Ktl-icon-tai-lieu

những trận đánh oai hùng trong lịch sử

Được đăng lên bởi Hồ Khánh
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các tr n đánh quan tr ng trong l ch s Vi t Nam
Tác gi ebook:C n V Đ - canvedo@gmail.com - 
Ngu n:ttvnol.com,c m ơn anh em trong forum!

Câu hỏi : Bình chọn những trận đánh trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
Các lựa chọn:
Trận Bạch Đằng (938)
Trận Bạch Đằng (981)
Trận tập kích Ung - Khâm - Liêm (1075-1076)
Trận thủy chiến Đông Kênh (1077)
Trận Như Nguyệt (1077)
Trận Bình Lệ Nguyên (1258)
Trận Đông Bộ Đầu (1258)
Trận Chương Dương - Thăng Long (1285)
Trận Tây Kết (1285)
Trận Vân Đồn (1288)
Trận Bạch Đằng (1288)
Trận thành Đa Bang (1407)
Trận Tốt Động - Chúc Động (1426)
Trận Chi Lăng - Xương Giang (1427)
Trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)
Trận Ngọc Hồi - Đống Đa - Thăng Long (1789)
Trận thành Gia Định (1859)
Trận đại đồn Chí Hòa (1861)
Trận tập kích đồn Mang Cá (1885)
Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, có trận thắng, có trận thua. Có trận ông cha ta
huy động hàng chục vạn quân, có trận chỉ vài ngàn, thậm chí chỉ vài trăm quân mà thay đổi cả
cục diện chiến trường. Có trận chỉ với quy mô nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, có trận lại huy
động quy mô lớn, nhưng lại đem đến thất bại đắng cay. Nhìn được, đánh giá được lịch sử oai
hùng của ông cha, ta mới có thể chiêm nghiệm được bài học hôm nay. Người Mãn Châu tiến vào
Trung Nguyên với bộ Tam quốc, người Nhật Bản tiến ra thế giới với bộ Binh pháp Tôn Tử trong
tay. Bài học cũ, nhưng được ứng dụng linh hoạt trong tình hình mới. Cứng nhắc chỉ chuốc lấy
thất bại! Lịch sử ta đã ghi rành rành!
Tôi mạn phép đưa lên vài trận đánh, quy mô lớn nhỏ khác nhau, kết quả thắng bại cũng khác
nhau; nhưng theo tôi, đó là những trận đánh mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử giữ nước của

ông cha. Trong phạm vi của box, giới hạn về ý nghĩa và chiến thuật sử dụng, mời các bạn cùng
tham gia. Chắc chắn là danh sách chưa đủ, tư liệu, kiến thức lại càng thiếu; nhưng qua trao đổi,
ắt phải dầy hơn lên.
Lịch sử Việt Nam có hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, có trận thắng, có trận thua. Có trận ông cha ta
huy động hàng chục vạn quân, có trận chỉ vài ngàn, thậm chí chỉ vài trăm quân mà thay đổi cả
cục diện chiến trường. Có trận chỉ với quy mô nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, có trận lại huy
động quy mô lớn, nhưng lại đem đến thất bại đắng cay. Nhìn được, đánh giá được lịch sử oai
hùng của ông cha, ta mới có thể chiêm nghiệm được bài học hôm nay. Người Mãn Châu tiến vào
Trung Nguyên với bộ Tam quốc, người Nhật Bản tiến ra thế giới với bộ Binh pháp Tôn Tử trong
tay. Bài học cũ, nhưng được ứng dụng linh hoạt...
Câu hi :nh chn nhng trn đánh trong lch s Vit Nam t thế k X đến thế k XIX
Các la chn:
Trn Bch Đằng (938)
Trn Bch Đằng (981)
Trn tp kích Ung - Khâm - Liêm (1075-1076)
Trn thy chiến Đông Kênh (1077)
Trn NhưNguyt (1077)
Trn Bình L Nguyên (1258)
Trn Đông B Đầu (1258)
Trn Chương Dương - Thăng Long (1285)
Trn Tây Kết (1285)
Trn Vân Đồn (1288)
Trn Bch Đằng (1288)
Trn thành Đa Bang (1407)
Trn Tt Động - Chúc Động (1426)
Trn Chi Lăng - Xương Giang (1427)
Trn Rch Gm - Xoài Mút (1785)
Trn Ngc Hi - Đống Đa - Thăng Long (1789)
Trn thành Gia Định (1859)
Trn đại đồn Chí Hòa (1861)
Trn tp kích đồn Mang Cá (1885)
Lch sVit Nam cóng lot trn đánh ln nh, có trn thng, có trn thua. Có trn ông cha ta
huy động hàng chc vn quân, có trn ch vài ngàn, thm chí ch vài trăm quân mà thay đổi c
cc din chiến trường. Có trn ch vi quy mô nh, nhưng li mang ý nghĩa ln, có trn li huy
động quy mô ln, nhưng li đem đến tht bi đắng cay. Nhìn đưc, đánh giá được lch soai
hùng ca ông cha, ta mi có th chiêm nghim đưc bài hc hôm nay. Người Mãn Châu tiến vào
Trung Nguyên vi b Tam quc, người Nht Bn tiến ra thếgii vi b Binh pháp Tôn T trong
tay. Bài hc cũ, nhưng đưc ng dng linh hot trong tình hình mi. Cng nhc chchuc ly
tht bi! Lch s ta đã ghi rành rành!
Tôi mn phép đưa lên vài trn đánh, quy mô ln nhkhác nhau, kết qu thng bi cũng khác
nhau; nhưng theo tôi, đó là nhng trn đánh mang ý nghĩa quan trng trong lch sgi nước ca
Các tr󰖮n đánh quan tr󰗎ng trong l󰗌ch s󰗮 Vi󰗈t Nam
Tác gi󰖤 ebook:C󰖮n V󰗈 Đ󰗐 - canvedo@gmail.com - www.heartsay.good.to
Ngu󰗔n:ttvnol.com,c󰖤m ơn anh em trong forum!
những trận đánh oai hùng trong lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những trận đánh oai hùng trong lịch sử - Người đăng: Hồ Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
những trận đánh oai hùng trong lịch sử 9 10 85