Ktl-icon-tai-lieu

Một vài cảm nhận về truyện ngắn" thành phố nhà thờ"

Được đăng lên bởi hoagiomai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài:Phân tích tác phẩm “Thành phố nhà thờ”của tác giả Donar Barthelme
dưới cái nhìn chủ nghĩa hậu hiện đại.
Thành phố nhà thờ của tác giả với Donar Barthelme với cốt truyện khá đơn giản
không phải kiểu kết cấu đa tầng đa lớp,nhiều kiểu nhân vật ,không có những sự
kiện mang tính kịch mà chỉ đơn giản là câu chuyện cô gái Ceeclina đến thành phố
nhà thờ để “mở một chi nhánh văn phòng cho thuê xe ô tô”.Với khuynh hướng
sáng tác rất tiêu biểu của chủ nghĩa hậu hiện đại là sử dụng kĩ thuật các mảnh
vỡ .Mỗi mảnh vỡ đều có giá trị tự thân, giá trị đó lớn hay nhỏ, tùy thuộc chuẩn
đánh giá của người đọc mà không nằm trong ràng buộc với một chuẩn chung nào
cả. .Cách sắp xếp các sự kiện ,các mô típ đồng dạng xếp cạnh nhau,các hình ảnh đa
tầng đa nghĩa hướng cho người đọc đến hiều chủ đề khác nhau tạo nên sự nhận ra
chân giá trị của sự hoàn hảo,về những điều tối thượng linh thiêng,về niềm tin,về
bản thể và lối sống của con người. Trước hết với cách đặt nhan đề cho tác phẩm
,cách miêu tả một thành phố toàn nhà thờ gợi nên một hình ảnh nhà thờ thật khác
biệt .Qua giới thiệu của người môi giới thành phố nhà thờ hiện lên với một vẻ mơ
hồ hư hư thực thực “Cả hai bên phố ken dày những nhà thờ, vai kề vai với vô vàn kiểu
kiến trúc. Nhà thờ Bethel Baptist đứng kề với nhà thờ Đấng cứu thế Free Baptist, nhà
thờ Tân giáo Thánh Paul bên cạnh nhà thờ Hiệp ước Phúc âm Grace. Rồi đến Khoa học
Thiên Chúa giáo Đầu tiên, nhà thờ Chúa Trời, Mọi Linh Hồn, Đức mẹ Chiến thắng của
Chúng ta, Xã hội Bằng hữu, Hội tụ Chúa Trời, và nhà thờ Thánh Tông đồ. Những chóp
nhọn và tháp chuông của kiến trúc truyền thống bị lèn trong sự cận kề với nét tưởng
tượng phóng túng của những thiết kế “đương đại”. Cách miêu tả này gợi cho người

đọc một sự mơ hồ ,sự phi lý liệu có thành phố nào chỉ toàn nhà thờ hay không ?Có
hay không một thành phố như thế ?sự tồn tại của thành phố này vừa phi lý mà cũng
vừa có lý..Bởi lẽ nhà thờ tượng trưng cho sự hoàn hảo,sự sắp đặt sự ,là khuôn vàng
thước ngọc của con người .Hình ảnh nhà thờ là hình ảnh vừa cao cả vừa thiêng
liêng.Nhưng trong tác phẩm hình ảnh nhà thờ dường như không còn vẹn nguyên
như thế .Đó là một nhà thờ như những con quái vật chỉ muốn nuốt những sự vật
vào trong lòng nó” Mồm của tất cả các nhà thờ đều đang há rộng. Bên trong, có thể
nhìn thấy ánh sáng lờ mờ.” Mĩa mai thay nhà thờ đã trở thành nơi kinh doanh buôn
bán”Nhiều cấu trúc nhà thờ tuyệt hảo của chúng tôi cũng làm nhiệm vụ kép như
những cái khác.” Ông chỉ mặt tiền tráng lệ của một giáo đường Geo...
Đề bài:Phân tích tác phẩm “Thành phố nhà thờ”của tác giả Donar Barthelme
dưới cái nhìn chủ nghĩa hậu hiện đại.
Thành phố nhà thờ của tác giả với Donar Barthelme với cốt truyện khá đơn giản
không phải kiểu kết cấu đa tầng đa lớp,nhiều kiểu nhân vật ,không những sự
kiện mang tính kịch chỉ đơn giản câu chuyệngái Ceeclina đến thành phố
nhà thờ để “mở một chi nhánh văn phòng cho thuê xe ô tô”.Với khuynh hướng
sáng tác rất tiêu biểu của chủ nghĩa hậu hiện đại sử dụng thuật c mảnh
vỡ .Mỗi mảnh vỡ đều giá tr tự thân, giá trị đó lớn hay nhỏ, tùy thuộc chuẩn
đánh giá của người đọc không nằm trong ràng buộc với một chuẩn chung nào
cả. .Cách sắp xếp các sự kiện ,các mô típ đồng dạng xếp cạnh nhau,các hình ảnh đa
tầng đa nghĩa hướng cho người đọc đến hiều chủ đ khác nhau tạo nên sự nhận ra
chân giá trị của sự hoàn hảo,về những điều tối thượng linh thiêng,về niềm tin,về
bản thể lối sống của con người. Trước hết với cách đặt nhan đề cho tác phẩm
,cách miêu tả một thành ph toàn nhà thờ gợi nên một hình ảnh nhà thờ thật khác
biệt .Qua giới thiệu của người môi giới thành phố nhà thờ hiện lên với một vẻ mơ
hồ hư hư thực thực

 !"#"$%&'(&)"$
*+,-*,.#/012.+34 56%7-8
*,-'9*:8;06'&3<=>
?@A"B0AC**,*%6 !D
8,>E#F-$GHI2J
2KD>L%2M%/N
Cách miêu t này gợi cho người
đọc một sự mơ hồ ,s phi lý liệu có thành phố nào chỉ toàn nhà thờ hay không ?Có
hay không một thành phố như thế ?sự tồn tại của thành phố này vừa phi lý mà cũng
vừa có lý..Bởi lẽ nhà thờ tượng trưng cho sự hoàn hảo,sự sắp đặt sự ,là khuôn vàng
thước ngọc của con người .Hình ảnh nhà thờ hình ảnh vừa cao cả vừa thiêng
liêng.Nhưng trong tác phẩm hình ảnh nhà thờ dường như không còn vẹn nguyên
như thế .Đó một nhà thờ như những con quái vật chỉ muốn nuốt những sự vật
vào trong lòng nó”
:63>(,%%,A "-D
O(,$,#3 N
Mĩa mai thay nhà thờ đã trở thành i kinh doanh buôn
bán”N
(1->P#313CI2
,, NQR3S,#1>3A,-%24- L,
NDL#:-$*(30A%64,-C ,
$,TU-D1=D N
Một vài cảm nhận về truyện ngắn" thành phố nhà thờ" - Trang 2
Một vài cảm nhận về truyện ngắn" thành phố nhà thờ" - Người đăng: hoagiomai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một vài cảm nhận về truyện ngắn" thành phố nhà thờ" 9 10 740