Ktl-icon-tai-lieu

Những Con Gấu Bông (Nguyễn Nhật Ánh)

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những Con Gấu Bông
Nguyễn Nhật Ánh
Chương 1
Tiểu Long thức dậy trước tiên .
Liếc sang hai chiếc giường bên cạnh, thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh vẫn còn ngủ say sưa, nó biếng nhác nằm
ườn thêm một lát .
Ở nhà, Tiểu Long không bao giờ như thế . Hễ mở mắt là nó ngồi bật dậy, tót xuống khỏi đi-văng . Cả anh
Tuấn và anh Tú cũng vậy . Tác phong con nhà võ bao giờ cũng nhanh gọn lẹ làng .
Nhưng chiều nay chiếc giường nệm nhà Quý ròm đã níu lưng nó xuống . Đến chơi nhà Quý ròm, thỉnh
thoảng Tiểu Long vẫn nằm trên chiếc giường này và lần nào nó cũng cong người nhún lên nhún xuống để
thích thú tận hưởng những cảm giác êm ái do những chiếc lò xo không ngừng bật nẩy dưới lưng đem lại .
Sáng nay Tiểu Long và nhỏ Hạnh đến chơi nhà Quý ròm . Đúng ra chỉ có nhỏ Hạnh đi chơi . Còn nó, nó
ôm cuốn bài tập đại số đến nhờ Quý ròm giảng .
Tiểu Long là học sinh trung bình kém của lớp 8A4 trường Tự Do . Nó chỉ giỏi mỗi môn thể dục . Còn
ngoài ra nó yếu đều các môn, nhất là toán . Từ chỗ học kém, nó đâm mắc cái tật ... sợ thầy cô . Ngồi trong
lớp, bao giờ nó cũng cố thu mình rụt cổ nấp sau lưng mấy đứa bàn trên, lòng chỉ mong sao cho các thầy
cô - tất nhiên là trừ thầy Đoàn dạy thể dục - quên phắt sự hiện diện của nó đi . Gặp các thầy cô trong sân
trường hay ngoài đường phố, nó thường tìm cách lãng đi chỗ khác, mặt mày lấm la lấm lét như kẻ trộm .
Tiểu Long không bao giờ tin vào sức học của mình . Không hiểu nó đọc được ở đâu mà lại cho rằng cái
đầu óc chậm chạp của nó thích hợp với chuyện học võ hơn là học văn . Nó đinh ninh dù cố gắng đến mấy
nó cũng chẳng thể tiếp thu được đủ loại kiến thức hóc búa mà các thầy cô thay phiên nhau nhồi nhét một
cách vô vọng vào cái đầu cứng như sắt của nó .
Mà cái đầu của Tiểu Long quả là cứng thật . Không hiểu phái võ Taekwondo có môn công phu "thiết đầu"
này không nhưng thỉnh thoảng đến chơi nhà Tiểu Long, Quý ròm vẫn hay bắt gặp thằng bạn của mình
dùng đầu húc bình bịch vào những bao cát treo lủng lẳng trong vườn . Quý ròm hỏi, Tiểu Long cười hì hì
:
- Luyện môn này, đầu tao sẽ cứng như đá .
Quý ròm chép miệng :
- Đầu mày cứng như vậy hèn gì học hoài không nhét vô lấy một chữ !
Lời châm chọc của Quý ròm làm Tiểu Long cụt hứng :
- Đừng chơi quê anh em, mày !
Quý ròm nhe răng cười :
- Chứ mày luyện môn này chi vậy ?
- Sao lại chi vậy ? - Tiểu Long hào hứng giải thích - Luyện môn này, đứa nào đánh tao, tao không cần
http://tieulun.hopto.org - Trang 1

đánh lại, chỉ cần đưa đầu ra đỡ là ...
- ... "Rắc" một cái, cánh tay địch thủ gãy lìa ! - Quý ròm nha...
http://tieulun.hopto.org - Trang 1
Nhng Con Gu Bông
Nguyn Nht Ánh
Chương 1
Tiu Long thc dy trước tiên .
Liếc sang hai chiếc giường bên cnh, thy Quý ròm và nh Hnh vn còn ng say sưa, nó biếng nhác nm
ườn thêm mt lát .
nhà, Tiu Long không bao gi như thế . H m mt là nó ngi bt dy, tót xung khi đi-văng . C anh
Tun và anh Tú cũng vy . Tác phong con nhà võ bao gi cũng nhanh gn l làng .
Nhưng chiu nay chiếc giường nm nhà Quý ròm đã níu lưng nó xung . Đến chơi nhà Quý ròm, thnh
thong Tiu Long vn nm trên chiếc giường này và ln nào nó cũng cong người nhún lên nhún xung để
thích thú tn hưởng nhng cm giác êm ái do nhng chiếc lò xo không ngng bt ny dưới lưng đem li .
Sáng nay Tiu Long và nh Hnh đến chơi nhà Quý ròm . Đúng ra ch có nh Hnh đi chơi . Còn nó, nó
ôm cun bài tp đại s đến nh Quý ròm ging .
Tiu Long là hc sinh trung bình kém ca lp 8A4 trường T Do . Nó ch gii mi môn th dc . Còn
ngoài ra nó yếu đều các môn, nht là toán . T ch hc kém, nó đâm mc cái tt ... s thy cô . Ngi trong
lp, bao gi nó cũng c thu mình rt c np sau lưng my đứa bàn trên, lòng ch mong sao cho các thy
cô - tt nhiên là tr thy Đoàn dy th dc - quên pht s hin din ca nó đi . Gp các thy cô trong sân
trường hay ngoài đường ph, nó thường tìm cách lãng đi ch khác, mt mày lm la lm lét như k trm .
Tiu Long không bao gi tin vào sc hc ca mình . Không hiu nó đọc được đâu mà li cho rng cái
đầu óc chm chp ca nó thích hp vi chuyn hc võ hơn là hc văn . Nó đinh ninh dù c gng đến my
nó cũng chng th tiếp thu được đủ loi kiến thc hóc búa mà các thy cô thay phiên nhau nhi nhét mt
cách vô vng vào cái đầu cng như st ca nó .
Mà cái đầu ca Tiu Long qu là cng tht . Không hiu phái võ Taekwondo có môn công phu "thiết đầu"
này không nhưng thnh thong đến chơi nhà Tiu Long, Quý ròm vn hay bt gp thng bn ca mình
dùng đầu húc bình bch vào nhng bao cát treo lng lng trong vườn . Quý ròm hi, Tiu Long cười hì hì
:
- Luyn môn này, đầu tao s cng như đá .
Quý ròm chép ming :
- Đầu mày cng như vy hèn gì hc hoài không nhét vô ly mt ch !
Li châm chc ca Quý ròm làm Tiu Long ct hng :
- Đừng chơi quê anh em, mày !
Quý ròm nhe răng cười :
- Ch mày luyn môn này chi vy ?
- Sao li chi vy ? - Tiu Long hào hng gii thích - Luyn môn này, đứa nào đánh tao, tao không cn
Những Con Gấu Bông (Nguyễn Nhật Ánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những Con Gấu Bông (Nguyễn Nhật Ánh) - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Những Con Gấu Bông (Nguyễn Nhật Ánh) 9 10 346