c a. Con h c
c thì h c luôn cho
lu t. H c lu t ph i h c 3 n m n a m i

n cùng. Th ng Ý
c C Nh n.

Ông H i ng Nghi p m i khách vô nhà. Bà h i
ng Bình qua thì b c ra c a mà ti p chào.

1

ng thi „Brevet Supérieur“.
u Tú Tài r i nó tính h c

ng nghe nói có hai v ch ng ông Cai

t Ð i Tài S c

2

www.hobieuchanh.com

Ông Cai T ng Hà Thi n Bình, nhà làng Th nh Hòa, thu c t nh R ch Giá d a bên cái l
i Long Xuyên - R ch Giá kêu là l Cái S n.
Ông Cai T ng v i ông H i
Th c Nhiêu, thu c t nh M Tho.

ng Nghi p v n là b n

ng h

ng, hai ng

i h i nh

Ông H i ng là con nhà giàu, r i ch ng ông c i v r i, cha m l i suy s p, gia tài b
ch n thi hành phát mãi h t, ông ph i qua Cái T c theo...
t Ði i Sc 1 www.hobieuchanh.com
1
t Ði Tài Sc
 Biu Chánh
(1)
m 1929 tháng Juillet.
a dm d luôn my ngày, ri mt bui chiu sm mi, bu tri thanh bch, mt tri ló
ra chói nng sáng lòa.
Cây ci bt loi ngoi my ba, nay gp nng li, gi lá phi ngành, tr bông âm tc,
 ngoài rung vô ti trong vn, khoe mt màu xanh lc lìa, coi thit là khe mt.
Ông Hi ng K Nghip, nhà làng Phú Li gn ch Cái Tc, thuc tnh Cn Th,
có tánh hay trng bông trng king; my ba rày b ma, ông không chm sóc king vt ca ông
c, nay thy tri nng, ông mi bc ra sân. Con gái ln ca ông là Võ Th Xuân Hng, 18
tui, hc trên Sài Gòn, thi u, ông mi rc v, cô cng i theo ông ra ngoài sân mà thm hoa
xem king. Ông hi ng tay cm cái o nh, i vòng theo my chu bùm sm, qt tàu, càng
thng mà ht t bt sâu. Cô Xuân Hng thì i dài theo my lip bông hng, lo chi my
nhánh b ma on, gp cái bông nào tt tcô cm mà coi, mt gn bông, bông gii mt. Mt
càng p, bông càng xinh.
Thình nh nghe có ting xe hi  xa chy li, ti ngang ca, xe chy chm ri quanh
vô sân. Ông hi ng ngó ra ri nói vi con rng: „Xe ny ca ông Cai Tng bên Thnh Hòa
mà”.
Xe ngng gia sân, hai v chng ông Cai Tng Hà Thin Bình leo xung. Ông hi ng
c ti chào mng. Cô Xuân Hng cng li gn chp tay cúi u thi l.
Bà Cai Tng Bình ngó cô Xuân Hng và hi rng:
- Bày tr nhà coi nht trình nói con thi u bng cp gì ó ri phi hôn?
-  tha phi. Con thi u Brevet Élémentaire“.
- Gii à! Bác nghe nói nên lt t qua ây mà mng cho con. Thng Ý n Tây nó
ng u Tú Tài k nhì ri, nó mi ánh dây thép v m qua. Có má con nhà hôn?
- Tha có.
Ông Cai Tng Bình tip hi Xuân Hng rng:
- Con u „Brevet Elémentaire“ ri con tính i hc na hay là thôi?
- Tha, con tính xin vi má cho con hc thêm ít nm na ng thi „Brevet Supérieur.
- c a. Con hc c thc luôn cho n cùng. Thng Ý u Tú Tài ri nó tính hc
lut. Hc lut phi hc 3 nm na mi c C Nhn.
Ông Hi ng Nghip mi khách vô nhà. Bà hi ng nghe nói có hai v chng ông Cai
ng Bình qua thì bc ra ca mà tip chào.
Một đời tài sắc (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một đời tài sắc (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Một đời tài sắc (Hồ Biểu Chánh) 9 10 959