Ktl-icon-tai-lieu

Nặng gánh cang thường (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 3784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ng gánh cang th

ng

1

NG GÁNH CANG TH

www.hobieuchanh.com

NG

Bi u Chánh
I

Vua Thánh Tôn lâm tri u phong T ng qu c
Ông Lê Nhi m ón c a ánh thông gia
Trung Hoa có s r i còn có truy n n a, Vi t Nam c ng có s , há l i không có truy n
hay sao? y v y vi t m t b truy n An Nam ví d u không giúp vui cho c gi
c i n a,
thì c ng biên chép
cm t
n s tích c a n c mình, làm nh th t ng có l không ph i
là m t vi c vô ích.
truy n n y thu c v nhà Lê, nh m tri u vua Thánh Tôn, trong kho ng hai ba n m
tr c khi vua th ng hà. Vua Thánh Tôn là con th c a Thái Tôn. Ngài tên là T Thành. Ngài
có hai ng i anh: m t Nghi Dân, hai Bang C . Vì bà Hoàng h u là m c a Nghi Dân b t i
nên vua Thái Tôn l p Bang C lên làm Thái t t i phong Nghi Dân làm L ng S n V ng, và
Thành làm Bình Nguyên V ng. Khi vua Thái Tôn b ng, tri u ình tôn Thái t Bang C
lên n i ngôi ng 17 n m, r i b anh là L ng S n V ng gi t mà giành ngôi. Ð n n m Canh
Thìn (1460) các quan i th n th y L ng S n V ng tàn b o, m i hi p nhau mà gi t i, r i
tôn Bình Nguyên V ng, t c là vua Thánh Tôn.
Vua Thánh Tôn là m t ng hi n l ng minh tri t. Khi ngài m i lên ngôi, thì ngài t
niên hi u là Quan Thu n. Ð n n m Canh D n (1470) ngài m i i niên hi u l i là H ng Ð c.
Ngài làm vua trong 36 n m u, thì ngài h ng lo k chí vua Thái T , vua Thái Tôn và vua
Nh n Tôn mà gi gìn biên gi i, khai hóa th n dân, b i v y ngoài i thì lân qu c k nh c
kiêng oai, trong n c thì s th an c l c nghi p. N c Vi t Nam h i i y c ng áng g i là
i th nh tr .
m H ng Ð c th 26 (1495), mùa xuân, vua Thánh Tôn lâm tri u, cho bá quan v n
võ vào ch u. Nh ng i th n bên v n cân ai r r thì có:
b Th ng th , Thân Nh n Trung t Thanh Tuy n.
i b Th ng th , Ð Nhu n.
Hình b Th ng th , Tr nh Công L .
b Th ng th , Lê Nh n Hi u.
Còn bên võ oai ph ng l m l m thì có:
Thái úy, Lê Ni m t Nh Lôi.
Binh b Th ng th , Lê Th V c.
Công b Th ng th , Lê Ðình Ng n.
ng quân, Lê L ng.
Vua nh l p Hoàng t T ng lên làm Thái t và nh gia phong L b Th ng th
Thân Nh n Trung lên ch c T
ng qu c1, lãnh d y Thái t h c v n ch ng l phép. Bá
quan th y u kh u u khâm ph c v ng m ng, duy có m t mình Thái úy Lê Ni m nghe
nh Phán tuy không dám cãi, song tr n m t d ng râu, xem s c di n d ng nh không v a ý.
quan Thái úy Lê Ni m là Phò mã, ch ng c a Công chúa Ng c Hoa t c là em r c a
vua Thánh Tôn. Bà Công chúa Ng c Hoa m t h i n m H ng Ð c th 20, có
l i cho ngài
t ng i con gái tên là L Bích, n m n y ã
c 16 t i. Nàng L Bích là m t gái dung
1

t

ng, th t

ng

ng gánh cang th

ng

2

www.hobieuchanh.com

nhan tuy t th , c ...
ng nh cang thng 1 www.hobieuchanh.com
NG GÁNH CANG THNG
Biu Chánh
I
Vua Thánh Tôn lâm triu phong Tng quc
Ông Lê Nhim ón ca ánh thông gia
Trung Hoa có s ri còn có truyn na, Vit Nam cng có s, há li không có truyn
hay sao? y vy vit mt b truyn An Nam ví du không giúp vui cho c gic i na,
thì cng biên chép c mt n s tích ca nc mình, làm nh th tng l không phi
là mt vic vô ích.
 truyn ny thuc v nhà Lê, nhm triu vua Thánh Tôn, trong khong hai ba nm
trc khi vua thng hà. Vua Thánh Tôn là con th ca Thái Tôn. Ngài tên là T Thành. Ngài
có hai ngi anh: mt Nghi Dân, hai Bang C. Vì bà Hng hu là m ca Nghi Dân b ti
nên vua Thái Tôn lp Bang C lên làm Thái t ti phong Nghi Dân làm Lng Sn Vng, và
 Thành làm Bình Nguyên Vng. Khi vua Thái Tôn bng, triu ình n Thái t Bang C
lên ni ngôi ng 17 nm, ri b anh là Lng Sn Vng git mà giành ngôi. Ðn nm Canh
Thìn (1460) các quan i thn thy Lng Sn Vng tàn bo, mi hip nhau mà git i, ri
n Bình Nguyên Vng, tc là vua Thánh n.
Vua Thánh Tôn là mt ng hin lng minh trit. Khi ngài mi lên ni, thì ngài t
niên hiu là Quan Thun. Ðn nm Canh Dn (1470) ngài mi i niên hiu li là Hng Ðc.
Ngài làm vua trong 36 nm u, thì ngài hng lo k chí vua Thái T, vua Thái Tôn và vua
Nhn Tôn mà gi gìn bn gii, khai hóa thn dân, bi vy ngoài i thì lân quc knh c
kiêng oai, trong nc thì s th an c lc nghip. Nc Vit Nam hi i y cng áng gi là
i thnh tr.
m Hng Ðc th 26 (1495), mùa xuân, vua Thánh Tôn lâm triu, cho bá quan vn
võ vào chu. Nhng i thn bên vn cân ai r r thì có:
 b Thng th, Thân Nhn Trung t Thanh Tuyn.
i b Thng th, Ð Nhun.
Hình b Thng th, Trnh Công L.
 b Thng th, Lê Nhn Hiu.
Còn bên võ oai phng lm lm thì có:
Thái úy, Lê Nim t Nh Lôi.
Binh b Thng th, Lê Th Vc.
Công b Thng th, Lê Ðình Ngn.
ng quân, Lê Lng.
Vua nh lp Hoàng t Tng lên làm Thái t và nh gia phong L b Thng th
Thân Nhn Trung lên chc T ng quc
1
, lãnh dy Thái t hc vn chng l pp. Bá
quan thy u khu u khâm phc vng mng, duy có mt mình Thái úy Lê Nim nghe
nh Phán tuy không dám cãi, song trn mt dng râu, xem sc din dng nh không va ý.
 quan Thái úy Lê Nim là Phò mã, chng ca Công chúa Ngc Hoa tc là em r ca
vua Thánh n. Bà Công chúa Ngc Hoa mt hi nm Hng Ðc th 20, có  li cho ngài
t ngi con gái tên là L Bích, nm ny ã c 16 ti. Nàng L Bích là mt gái dung
1
 tng, th tng
Nặng gánh cang thường (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nặng gánh cang thường (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Nặng gánh cang thường (Hồ Biểu Chánh) 9 10 209