Ktl-icon-tai-lieu

Nghị luân về lòng biết ơn

Được đăng lên bởi Lê Thị Thảo Nguyên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4953 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NGHỊ LUẬN VỀ LÒNG BIẾT ƠN
MB: Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều bắt đầu nhận lấy những điều tốt đẹp nhất của
cuộc sống. Từ những bước đường đời đầu tiên luôn có những người, những tâm hồn đẹp
sẵn sàng giúp đỡ, nâng bước chúng ta trên mọi chặng đường. Vì thế,đối với những việc
đó, ta cần phải luôn trân trọng, biết ơn. Và đó đã trở thành một tư tưởng, một đạo lí làm
người tốt đẹp nhất từ xưa đến nay của dân tộc ta, con người Việt Nam.
TB:1)GIẢI THÍCH: Vậy lòng biết ơn là gì? Đó laø söï ghi nhôù, tình caûm traân troïng coâng
ôn cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ ta; ñoå moà hoâi, nöôùc maét vaø caû xöông maùu ñeå ñem laïi
nhöõng thaønh quaû toát ñeïp maø chuùng ta ñöôïc höôûng ngaøy hoâm nay. Sâu xa hơn nữa, nó
được nâng lên thành sự tri ân, nhớ ơn đến tổ tiên, cội nguồn của bản thân. Đây thật sự là
một bài học rất quan trọng, là một phần không thể thiếu để xây đắp đạo đức con người.
BIỂU HIỆN: Từ xưa đến nay, con người Việt Nam vốn trọng ân nghĩa, biết khắc ghi
công ơn của người khác dành cho mình. Như khi nhìn hình haøi ñeïp ñeõ cuûa mình, ta
phaûi bieát ôn công sinh thaønh döôõng duïc cuûa cha mẹ. Hay ăên baùt côm deûo thôm, chuùng
ta phaûi nhôù đến ngöôøi noâng daân ngày ngày moät naéng hai söông ngoaøi ñoàng ruoäng, làm
việc cực nhọc. Bạn có thấy không, sự hi sinh xương máu của các vị anh hùng dân tộc,các
chiến sĩ yêu nước vì sắc áo của Tổ Quốc để rồi xây dựng đất nước giàu đẹp phát triển đến
ngày hôm nay, tạo cho ta một tinh thần vững mạnh .Vì thế, người dân Việt Nam luôn ra
sức kế thừa, phát huy đất nước ngày càng phát triển và đồng thời cũng thể hiện lòng biết
ơn sâu sắc đối với những anh hùng dân tộc. Việc xây dựng đền đài, lăng tẩm không chỉ
để nhớ ơn những việc mà họ đã làm cho Tổ quốc mà đó còn là sự nhắc nhở ta không bao
giờ được quên nguồn gốc của mình. Khoâng coù gì trong cuoäc ñôøi naøy töï nhieân maø coù.
Baát kì ñieàu gì cuõng ñöôïc taïo döïng bôûi coâng söùc cuûa con ngöôøi hoaëc taïo hoùa. Do ñoù,
khi ñöôïc thöøa höôûng baát kì thaønh quaû naøo, ta cuõng phaûi ghi nhôù veà coäi nguoàn cuûa noù,
ngöôøi taïo ra noù.
DẪN CHỨNG: Ngày nay, chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình là nhờ công
ơn của các thế hệ ông cha ta ngày trước.Vì thế, nước ta đã tổ chức rất nhiều ngày lễ để
mọi người cùng bày tỏ lòng biết ơn của mình. Như ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng mười
tháng 3 hằng năm, để ghi nhớ công dựng nước và giữ nước của các vua Hùng, tất cả con
dân VN mọi nơi đều tụ hội về đền Hùng. Ai Ai cũng thắp nén tâm hương bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc củ...
