Ktl-icon-tai-lieu

Người thất chí (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 3268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ng

i Th t Chí1

XÃ H I TI U THUY T

Bi u Chánh
I
Tr i g n t i Trinh m c m t b ka-ki vàng, qu n may c t ng, áo s -mi xanh, u i
t2 n en, ch n v n gh t3 v i xám, trong nhà b c ra t i c a, r i day l i nói v i Ph ng i
theo sau: „
i ch ng nên th i chí. Làm trai mình ph i có can- m, ph i có ngh -l c cho
y- mà xông-l t phong-trào nguy-kh n, ch sao l i c th -than r u-r hoài nh àn-bà
y, M a bi u toa ng thèm bu n vi c gì n a h t. Toa c i ch i cho thong-th trí, ng
ph n-ch n mà tranh-c nh v i thiên-h . Thôi toa nhà,
m a v r i chúng ta s nói chuy n
ti p“.
Trinh b t tay t -giã Ph ng r i b
n-thành.

c ra

i-l Galliéni4, th ng-th ng i ra h

ng ch

Ngoài
ng èn khí b t cháy lên, nam-thanh n -tú qua l i d p-d u, xe kéo xe h i n i
nhau t p ch y ra, t p ch y vô coi không d t.
Ph ng ngó mông m t h i r i xây l ng tr vô nhà. Chàng v n èn phía tr c sáng lòa r i
i bàn vi t mà ng i, ch ng tay trái mà
cái trán, u nghiêng m t bên, m t ngó s ng vô
vách t ng coi b bàng-hoàng t -l lung l m.
Trong c n nhà c a Ph ng , bàn gh d n s -sàì, ch không h c-h nh các c n khác
trong dãy ph ó. Phía tr c có m t b ván g nh , v i m t cái gh b
n m ch i, Chính
gi a có m t cái bàn vuông v i m t cái gh
ti p khách, m t bên có m t cái bàn vi t ch a
sách y ch ng, sách Tây sách qu c-âm x c l n-x n, không có th -t . Còn phía trong thì ch
có m t cái gi ng
ng , v i hai cái r ng l n
áo qu n mà thôi; bàn r a m t thì
d i
nhà b p, mà ch ng có n i , chén bát chi h t.
Trong nhà v ng hoe, khác v i c nh r n-r ngoài
ng. Ph ng c ng i im-lìm cho n
ch ng cái ng-h nh
trên bàn vi t ch 7 gi , chàng m i ng d y, t t èn b c ra ngoài
khóa c a l i, r i c m chìa khóa i l i nhà ông Phán Thành, cách ó n m c n mà n c m t i.
Ông Phán Thành h i tr c giúp vi c t i s Th ng chánh k
n 33 n m, ông m i
c
ng h u-trí h i n m ngoái. V ch ng ông không có con nh ng mà ông có m t ng i con
nuôi tên T n,
ng làm vi c trong m t hãng buôn t i Sai-gòn. Vì v ch ng không có v n
ru ng x nào h t, nên
c h u trí r i ông c ng luôn t i Sài-gòn v i con nuôi ng h -h
cho vui. Bà Phán tuy ã trên 50 tu i r i, song bà còn m nh kh e b i v y m y th y ch a v ai
mu n n c m tháng thì bà s n lòng n u giùm.
Ph ng
u t i nhà Trinh ng ki m vi c mà làm; vì Trinh làm ki m soát cho s h axa, ph i i theo xe l a
ng Sài-gòn Nha trang, không th n c m nhà
c, b i v y ã g n
ba tháng nay Ph ng ph i n c m tháng t i nhà ông Phán Thành.

1

phóng tác t Prestouplénié i nakazanié (1866) c a v n hào Nga Fédor Mikhaïlovitch Dostoievski
(ti ng Pháp: Caskette) = nón l i trai, nón có rìa che n ng
3
(ti...
Ngi Tht Chí
1
HI TIU THUYT
 Biu Chánh
I
Tri gn ti Trinh mc mt b ka-ki vàng, qun may ct ng, áo s-mi xanh, u i
t
2
nen, chn vn ght
3
vi xám, trong nhà bc ra ti ca, ri day li nói vi Phng i
theo sau: „i chng nên thi chí. Làm trai mình phi có can-m, phi có ngh-lc cho
y- xông-lt phong-trào nguy-khn, ch sao li c th-than ru-r hoài nhàn-bà
y, Ma biu toa ng thèm bun vic gì na ht. Toa ci chi cho thong-th trí, ng
phn-chn mà tranh-cnh vi thiên-h. Thôi toa nhà,  ma v ri chúng ta s nói chuyn
tip“.
Trinh bt tay t-giã Phng ri bc ra i-l Galliéni
4
, thng-thng i ra hng ch
n-thành.
Ngoài ng èn khí bt cháy lên, nam-thanh n-tú qua li dp-du, xe kéo xe hi ni
nhau tp chy ra, tp chy vô coi không dt.
Phng ngó mông mt hi ri xây lng tr vô n. Chàng vn èn phía trc sáng lòa ri
i bàn vit mà ngi, chng tay trái mà  cái trán, u nghiêng mt bên, mt ngó sng vô
vách tng coi b bàng-hoàng t-l lung lm.
Trong cn nhà ca Phng , bàn gh dn s-sàì, ch không hc-h nh các cn khác
trong dãy phó. Phía trc có mt b ván g nh, vi mt cái gh b nm chi, Chính
gia có mt cái bàn vuông vi mt cái gh tip khách, mt bên có mt cái bàn vit cha
sách y chng, sách Tây sách quc-âm xc ln-xn, không có th-t. Còn phía trong thì ch
có mt cái ging  ng, vi hai cái rng ln  áo qun mà thôi; bàn ra mt thì  di
nhà bp, mà chng có ni , chén bát chi ht.
Trong nhà vng hoe, khác vi cnh rn-r ngoài ng. Phng c ngi im-lìm cho n
chng cái ng-h nh trên bàn vit ch 7 gi, chàng mi ng dy, tt èn bc ra ngoài
khóa ca li, ri cm chìa khóa i li nhà ông Phán Thành, ch ó nm cn mà n cm ti.
Ông Phán Thành hi trc giúp vic ti s Thng chánh kn 33 nm, ông mi c
ng hu-trí hi nm ngoái. V chng ông không có con nhng mà ông có mt ngi con
nuôi tên Tn, ng làm vic trong mt hãng buôn ti Sai-gòn. Vì v chng không có vn
rung x nào ht, nên c hu trí ri ông cng luôn ti Sài-gòn vi con nuôi ng h-h
cho vui. Bà Phán tuy ã trên 50 tui ri, song bà còn mnh khe bi vy my thy cha v ai
mun n cm tháng thì bà sn lòng nu giùm.
Phng u ti nhà Trinh ng kim vic mà làm; vì Trinh làm kim soát cho s ha-
xa, phi i theo xe la ng Sài-gòn Nha trang, không thn cm nhà c, bi vy ã gn
ba tháng nay Phng phi n cm tháng ti nhà ông Phán Thành.
1
phóng tác t Prestouplénié i nakazanié (1866) ca vn hào Nga Fédor Mikhaïlovitch Dostoievski
2
(ting Pháp: Caskette) = nón li trai, nón có rìa che nng
3
(ting Pháp: guêtre) dây da hoc vi an chéo dùng bc ng chân (bp chui) tu gi n ng giày, t ng
này ã c vit hóa.
4
Nay là i l Trn Hng o
Người thất chí (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người thất chí (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Người thất chí (Hồ Biểu Chánh) 9 10 674