Ktl-icon-tai-lieu

Một Số Bài Văn Mẫu 10 Chọn Lọc

Được đăng lên bởi Ha Tran
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. ¤n tËp vµ n©ng cao kÜ n¨ng
lµm bµi v¨n tù sù
I. Mét sè lu ý khi viÕt bµi v¨n tù sù
1. T×m hiÓu ®Ò
- §Ò bµi yªu cÇu t¹o lËp kiÓu v¨n b¶n nµo (kÓ chuyÖn hay miªu t¶)? §Ó t¹o lËp v¨n b¶n Êy cÇn
sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chñ yÕu?
- Néi dung cÇn biÓu ®¹t lµ g×?
- §Ó thùc hiÖn yªu cÇu cña ®Ò bµi, cÇn chuÈn bÞ nh÷ng tri thøc vµ kÜ n¨ng g×?
2. LËp dµn ý
- Më bµi:
Më bµi theo kiÓu trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp? X¸c ®Þnh nh÷ng néi dung cÇn biÓu ®¹t trong phÇn
Më bµi tuú theo tõng c¸ch më bµi.
+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: Giíi thiÖu c©u chuyÖn (tªn c©u chuyÖn, chñ ®Ò truyÖn,…)
+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®èi tîng miªu t¶.
Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n th× giíi thiÖu ®èi tîng miªu t¶ ë c©u më ®o¹n.
- Th©n bµi:
+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: KÓ l¹i diÔn biÕn c©u chuyÖn theo tr×nh tù më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt
thóc.
Chó ý: Ph¸t huy trÝ tëng tîng ®Ó x©y dùng néi dung kÓ phong phó, sinh ®éng; Lùa chän ng«i
kÓ cho hîp lÝ (khi nhËp vai nh©n vËt ®Ó tù kÓ vÒ m×nh th× ng«i kÓ ph¶i lµ …t«i…); Cã thÓ kÕt hîp
gi÷a kÓ víi t¶ hoÆc biÓu c¶m ®Ó c©u chuyÖn thªm sinh ®éng, béc lé ®îc th¸i ®é, suy nghÜ cña m×nh
vÒ sù viÖc, chi tiÕt.
+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: T¶ l¹i ®èi tîng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. §èi víi v¨n t¶ ngêi, chó ý t¶
tõ ®Æc ®iÓm vÒ ch©n dung, cö chØ, hµnh ®éng ®Õn tiÕng nãi; cã thÓ ®iÓm xuyÕt khung c¶nh.
Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n, th× ®©y lµ phÇn th©n ®o¹n.
- KÕt bµi:
+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: Cã thÓ kÕt bµi b»ng chÝnh sù kÕt thóc cña c©u chuyÖn hoÆc kÕt bµi
theo kiÓu më réng. Tuy nhiªn, tèt nhÊt lµ biÕt ®a ra nh÷ng suy nghÜ, ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ c©u
chuyÖn võa kÓ ®ång thêi cã thÓ më réng liªn tëng, tëng tîng.
+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: Nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ ®èi tîng võa t¶.
Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n, cã thÓ phÇn nµy t¬ng øng víi c©u kÕt ®o¹n.
3. Gîi ý thùc hµnh
§Ò 1: KÓ l¹i mét truyÖn cæ tÝch hoÆc mét truyÖn ng¾n mµ anh (chÞ) yªu thÝch (VÝ dô: Sä
Dõa, BÕn quª, Nh÷ng ng«i sao xa x«i…).
Gîi ý: Bµi lµm ph¶i ®¶m b¶o võa ®óng võa ®ñ néi dung cèt truyÖn. KÓ l¹i c©u chuyÖn
b»ng lêi v¨n cña m×nh. Tuy nhiªn, trong khi kÓ vÉn cã thÓ dÉn y nguyªn c©u v¨n hoÆc lêi ®èi
tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong t¸c phÈm. Cã thÓ tham kh¶o dµn ý d íi ®©y (kÓ l¹i truyÖn cæ tÝch
Sä Dõa).
1

