Ktl-icon-tai-lieu

những thành tựu đổi mới

Được đăng lên bởi Mun Cu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
I. Boái caûnh ñaát nöôùc töø naêm 1986 ñeán nay:
II. Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc:
1. Ñaåy nhanh nhòp ñoä phaùt trieån kinh teá, hoaø
n thaø
nh vö ôït mö ùc
nhieàu muïc tieâu chuû yeáu cuûa keáhoaïch 5 naêm.
2. Taïo ñö ôïc moät soáchuyeån bieán tích cö ïc veàmaët xaõhoäi.
3. Giö õvö õng oån ñònh chính trò, cuûng coáquoác phoø
ng, an ninh.
4. Thö ïc hieän coù keát quaû moät soáñoåi môùi quan troïng veàheä thoáng
chính trò.
5. Phaùt trieån maïnh meõquan heä ñoái ngoaïi, phuøhôïp theábò bao
vaây caám vaän, tham gia tích cö ïc vaø
o ñôø
i soáng coäng ñoàng quoác teá.
6. Coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa nhaèm xaây dö ïng toåquoác
XHCN vö õng maïnh.
III. Khuyeát ñieåm vaø yeáu keùm:
1. Nö ôùc ta coø
n ngheø
o vaøkeùm phaùt trieån, chuùng ta laïi chö a thö ïc
hieän toát trong tieát kieäm saûn xuaát, tieâu duø
ng, doàn voán cho ñaàu tö p haùt
trieån.
2. Tình hình xaõhoäi coø
n nhieàu tieâu cö ïc vaønhieàu vaán ñeàphaûi giaûi
quyeát.
3. Vieäc laõnh ñaïo xaây dö ïng quan heä saûn xuaát coù phaàn vö ø
a luùng
tuùng, vö ø
a buoân loûng.
4. Quaûn lyù nhaønö ôùc veàkinh teá, xaõhoäi coø
n yeáu.
5. Heäthoáng chính tròcoø
n nhieàu nhö ôïc ñieåm.
IV. Nhöõng baøi hoïc chuû yeáu:
V. Nhöõng muïc tieâu cuûa chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi
töø naêm 2001- 2010 maø Ñaûng ñeà ra:
* Toùm laïi:

NOÄI DUNG
I. Boái caûnh ñaát nöôùc töø naêm 1 986 ñeán nay:
Mö ôø
i naêm trö ôùc, khi Ñaûng ñeà ra ñö ôø
ng loái ñoåi môùi toaø
n dieän,
nö ôùc ta ñang trong tình traïng khuûng hoaûng traàm troïng veàkinh teá- xaõ
hoäi. Saûn xuaát ñình ñoán, laïm phaùt taêng voït, ñaát nö ôùc bòbao vaây veàkinh
teá, ñôø
i soáng nhaân daân heát sö ùc khoù khaên, loø
ng tin giaûm suùt. Sau gaàn 5
naêm phaán ñaáu gian khoå, kieân cö ôø
ng thö ïc hieän ñö ôø
ng loái ñoåi môùi, nhaân
daân ta ñaõgiaø
nh ñö ôïc nhö õng thaéng lôïi quan troïng caû veàkinh teá- xaõhoäi,
chính trò, ñoái noäi vaøñoái ngoaïi. Mö ùc ñoä gay gaét cuûa cuoäc khuûng hoaûng
ñaõgiaûm ñö ôïc moät phaàn. Ñö ôø
ng loái do Ñaïi hoäi VI ñeàra ñö ôïc Ñaïi hoäi
VII boåsung vaøphaùt trieån, theåhieän ôû cö ông lónh, chieán lö ôïc vaøbaùo
caùo chính tròmaøÑaïi hoäi VII ñaõthoâng qua.
Ñö ôø
ng loái ñoù ñaõñö ôïc Chuû tòch Hoà Chí Minh vaøÑaûng ta thö ïc
hieän moät caùch ñuùng ñaén, saùng taïo qua caùc thôø
i kì ñaáu tranh caùch
maïng, vaøñaõnhaän thö ùc ñö ôïc raèng:
- Trong thôø
i ñaïi môùi, sö ïnghieäp cö ùu nö ôùc, giaûi phoùng daân toäc chæ
coù theågaén lieàn vôùi cuoäc caùch maïng voâsaûn vai troølaõnh ñaïo laøgiai ca...
MUÏC LUÏC
I. Boái caûnh ñaát nöôùc töø naêm 1986 ñeán nay:
II. Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc:
1. Ñy nhanh nhòp ñ pht trieån kinh teá, hoaøn thaønh ôït mö ùc
nhieàu muïc tieâu chuû yeáu cuûa keá hoaïch 5 naêm.
2. Taïo ñö ôïc moät soá chuyeån bieán tích cö ïc veà maët xaõ hoäi.
3. Giö õ õng oån ñònh chính trò, cuûng coá quoác phoøng, an ninh.
4. Thö ïc hieän coù keát quaû moät soá ñi ùi quan troïng veà heä thoáng
chính trò.
5. Phaùt trieån maïnh meõ quan heä ñi ngoaïi, phuø ïp theá bao
vaây caám vaän, tham gia tích ïc vaøo ñôøi soáng coäng ñng quoác teá.
6. Coâng nghieäp hoùa hieän ñi hoùa nhaèm xaây ïng toå quc
XHCN vö õng maïnh.
III. Khuyeát ñieåm vaø yeáu keùm:
1. ôùc ta coøn ngheøo vaø keùm phaùt trieån, chuùng ta laïi chö a thö ïc
hieän tt trong tieát kieäm saûn xuaát, tieâu duøng, doàn voán cho ñu p haùt
trieån.
2. Tình hình xaõ hoäi coøn nhieàu tieâu cö ïc vaø nhieàu vaán ñ phaûi giaûi
quyeát.
3. Vieäc laõnh ño xaây ïng quan heä sn xut coù phaàn øa luùng
tuùng, øa buoân loûng.
4. Quaûn lyù nhaø ôùc veà kinh teá, xaõ hoäi coøn yeáu.
5. Heä thoáng chính trò coøn nhieàu nhö ôïc ñieåm.
IV. Nhöõng baøi hoïc chuû yeáu:
V. Nhöõng muïc tieâu cuûa chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi
töø naêm 2001- 2010 maø Ñaûng ñeà ra:
* Toùm laïi:
những thành tựu đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những thành tựu đổi mới - Người đăng: Mun Cu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
những thành tựu đổi mới 9 10 94