Ktl-icon-tai-lieu

Nghị luận sách

Được đăng lên bởi Uyên Ngọoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lôùp 10CB (CB)

Tröôøng THPT Laáp Voø 3

NOÄI DUNG
I. ÑEÀ 1:

Daøn yù:

1. Môû baøi:
- Neâu vai troø cuûa saùch töø xöa ñeán nay trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa con nguôøi.
- Trích daãn caâu noùi cuûa M. Go-ro-ki.
2. Thaân baøi:
a. Saùch laø saûn phaåm tinh thaàn kì dieäu cuûa con ngöôøi:
- Saùch laø saûn phaåm cuûa vaên minh nhaân loaïi.
- Saùch laø keát quaû cuûa lao ñoäng trí tueä.
- Saùch coù söùc maïnh vöôït ko gian vaø thôøi gian.
b. Saùch môû roäng nhöõng chaân trôøi môùi:
- Saùch cung caáp nhöõng hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh, veà vuõ truï bao la, veà caùc ñaát nöôùc
xa xoâi treân theá giôùi.
- Saùch giuùp hieåu bieát veà cuoäc soáng con ngöôøi qua caùc thôøi kì khaùc nhau, hieåu bieát ñôøi soáng
vaên hoùa, taâm tö, tình caûm, khaùt voïng cuûa con ngöôøi nhöõng nôi xa xoâi.
- Saùch giuùp con ngöôøi töï khaùm phaù daân toäc mình, baûn thaân mình vaø chaép caùnh nhöõng öôùc
mô, nuoâi döôõng khaùt voïng.
c. Caàn coù thaùi ñoä ñuùng vôùi saùch vaø vieäc ñoïc saùch:
- Ñoïc saùch mang laïi lôïi ích neân phaûi bieát choïn saùch maø ñoïc, bieát hoïc hoûi vaø laøm theo
nhöõng ñieàu toát ñeïp trong saùch.
- Saùch raát quan troïng nhöng chæ hoïc trong saùch vôû thì vaãn chöa ñuû maø phaûi bieát hoïc trong
caû thöïc teá.
3. Keát baøi:
- Khaúng ñònh taùc duïng to lôùn cuûa saùch vaø vieäc ñoïc saùch.
- Neâu phöông höôùng haønh ñoäng cuûa caù nhaân.
II. LUYEÄN TAÄP VIEÁT ÑOAÏN VAÊN:
1. Ñoaïn 1:

- Chuû ñeà: Saùch cung caáp nhöõng hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh, veà vuõ truï bao la, veà caùc
ñaát nöôùc xa xoâi treân theá giôùi.
- Caùc yù cô baûn:
+ Moãi con ngöôøi thöôøng soáng trong 1 phaïm vi ko gian nhaát ñònh, thôøi gian ñôøi ngöôøi höõu
haïn nhöng khaùt voïng hieåu bieát cuûa con ngöôøi laïi laø voâ taän. Töø nhoû, con ngöôøi ñaõ ñöôïc hoïc
chöõ ñeå tieáp caän vôùi coâng cuï hieåu bieát höõu hieäu: saùch.
+ Nhöõng cuoán saùch KHTN giuùp con ngöôøi khaùm phaù vuõ truï voâ taän vôùi nhöõng quy luaät cuûa
noù, baûn chaát nhöõng söï vaät, hieän töôïng töï nhieân xung quanh ta.
+ Nhöõng cuoán saùch KHXH giuùp con ngöôøi hieåu bieát veà ñôøi soáng coäng ñoàng treân caùc ñaát
nöôùc khaùc nhau vôùi nhöõng ñaëc ñieåm kinh teá, chính trò, lòch söû, vaên hoùa,...
2. Ñoaïn 2:

- Chuû ñeà: Saùch giuùp hieåu bieát veà cuoäc soáng con ngöôøi qua caùc thôøi kì khaùc nhau, hieåu bieát
ñôøi soáng vaên hoùa, taâm tö, tình caûm, khaùt voïng cuûa con ngöôøi nhöõng nôi xa xoâi.
- Caùc lí leõ vaø daãn chöùng minh hoïa:
+ Saùch giuùp hieåu bieát veà cuoäc soáng con ...
Tröôøng THPT Laáp Voø 3 Lôùp 10CB (CB)
NOÄI DUNG
I. ÑEÀ 1:
Daøn yù:
1. Môû baøi:
- Neâu vai troø cuûa saùch töø xöa ñeán nay trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa con nguôøi.
- Trích daãn caâu noùi cuûa M. Go-ro-ki.
2. Thaân baøi:
a. Saùch laø saûn phaåm tinh thaàn kì dieäu cuûa con ngöôøi:
- Saùch laø saûn phaåm cuûa vaên minh nhaân loaïi.
- Saùch laø keát quaû cuûa lao ñoäng trí tueä.
- Saùch coù söùc maïnh vöôït ko gian vaø thôøi gian.
b. Saùch môû roäng nhöõng chaân trôøi môùi:
- Saùch cung caáp nhöõng hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh, veà vuõ truï bao la, veà caùc ñaát nöôùc
xa xoâi treân theá giôùi.
- Saùch giuùp hieåu bieát veà cuoäc soáng con ngöôøi qua caùc thôøikhaùc nhau, hieåu bieát ñôøi soáng
vaên hoùa, taâm tö, tình caûm, khaùt voïng cuûa con ngöôøi nhöõng nôi xa xoâi.
- Saùch giuùp con ngöôøi töï khaùm phaù daân toäc mình, baûn thaân mình vaø chaép caùnh nhöõng öôùc
mô, nuoâi döôõng khaùt voïng.
c. Caàn coù thaùi ñoä ñuùng vôùi saùch vaø vieäc ñoïc saùch:
- Ñoïc saùch mang laïi lôïi ích neân phaûi bieát choïn saùch maø ñoïc, bieát hoïc hoûi vaø laøm theo
nhöõng ñieàu toát ñeïp trong saùch.
- Saùch raát quan troïng nhöng chæ hoïc trong saùch vôû thì vaãn chöa ñ maø phaûi bieát hoïc trong
caû thöïc teá.
3. Keát baøi:
- Khaúng ñònh taùc duïng to lôùn cuûa saùch vaø vieäc ñoïc saùch.
- Neâu phöông höôùng haønh ñoäng cuûa caù nhaân.
II. LUYEÄN TAÄP VIEÁT ÑOAÏN VAÊN:
1. Ñoaïn 1:
- Chuû ñeà: Saùch cung caáp nhöõng hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh, veà vuõ truï bao la, veà caùc
ñaát nöôùc xa xoâi treân theá giôùi.
- Caùc yù cô baûn:
+ Moãi con ngöôøi thöôøng soáng trong 1 phaïm vi ko gian nhaát ñònh, thôøi gian ñôøi ngöôøi höõu
haïn nhöng khaùt voïng hieåu bieát cuûa con ngöôøi laïi laø voâ taän. Töø nhoû, con ngöôøi ñaõ ñöôïc hoïc
chöõ ñeå tieáp caän vôùi coâng cuï hieåu bieát höõu hieäu: saùch.
+ Nhöõng cuoán saùch KHTN giuùp con ngöôøi khaùm phaù vuõ truï voâ taän vôùi nhöõng quy luaät cuûa
noù, baûn chaát nhöõng söï vaät, hieän töôïng töï nhieân xung quanh ta.
+ Nhöõng cuoán saùch KHXH giuùp con ngöôøi hieåu bieát veà ñôøi soáng coäng ñoàng treân caùc ñaát
nöôùc khaùc nhau vôùi nhöõng ñaëc ñieåm kinh teá, chính trò, lòch söû, vaên hoùa,...
2. Ñoaïn 2:
- Chuû ñeà: Saùch giuùp hieåu bieát veà cuoäc soáng con ngöôøi qua caùc thôøi kì khaùc nhau, hieåu bieát
ñôøi soáng vaên hoùa, taâm tö, tình caûm, khaùt voïng cuûa con ngöôøi nhöõng nôi xa xoâi.
- Caùc lí leõ vaø daãn chöùng minh hoïa:
+ Saùch giuùp hieåu bieát veà cuoäc soáng con ngöôøi qua caùc thôøi kì khaùc nhau.
Giaùo vieân Phan Minh Nghóa
1
Nghị luận sách - Trang 2
Nghị luận sách - Người đăng: Uyên Ngọoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghị luận sách 9 10 910