(A) Më bµi
- KÓ giíi thiÖu gia c¶nh bè mÑ Sä Dõa
- Sù ra ®êi thÇn k× vµ h×nh ¶nh dÞ d¹ng cña Sä Dõa.
(B) Th©n bµi
LÇn lît kÓ c¸c sù viÖc sau:
- Sä Dõa ®i ch¨n bß cho nhµ Phó «ng nh÷ng tëng sÏ rÊt khã kh¨n nhng cËu ch¨n rÊt giái.
- Phó «ng c¾t cö ...
A. ¤n tËp vµ n©ng cao kÜ n¨ng
lµm bµi v¨n tù sù
I. Mét sè lu ý khi viÕt bµi v¨n tù sù
1. T×m hiÓu ®Ò
- §Ò bµi yªu cÇu t¹o lËp kiÓu v¨n b¶n nµo (kÓ chuyÖn hay miªu t¶)? §Ó t¹o lËp v¨n b¶n Êy cÇn
sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chñ yÕu?
- Néi dung cÇn biÓu ®¹t lµ g×?
- §Ó thùc hiÖn yªu cÇu cña ®Ò bµi, cÇn chuÈn bÞ nh÷ng tri thøc vµ kÜ n¨ng g×?
2. LËp dµn ý
- Më bµi:
bµi theo kiÓu trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp? X¸c ®Þnh nh÷ng néi dung cÇn biÓu ®¹t trong phÇn
Më bµi tuú theo tõng c¸ch më bµi.
+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: Giíi thiÖu c©u chuyÖn (tªn c©u chuyÖn, chñ ®Ò truyÖn,…)
+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®èi tîng miªu t¶.
Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n th× giíi thiÖu ®èi tîng miªu t¶ ë c©u më ®o¹n.
- Th©n bµi:
+ §èi víi ®Ò bµi chuyÖn: l¹i diÔn biÕn c©u chuyÖn theo tr×nh ®Çu, diÔn biÕn, kÕt
thóc.
Chó ý: Ph¸t huy trÝ tëng tîng ®Ó x©y dùng néi dung phong phó, sinh ®éng; Lùa chän ng«i
cho hîp (khi nhËp vai nh©n vËt ®Ó m×nh th× ng«i ph¶i …t«i…); thÓ kÕt hîp
gi÷a víi hoÆc biÓu c¶m ®Ó c©u chuyÖn thªm sinh ®éng, béc ®îc th¸i ®é, suy nghÜ cña m×nh
vÒ sù viÖc, chi tiÕt.
+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: l¹i ®èi tîng theo tr×nh nhÊt ®Þnh. §èi víi v¨n ngêi, chó ý
tõ ®Æc ®iÓm vÒ ch©n dung, cö chØ, hµnh ®éng ®Õn tiÕng nãi; cã thÓ ®iÓm xuyÕt khung c¶nh.
Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n, th× ®©y lµ phÇn th©n ®o¹n.
- KÕt bµi:
+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: Cã thÓ kÕt bµi b»ng chÝnh sù kÕt thóc cña c©u chuyÖn hoÆc kÕt bµi
theo kiÓu réng. Tuy nhiªn, tèt nhÊt biÕt ®a ra nh÷ng suy nghÜ, ®¸nh gi¸ cña m×nh c©u
chuyÖn võa kÓ ®ång thêi cã thÓ më réng liªn tëng, tëng tîng.
+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: Nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ ®èi tîng võa t¶.
Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n, cã thÓ phÇn nµy t¬ng øng víi c©u kÕt ®o¹n.
3. Gîi ý thùc hµnh
§Ò 1: KÓ l¹i t truyÖn cæ tÝch hoÆc t truyÖn ng¾n mµ anh (chÞ) yªu thÝch (VÝ : Sä
Dõa, BÕn q, Nng ng«i sao xa x«i).
Gîi ý: Bµi lµm pi ®¶m o võa ®óng võa ®ñ néi dung cèt truyÖn. KÓ l¹i c©u chuyÖn
ng lêi v¨n cña m×nh. Tuy nhiªn, trong khi vÉn cã thÓ dÉn y nguyªn c©u v¨n hoÆc lêi ®èi
tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong t¸c phÈm. Cã thÓ tham kho dµn ý díi ®©y (kÓ l¹i truyÖn cæ tÝch
Dõa).
1
Một Số Bài Văn Mẫu 10 Chọn Lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một Số Bài Văn Mẫu 10 Chọn Lọc - Người đăng: Ha Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Một Số Bài Văn Mẫu 10 Chọn Lọc 9 10 760