Ktl-icon-tai-lieu

Nguyễn Đăng Mạnh và những chân dung văn học

Được đăng lên bởi Hoàng Hương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Ðăng Mạnh
Và những chân dung văn học

Nhân đọc cuốn "Nhà văn Việt Nam hiện đại, chân dung và phong cách"; Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, nhà
văn Nguyễn Ðăng Mạnh thuộc số những cây bút viết sách để tái bản. Không kể nhiều loại sách giáo
khoa, giáo trình, chuyên luận, các tập sách như Nhà văn, tư tưởng và phong cách; Mấy vấn đề về
phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Hồ Chí Minh; Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn
đều đã được in đi in lại vài ba lần. Ðây cũng chính là bộ ba tác phẩm đạt chất lượng học thuật cao để tác
giả xứng đáng được nhận giải thưởng Nhà nước vào đúng năm 2000.
Trung thành với phương hướng khám phá "thế giới nghệ thuật của nhà văn", tập sách Nhà văn Việt Nam hiện
đại, chân dung và phong cách gồm 35 mục bài viết về 22 tác giả. Có thể thấy phần lớn các mục bài này được
hoàn thành từ khoảng thời đổi mới đến nay, nghĩa là tập sách đóng vai trò tổng kết chặng đường 15 năm
nghiên cứu của tác giả, trong đó có nhiều bài viết mới toanh từ vài ba năm nay. Hội tụ đầy đủ tư chất một nhà
giáo, nhà nghiên cứu và phê bình văn chương, các trang viết của Nguyễn Ðăng Mạnh thường khơi gợi nhiều
vấn đề mới mẻ, chắc chắn. Trong tư cách nhà giáo, nhà nghiên cứu và phê bình văn chương, các trang viết
của Nguyễn Ðăng Mạnh thường được khơi gợi được vấn đề mới mẻ, chắc chắn. Trong tư cách nhà giáo, ông
phân tích, dẫn giải cặn kẽ. Trong tư cách nhà nghiên cứu, ông lật đi lật lại vấn đề, khảo sát và hướng tới
những đúc kết khoa học. Trong tư cách nhà phê bình, ông quan tâm tới nhiều đề tài có tính thời sư cập nhật,
tạo lập được một phong thái riêng trong cách cảm và luận văn chương. Tuy không chiến về tranh luận, song
tự các trang viết sắc cạnh của ông có sức nặng đặt vấn đề khơi gợi cái mới, khơi gợi trao đổi luận bàn - thậm
chí không ít khi còn bị suy diễn, hiểu sai hiểu lệch.
Từ sở đắc "Làm nghiên cứu, phê bình văn học, tôi thích "húc" vào những hiện tượng phức tạp và chí đánh
giá cao những nhà văn thật sự có tốt tướng, thật sự có cá tính và phong cách", Nguyễn Ðăng Mạnh bền bỉ đầu
tư cả thời gian, tâm huyết và trở thành một trong những chuyên gia uy tín về các tác gia văn học hiện đại tiêu
biểu như Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu; thêm nữa là Nguyễn Công Hoan,
Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Nguyễn Huy Thiệp. .. Trong các trang
viết, ông bám chắc vào văn bản, cố gắng khai thác, phân tích triệt để các khía cạnh nội dung và nghệ thuật
tác phẩm, đồng thời kết hợp thêm những suy luận, suy tưởng qua kin...
http://tieulun.hopto.org
- Trang 1
Nguyn Ðăng Mnh
Và nhng chân dung văn hc
Nhân đọc cun "Nhà văn Vit Nam hin đại, chân dung và phong cách"; Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, nhà
văn Nguyn Ðăng Mnh thuc s nhng cây bút viết sách để tái bn. Không k nhiu loi sách giáo
khoa, giáo trình, chuyên lun, các tp sách như Nhà văn, tư tưởng và phong cách; My vn đề v
phương pháp tìm hiu, phân tích thơ H Chí Minh; Con đường đi vào thế gii ngh thut ca nhà văn
đều đã được in đi in li vài ba ln. Ðây cũng chính là b ba tác phm đạt cht lượng hc thut cao để tác
gi xng đáng được nhn gii thưởng Nhà nước vào đúng năm 2000.
