Ktl-icon-tai-lieu

nganh van

Được đăng lên bởi Hoai Thu Ha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH NGỮ VĂN
A. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
 NGÔN NGỮ HỌC
I. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học
1. Bản chất của ngôn ngữ
1.1 Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội
1.2 Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu đặc biệt: Khái niệm ký hiệu. Khái
niệm hệ thống và cấu trúc. Những đặc trưng cơ bản của hệ thống ký
hiệu ngôn ngữ.
2. Chức năng của ngôn ngữ
1.1 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người
1.2 Ngôn ngữ là công cụ tư duy
2. Ngôn ngữ học
2.1 Đối tượng của ngôn ngữ học. Phân biệt ngôn ngữ và lời nói.
2.2 Mục đích của việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ ở nhà trường.
II. Ngữ âm học
1. Cơ sở của ngữ âm.
2. Các khái niệm ngữ âm học
3. Các đơn vị ngữ âm: Nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, ngữ điệu
III. Từ vựng học
1. Khái niệm hình vị, từ và ngữ cố định. Phân biệt thành ngữ và tục ngữ
2. Nghĩa của từ. Phân biệt nghĩa của từ với vật quy chiếu (vật sở chỉ)
3. Sự phát triển của từ vựng
3.1. Sự phát triển về số lượng: Cấu tạo thêm những từ ngữ mới dựa
vào những yếu tố có sẳn, vay mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
3.2. Sự phát triển về chất lượng (hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Các
phương thức chuyển nghĩa cơ bản: Ẩn dụ từ vựng và hoán dụ từ
vựng.
4. Phân biệt đa nghĩa và đồng âm
5. Các quan hệ ngữ nghĩa cơ bản giữa các từ ngữ trong hệ thống từ vựng:
Quan hệ đồng nghĩa, quan hệ trái nghĩa, quan hệ bao hàm.
6. Các lớp từ vựng: Từ thuần việt và từ vay mượn; từ toàn dân và từ điạ
phương; thuật ngữ, từ nghề nghiệp, biệt ngữ xã hội, tiếng lóng; từ tích
cực, từ tiêu cực

IV. Ngữ pháp học
1. Khái niệm ngữ pháp học. Các phân ngành của ngữ pháp học
2. Ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa từ vựng
3. Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp học: Những vấn đề cơ bản của từ
pháp học (hình thái học): Qui tắc biến hình từ, cấu tạo từ, từ loại.
Những vẫn đề cơ bản của cú pháp học: Ngữ đoạn, cấu trúc ngữ đoạn,
phân loại ngữ đoạn; câu, cấu trúc câu, phân loại câu.
V. Ngữ dụng học
1. Khái niệm ngữ dụng học
2. Những vấn đề cơ bản của ngữ dụng học: Chỉ xuất và các phạm trù chỉ
xuất. Hành động ngôn từ. Các phưong châm hội thoại. Ý nghĩa hàm ẩn,
phân biệt các loại ý nghĩa hàm ẩn.
VI. Ngữ pháp văn bản
1. Khái niệm ngữ pháp văn bản
2. Tính liên kết trong văn bản: Liên kết nội dung và liên kết hình thức.
3. Đoạn văn: Kháo niệm đoạn văn, câu chủ đề, phân loại đoạn văn.
4. Kết cấu của văn bản
 VIỆT NGỮ HỌC
I. Ngữ âm học tiếng Việt
1. Âm tiết tiếng việt: Tính đơn lập của âm tiết tiếng Việt, cấu tạo của âm
tiết tiếng Việt, phân loại các kiểu ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH NGỮ VĂN
A. PHẦN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
NGÔN NGỮ HỌC
I. Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học
1. Bản chất của ngôn ngữ
1.1 Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội
1.2 Ngôn ngữ một hệ thống hiệu đặc biệt: Khái niệm hiệu. Khái
niệm hệ thống cấu trúc. Những đặc trưng bản của hệ thống
hiệu ngôn ngữ.
2. Chức năng của ngôn ngữ
1.1 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người
1.2 Ngôn ngữ là công cụ tư duy
2. Ngôn ngữ học
2.1 Đối tượng của ngôn ngữ học. Phân biệt ngôn ngữ và lời nói.
2.2 Mục đích của việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ ở nhà trường.
II. Ngữ âm học
1. Cơ sở của ngữ âm.
2. Các khái niệm ngữ âm học
3. Các đơn vị ngữ âm: Nguyên âm, phụ âm, thanh điệu, ngữ điệu
III. Từ vựng học
1. Khái niệm hình vị, từ và ngữ cố định. Phân biệt thành ngữ và tục ngữ
2. Nghĩa của từ. Phân biệt nghĩa của từ với vật quy chiếu (vật sở chỉ)
3. Sự phát triển của từ vựng
3.1. Sự phát triển v số lượng: Cấu tạo thêm những từ ngữ mới dựa
vào những yếu tố có sẳn, vay mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
3.2. Sự phát triển về chất lượng (hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Các
phương thức chuyển nghĩa bản: Ẩn dụ từ vựng hoán dụ từ
vựng.
4. Phân biệt đa nghĩa và đồng âm
5. Các quan hệ ngữ nghĩa bản giữa các từ ngữ trong hệ thống từ vựng:
Quan hệ đồng nghĩa, quan hệ trái nghĩa, quan hệ bao hàm.
6. Các lớp t vựng: Từ thuần việt t vay mượn; từ toàn dân t đi
phương; thuật ngữ, từ nghề nghiệp, biệt ngữ hội, tiếng lóng; t tích
cực, từ tiêu cực
nganh van - Trang 2
nganh van - Người đăng: Hoai Thu Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
nganh van 9 10 961