Ktl-icon-tai-lieu

ngữ nghĩa học

Được đăng lên bởi Hạnh Từ
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng
Việt trên ba bình diện:
Kết học, Nghĩa học, Dung học
Trần Hoàng Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ học;
Nghd. : GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Năm bảo vệ: 2012
Tổng quan cơ sở lý thuyết về định ngữ trong câu khi được nhìn nhận với
tư cách là một thành phần câu thực thụ và vấn đề tình thái, vì đây là một khái niệm
có nhiều cách quan niệm khác nhau, cần có một quan điểm làm cơ sở. Khảo sát
kiểu câu có Định ngữ tình
thái trên bình diện Kết học. Phân tích câu có chứa định
ngữ tình thái trên bình diện kết học thông qua việc phân chia chúng thành các tiểu
loại khác nhau. Nghiên cứu kiểu câu có Định ngữ tình thái trên bình diện Nghĩa
học. Trình bày những ý nghĩa tình thá
i khác nhau của định ngữ tình thái trên cơ sở
nguồn tư liệu thu thập và các trường hợp cụ thể. Tìm hiểu kiểu câu có Định ngữ
tình thái trên bình diện dụng học. Phân tích tầm tác động của định ngữ tình thái trên
các bình diện: trong câu, liên kết văn bản và
hiệu quả giao tiếp.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong giao tiếp hàng ngày có những kiểu câu mà với sự xuất hiện của một thành
tố khác, tình
thái của câu đã thay đổi, dẫn đến kết quả là mục đích cũng như hiệu
quả giao tiếp thay đổi.
Xét các ví dụ sau:
Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (1)
Huy chắc chắn đã ăn quả chuối trên bàn. (2)
Có lẽ là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (3)
Quả nhiên là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (4)
Nhận xét:
4 câu trên có chung một nội dung sự tình nhưng khác nhau về tình thái, thể hiện qua
phương tiện từ vựng. Có một số nhà ngôn ngữ học gọi các thành tố này là quán ngữ
tình thái, chức năng của chúng vừa tham gia biểu thị nội dung tình thái vừa tham
gia liên kết văn bản, thường nằm ở đầu văn bản. Cũng có một số nhà nghiên cứu gọi
đây là Đề tình thái, coi các thành tố này như một loại đề với chức năng biểu thị tình
thái. Tuy nhiên, các cách nhìn nhận này mới chỉ tập trung vào phần tình thái-phần ngữ
nghĩa biểu đạt của các yếu tố này, mà chưa thực sự đi sâu vào vị trí, cấu tạo, vai 2
trò của thành phần này như một bộ phận thực thụ trong câu. Đề tài đã dựa trên quan
điểm của Nguyễn Văn Hiệp, xử lý các yếu tố trên như một thành phần câu có chức
năng biểu thị tình thái của câu. Chúng tôi gọi đây là Định ngữ tình thái.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Những định ngữ tình thái phổ biến, được sử dụng thường xuyên, có vị trí đầu
câu.

3. Mục tiêu của luận văn
Phân tích và làm rõ những đặc điểm của thành tố này với tư cách là một thành phần
câ...
1
Khảo sát định ngữ tỉnh thái trong câu Tiếng
Việt trên ba bình diện:
Kết học, Nghĩa học, Dung học
Trần Hoàng Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Ngôn ngữ học
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ học;
Nghd. : GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
Năm bảo vệ: 2012
Tổng quan cơ sở lý thuyết về định ngữ trong câu khi được nhìn nhận với
tư cách là một thành phần câu thực thụ và vấn đề tình thái, vì đây là một khái niệm
có nhiều cách quan niệm khác nhau, cần có một quan điểm làm cơ sở. Khảo sát
kiểu câu có Định ngữ tình
thái trên bình diện Kết học. Phân tích câu có chứa định
ngữ tình thái trên bình diện kết học thông qua việc phân chia chúng thành các tiểu
loại khác nhau. Nghiên cứu kiểu câu có Định ngữ tình thái trên bình diện Nghĩa
học. Trình bày những ý nghĩa tình thá
i khác nhau của định ngữ tình thái trên cơ sở
nguồn tư liệu thu thập và các trường hợp cụ thể. Tìm hiểu kiểu câu có Định ngữ
tình thái trên bình diện dụng học. Phân tích tầm tác động của định ngữ tình thái trên
các bình diện: trong câu, liên kết văn bản và
hiệu quả giao tiếp.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong giao tiếp hàng ngày có những kiểu câu mà với sự xuất hiện của một thành
tố khác, tình
thái của câu đã thay đổi, dẫn đến kết quả là mục đích cũng như hiệu
quả giao tiếp thay đổi.
Xét các ví dụ sau:
Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (1)
Huy chắc chắn đã ăn quả chuối trên bàn. (2)
Có lẽ là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (3)
Quả nhiên là Huy đã ăn quả chuối trên bàn. (4)
Nhận xét:
4 câu trên có chung một nội dung sự tình nhưng khác nhau về tình thái, thể hiện qua
phương tiện từ vựng. Có một số nhà ngôn ngữ học gọi các thành tố này là quán ngữ
tình thái, chức năng của chúng vừa tham gia biểu thị nội dung tình thái vừa tham
gia liên kết văn bản, thường nằm ở đầu văn bản. Cũng có một số nhà nghiên cứu gọi
đây là Đề tình thái, coi các thành tố này như một loại đề với chức năng biểu thị tình
thái. Tuy nhiên, các cách nhìn nhận này mới chỉ tập trung vào phần tình thái-phần ngữ
nghĩa biểu đạt của các yếu tố này, mà chưa thực sự đi sâu vào vị trí, cấu tạo, vai 2
trò của thành phần này như một bộ phận thực thụ trong câu. Đề tài đã dựa trên quan
điểm của Nguyễn Văn Hiệp, xử lý các yếu tố trên như một thành phần câu có chức
năng biểu thị tình thái của câu. Chúng tôi gọi đây là Định ngữ tình thái.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Những định ngữ tình thái phổ biến, được sử dụng thường xuyên, có vị trí đầu
câu.
ngữ nghĩa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ nghĩa học - Người đăng: Hạnh Từ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ngữ nghĩa học 9 10 940