Trung thành vi phương hướng khám phá "thế gii ngh thut ca nhà văn", tp sách Nhà văn Vit Nam hin
đại, chân dung và phong cách gm 35 mc bài viết v 22 tác gi. Có th thy phn ln các mc bài này được
hoàn thành t khong thi đổi mi đến nay, nghĩa là tp sách đóng vai trò tng kết chng đường 15 năm
nghiên cu ca tác gi, trong đó có nhiu bài viết mi toanh t vài ba năm nay. Hi t đầy đủ tư cht mt n
giáo, nhà nghiên cu và phê bình văn chương, các trang viết ca Nguyn Ðăng Mnh thường khơi gi nhiu
vn đề mi m, chc chn. Trong tư cách nhà giáo, nhà nghiên cu và phê bình văn chương, các trang viết
ca Nguyn Ðăng Mnh thường được khơi gi được vn đề mi m, chc chn. Trong tư cách nhà giáo, ông
phân tích, dn gii cn k. Trong tư cách nhà nghiên cu, ông lt đi lt li vn đề, kho sát và hướng ti
nhng đúc kết khoa hc. Trong tư cách nhà phê bình, ông quan tâm ti nhiu đề tài có tính thi sư cp nht,
to lp được mt phong thái riêng trong cách cm và lun văn chương. Tuy không chiến v tranh lun, song
t các trang viết sc cnh ca ông có sc nng đặt vn đề khơi gi cái mi, khơi gi trao đổi lun bàn - thm
chí không ít khi còn b suy din, hiu sai hiu lch.
T s đắc "Làm nghiên cu, phê bình văn hc, tôi thích "húc" vào nhng hin tượng phc tp và chí đánh
giá cao nhng nhà văn tht s có tt tướng, tht s có cá tính và phong cách", Nguyn Ðăng Mnh bn b đầu
tư c thi gian, tâm huyết và tr thành mt trong nhng chuyên gia uy tín v các tác gia văn hc hin đại tiêu
biu như H Chí Minh, Nguyn Tuân, Vũ Trng Phng, Xuân Diu; thêm na là Nguyn Công Hoan,
Nguyên Hng, Nam Cao, Tô Hoài, Nguyn Minh Châu, Nguyn Khi, Nguyn Huy Thip. .. Trong các trang
viết, ông bám chc vào văn bn, c gng khai thác, phân tích trit để các khía cnh ni dung và ngh thut
tác phm, đồng thi kết hp thêm nhng suy lun, suy tưởng qua kinh nghim thc tế khi tiếp xúc và quan
sát c li sng cũng như tng chng đường đời, đường văn ca người viết. Ông luôn ý thc phân định rõ
phn đặc đimgiá tr: thường khi đặc đim hòa đồng và kết tinh thành giá tr, nhưng có khi đặc đim mãi
mãi chđặc đim ca mt thi, mt b phn, mt kiu loi sáng tác nào đó mà thôi. Chng hn vi thơ H
Chí Minh, mt mt ông đánh giá cao thế gii hình tượng thơ ca Người trong toàn cnh giá tr "mt s
nghip văn hc ln, phong phú, đa dng song vn chđặc đim "thơ gn vi ca", "nhng bài ca, bài vè"
"nhưng sáng tác dân gian hết sc mc mc cht phác" trong mt s bài Người viết Vit Bc thi Mt trn
Vit Minh. Rõ ràng nếu không hiu đúng thin chí - hoc c tình không hiu tương quan thc tế lch s này -
thì cũng s không th nhn thc đúng ý kiến người viết bàn v thơ H Chí Minh (xin nói thêm, ý kiến này đã
được trin khai sâu sc trong bài Mt s nghip văn hc ln, phong phú, đa dng - Nhân đọc tuyn tp văn
hc H Chí Minh, tp chí Cng sn, s 6-1996; dch in tiếng Anh trên tp chí Vietnam Social Sciences, 4-
1997; tr. 80-88). Ðây cũng là cơ s giúp ông phân tích, đánh giá đúng mc nhiu hin tượng văn hc mt
thi được coi là phc tp như Nguyn Tuân, Vũ Trng Phng; hoc lý gii thu đáo hơn các phương din giá
trđặc đim ca nhiu cây bút có sáng tác c hai chng đường trước và sau Cách mng tháng Tám như
Xuân Diu, Chế Lan Viên, Nguyn Công Hoan, Nguyên Hng, Tô Hoài; hoc nhiu vn đề ni cm trong
đ
i ă h đ
ươ đ
ili
ê đ
ế átá i N Mi h Châ N KhiN
êN
Nguyễn Đăng Mạnh và những chân dung văn học - Trang 2
Nguyễn Đăng Mạnh và những chân dung văn học - Người đăng: Hoàng Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nguyễn Đăng Mạnh và những chân dung văn học 9 10 783