Ktl-icon-tai-lieu

Một ngày của Ivan Denisovich - Aleksandr Solzhenitsyn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 5549 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Một ngày của Ivan Denisovich

Aleksandr Solzenisyn

Aleksandr Solzenisyn

Một ngày của Ivan Denisovich
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Phần 1
Phần 2
Phần 3

Aleksandr Solzenisyn
Một ngày của Ivan Denisovich
Dịch giả:Đào Tuấn Ảnh
Phần 1

Vào năm giờ sáng, nhƣ thƣờng lệ, hiệu lệnh báo thức vang lên - tiếng búa đánh vào thanh tà vẹt treo
cạnh sở chỉ huy. Tiếng kẻng rè ngắt quãng, yếu ớt vọng qua lớp kính băng đóng dầy đến hai đốt ngón
tay, chẳng bao lâu đã im bặt: trời rét nên viên giám thị cũng chẳng buồn vung tay lâu làm gì.
Tiếng kẻng đã tắt, nhƣng ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, y nhƣ lúc nửa đêm khi Sukhov dậy đi vệ sinh.
Chỉ có ánh sáng của ba ngọn đèn vàng hắt vào cửa sổ: hai chiếc ở vùng ngoại biên, một chiếc soi khu
vực bên trong trại giam.
Không hiểu tại sao chƣa có ai tới mở cửa trại xá(1), và cũng không nghe thấy tiếng đám trực nhật
kéo thùng vệ sinh để luồn đòn vào khiêng đi.
Sukhov không bao giờ ngủ quá lệnh báo thức, lúc nào anh cũng dậy đúng vào thời gian này, và nhƣ
vậy, trƣớc lúc điểm danh, anh có hẳn một tiếng rƣỡi cho bản thân. Đây không phải là thời gian của
công, mà là thời gian cá nhân. Những ngƣời từng trải cuộc sống trại giam, bao giờ cũng kiếm đƣợc
chút gì đó vào quãng giờ này: có thể khâu thuê cho ai đó đôi găng tay từ miếng vải lót áo cũ; có thể

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Một ngày của Ivan Denisovich

Aleksandr Solzenisyn

mang đôi ủng dạ đã đƣợc sấy khô tới thẳng giƣờng cho tay đội trƣởng giàu có để hắn khỏi phải đi
chân trần lục lọi trong đống ủng tìm đôi của mình; hay chạy tới các phòng kho xem có ai cần quét
dọn, hoặc khuân vác gì không; hay tới nhà ăn thu dọn bát đĩa trên các bàn, khuân từng chồng tới chỗ
rửa - làm việc này tuy cũng có thêm đƣợc đôi ba miếng ăn, nhƣng ở đó có vô thiên lủng kẻ tới kiếm
chác. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất là nhìn thấy chút cơm thừa canh cặn trong bát, không đừng đƣợc,
lại thè lƣỡi ra mà liếm. Sukhov nhớ rất kỹ lời của tay đội trƣởng đầu tiên tên là Kuzmin - một sói già
trong trại giam mà ngay từ hồi bốn ba thâm niên tù đã có tới 13 năm. Trên một chỗ đất trống trong
rừng, cạnh đống lửa, hắn nói với đám ngƣời vừa bị đƣa thẳng từ mặt trận tới:
- Các cậu, ở đây là luật rừng. Nhƣng kể cả ở đây ngƣời ta vẫn sống đƣợc. Đi tong trƣớc tiên là những
thằng liếm bát, tin vào trạm xá hay làm ăng ten cho bọn cai ngục.
Về bọn chỉ điểm, tất nhiên anh ta nói đúng. Đám ấy cũng biết giữ t...
Một ngày của Ivan Denisovich Aleksandr Solzenisyn
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Aleksandr Solzenisyn
Một ngày của Ivan Denisovich
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Phn 1
Phn 2
Phn 3
Aleksandr Solzenisyn
Một ngày của Ivan Denisovich
Dch giả:Đào Tuấn nh
Phn 1
Vào năm giờ sáng, nhƣ thƣờng lệ, hiệu lệnh báo thức vang lên - tiếng búa đánh vào thanh tà vẹt treo
cạnh sở chỉ huy. Tiếng kẻng rè ngắt quãng, yếu ớt vọng qua lớp kính băng đóng dầy đến hai đốt ngón
tay, chẳng bao lâu đã im bặt: trời rét nên viên giám thị cũng chẳng buồn vung tay lâu làm gì.
Tiếng kẻng đã tắt, nhƣng ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, y nhƣ lúc nửa đêm khi Sukhov dậy đi vệ sinh.
Chỉ có ánh sáng của ba ngọn đèn vàng hắt vào cửa sổ: hai chiếc ở vùng ngoại biên, một chiếc soi khu
vực bên trong trại giam.
Không hiểu tại sao chƣa có ai tới mở cửa trại xá(1), và cũng không nghe thấy tiếng đám trực nhật
kéo thùng vệ sinh để luồn đòn vào khiêng đi.
Sukhov không bao giờ ngủ quá lệnh báo thức, lúc nào anh cũng dậy đúng vào thời gian này, và nhƣ
vậy, trƣớc lúc điểm danh, anh có hẳn một tiếng rƣỡi cho bản thân. Đây không phải là thời gian của
công, mà là thời gian cá nhân. Những ngƣời từng trải cuộc sống trại giam, bao giờ cũng kiếm đƣợc
chút gì đó vào quãng giờ này: có thể khâu thuê cho ai đó đôi găng tay từ miếng vải lót áo cũ; có thể
Một ngày của Ivan Denisovich - Aleksandr Solzhenitsyn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một ngày của Ivan Denisovich - Aleksandr Solzhenitsyn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Một ngày của Ivan Denisovich - Aleksandr Solzhenitsyn 9 10 138