NGHỊ LUẬN VỀ LÒNG BIẾT ƠN
MB: Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều bắt đầu nhận lấy những điều tốt đẹp nhất của
cuộc sống. Từ những bước đường đời đầu tiên luôn có những người, những tâm hồn đẹp
sẵn sàng giúp đỡ, nâng bước chúng ta trên mọi chặng đường. Vì thế,đối với những việc
đó, ta cần phải luôn trân trọng, biết ơn. Và đó đã trở thành một tư tưởng, một đạo lí làm
người tốt đẹp nhất từ xưa đến nay của dân tộc ta, con người Việt Nam.
TB:1)GIẢI THÍCH: Vậy lòng biết ơn là gì? Đó laø söï ghi nhôù, tình caûm traân troïng coâng
ôn cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ ta; ñmoà hoâi, nöôùc maét vaø caû xöông maùu ñeå ñem laïi
nhöõng thaønh quaû toát ñeïp maø chuùng ta ñöôïc höôûng ngaøy hoâm nay. Sâu xa hơn nữa,
được nâng lên thành sự tri ân, nhớ ơn đến tổ tiên, cội nguồn của bản thân. Đây thật sự
một bài học rất quan trọng, là một phần không thể thiếu để xây đắp đạo đức con người.
BIỂU HIỆN: Từ xưa đến nay, con người Việt Nam vốn trọng ân nghĩa, biết khắc ghi
công ơn của người khác dành cho mình. Như khi nhìn hình haøi ñeïp ñeõ cuûa mình, ta
phaûi bieát ôn công sinh thaønh döôõng duïc cuûa cha m. Hay ăên baùt côm deûo thôm, chuùng
ta phaûi nhôù đến ngöôøi noâng daân ngày ngày moät naéng hai söông ngoaøi ñoàng ruoäng, làm
việc cực nhọc. Bạn thấy không, sự hi sinh xương máu của các vị anh hùng dân tộc,các
chiến sĩ yêu nước vì sắc áo của Tổ Quốc để rồi xây dựng đất nước giàu đẹp phát triển đến
ngày hôm nay, tạo cho ta một tinh thần vững mạnh .Vì thế, người dân Việt Nam luôn ra
sức kế thừa, phát huy đất nước ngày càng phát triển đồng thời cũng thể hiện lòng biết
ơn sâu sắc đối với những anh hùng dân tộc. Việc xây dựng đền đài, lăng tẩm không chỉ
để nhớ ơn những việc họ đã làm cho Tổ quốc đó còn là sự nhắc nhở ta không bao
giờ được quên nguồn gốc của mình. Khoâng coù trong cuoäc ñôøi naøy töï nhieân maø coù.
Baát ñieàu cuõng ñöôïc taïo döïng bôûi coâng söùc cuûa con ngöôøi hoaëc taïo hoùa. Do ñoù,
khi ñöôïc thöøa höôûng baát thaønh quaû naøo, ta cuõng phaûi ghi nhôù veà coäi nguoàn cuûa noù,
ngöôøi taïo ra noù.
DẪN CHỨNG: Ngày nay, chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình nhờ công
ơn của các thế hệ ông cha ta ngày trước.Vì thế, nước ta đã tổ chức rất nhiều ngày lễ để
mọi người cùng bày tỏ lòng biết ơn của mình. Như ngày giỗ tổ Hùng Vương mùngời
tháng 3 hằng năm, để ghi nhớ công dựng nước giữ nước của các vua Hùng, tất cả con
dân VN mọi nơi đều tụ hội về đền Hùng. Ai Ai cũng thắp nén tâm hương bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc của mình.Đây một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay nhân dân ta vẫn
luôn giữ gìn tiếp nối.Bên cạnh đó, trong mỗi gia đình đều không thể thiếu bàn thờ
trang trọng với hương tỏa ra i thơm ngát để nhớ đến công lao của ông tổ tiên.
Nghị luân về lòng biết ơn - Trang 2
Nghị luân về lòng biết ơn - Người đăng: Lê Thị Thảo Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nghị luân về lòng biết ơn 9 10 178