Ktl-icon-tai-lieu

Nam cực tinh huy (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 6442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hobieuchanh.com

1
NAM C C TINH HUY
š›š›
I TH NH T
------á-----Trong màng loan D ng phu nh n m ng quái,
i c t lý Ngô Th -s tr n tình

m m u tu t (n m 938) êm r m tháng giêng, lúc g n h t canh ba, m nh nguy t
treo gi a tr i soi s n-th y, gi t n c s ng chan m t t r i c cây; n o l i danh
ng-v b c con ng i, mùi cam kh t m bay xa tr n th .
Ái-châu thành1 là ch
a- u th -t , dân c trù m t, quan quân nh n nhàng; chánh
là m t tr ng c nh tranh l i danh, mà c ng là chánh m t ch n n c n ng cam kh .
êm nay canh khuya, tr i l nh ng i ng i
u ng i-ngh , nhà nhà
u im-lìm,
ng là bóng âm che khu t lòng tr n, nào dè cách m t h i nghe ti ng chuông trên
chùa cúng Ph t, m i hay êm tuy khuya, ti t tuy l nh, chim trong r ng tuy ng , cây
trên núi tuy yên, nh ng mà ng i
i ch a r nh
c n tr n, ho c còn m u k
sanh t n, ho c
ng tính v ph ng siêu .
Trong dinh quan Th -s , c a t b óng ch t, ng i c ng v ng bóng l i qua; duy
tr c hiên ch nguy t d n hoa ào và bên chái ng n èn ch b n ng c. Tr ng v a tr
canh t thì th y quan Th -s Ngô-Quy n trong phòng b c ra, b ng èn em
trên án, r i s lén m c a i ra ngoài. Bóng tr ng t r ng, soi sáng c mình, m i th y
ng i tu i v a m i quá b n m i, vóc to, s c m nh, trán r ng, m t ngang, mày r m,
râu dài, c p m t l n mà l i sáng, trông hình d ng thì
bi t là m t ng i chí khí
cao,
l ng l n. Quan Th -s xem tr ng r i l n b c i l i g n m y hàng hoa ào,
th y b i hoa nào t t r r m sâm soi, còn dòm b i hoa èo thì châu mày m t. Xem
hoa xong r i m i ch m ch m i th ng ra h sau, th y d i c i lý có m y cái gh bèn
i ó mà ng i. Bóng tr ng soi m t n c nh vàng gieo b c ch y, ti ng d kêu d i
i nh câu hát gi ng n; quan Th -s ng i m t mình nh m c nh thanh v t t nh r i
lòng b t nh chuy n s t i, nh ng i xa, nh t quán c h ng, nh n cha ngh a
n.
t
ng lim dim, trí
ng ngh ngh , b ng nghe phía sau l ng có ti ng t n-h n.
Quan Th -s day l i thì th y phu-nh n, là D ng-th , bi t hi u là Nguy t-Cô, nh
c v ch nhành l n l n i t i, Phu nh n ã g n b n ch c mà s c hãy còn thanh
i, n c da tr ng, g ng m t tròn, m c áo sô en, d ng i y u
u. Khi phu nh n
c t i th y quan Th -s li n ng l i mà h i r ng:
-

1

êm khuya ti t l nh, sao t ng công không ng mà l i ra ng i ngoài n y?
Ch ng bi t vì c nào êm nay trong lòng tôi b c-r c ng không
c, nên tôi
th c d y m c a ra ngoài.
ng tr c hiên th y tr ng t , tr i thanh tôi m i l n
c n ây ng i ngo n c nh. Sao phu-nh n không ngh , mà sao l i bi t tôi
ây mà ki m?
Ái-châu thành bây gi thu c trong t nh Thanh Hóa (Trung k )

hobieuchanh.com
-

-

2

Th a t ng-công s là tô...
hobieuchanh.com 1
NAM CC TINH HUY
š›š›
I TH NHT
------á------
Trong màng loan Dng phu nhn mng quái,
i ct lý Ngô Th-s trn tình
m mu tut (nm 938) êm rm tháng giêng, lúc gn ht canh ba, mnh nguyt
treo gia tri soi sn-thy, git nc sng chan mt t ri c cây; no li danh
ng-v bc con ngi, mùi cam kh tm bay xa trn th.
Ái-cu tnh
1
là cha-u th-t, dân c trù mt, quan qn nhn nng; cnh
là mt trng cnh tranh li danh, mà cng là chánh mt chn nc nng cam kh.
êm nay canh khuya, tri lnh ngi ngi u ngi-ngh, nhà nhà u im-lìm,
ng là bóng âm che khut lòng trn, nào dè cách mt hi nghe ting chuông trên
chùa cúng Pht, mi hay êm tuy khuya, tit tuy lnh, chim trong rng tuy ng, cây
trên núi tuy yên, nhng mà ngi i cha rnh c n trn, hoc còn mu k
sanh tn, hoc ng tính v phng siêu .
Trong dinh quan Th-s, ca t bóng cht, ngi cng vng bóng li qua; duy
trc hiên ch nguyt dn hoa ào và bên chái ngn èn ch bn ngc. Trng va tr
canh t thì thy quan Th-s Ngô-Quyn trong png bc ra, bng èn em 
trên án, ri s lén m ca i ra ngoài. Bóng trng t rng, soi sáng c mình, mi thy
ngi tui va mi quá bn mi, vóc to, sc mnh, trán rng, mt ngang, mày rm,
râu dài, cp mt ln mà li ng, trông hình dng thì  bit là mt ngi chí k
cao,  lng ln. Quan Th-s xem trng ri ln bc i li gn my hàng hoa ào,
thy bi hoa nào tt r rm sâm soi, còn m bi hoa èo thì châu y mt. Xem
hoa xong ri mi chm chm i thng ra h sau, thy di ci có my cái gh bèn
i ó mà ngi. Bóng trng soi mt nc nh vàng gieo bc chy, ting d kêu di
i nh câu hát ging n; quan Th-s ngi mt mình nhm cnh thanh vt tnh ri
lòng bt nh chuyn s ti, nh ngi xa, nh t quán c hng, nhn cha ngha
n.
t ng lim dim, tng ngh ngh, bng nghe phía sau lng có ting tn-hn.
Quan Th-s day li thì thy phu-nhn, là Dng-th, bit hiu là Nguyt-Cô, nh
c vch nhành ln ln i ti, Phu nhn ã gn bn chc mà sc hãy còn thanh
i, nc da trng, gng mt tròn, mc áo sô en, dng i yu u. Khi phu nhn
c ti thy quan Th-s lin ng li mà hi rng:
- êm khuya tit lnh, sao tng ng không ng li ra ngi ngoài ny?
- Chng bit vì c nào êm nay trong lòng tôi bc-rc ng không c, nên tôi
thc dy m ca ra ngoài. ng trc hiên thy trng t, tri thanh tôi mi ln
c n ây ngi ngon cnh. Sao phu-nhn không ngh, mà sao li bit tôi
ây mà kim?
1
Ái-châu thành bây gi thuc trong tnh Thanh Hóa (Trung k)
Nam cực tinh huy (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nam cực tinh huy (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Nam cực tinh huy (Hồ Biểu Chánh) 9 10 542