Ktl-icon-tai-lieu

Những vần thơ đẹp, những bài thơ hay

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1607 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÛÄNG VÊÌN THÚ ÀEÅP - NHÛÄNG BAÂI THÚ HAY

1

Muåc luåc
Nhûäng vêìn thú àeåp ................................................................................... 3
Nhûäng baâi thú hay .................................................................................. 16
Thú tùång ngaây 14 thaáng 2................................................................... 16
Töi chó coá mònh töi... ............................................................................ 18
Khuác muâa thu...................................................................................... 20
Viïët cho chöìng...................................................................................... 22
Viïët cho ngaây mai................................................................................ 25
Gûãi cha.................................................................................................. 26
Cún giöng chiïìu ................................................................................... 28
Cún mûa ............................................................................................... 29
Caãm xuác Saâi Goân ................................................................................. 30
Möåt chiïìu ài qua phöë cuä ...................................................................... 32
Coá möåt tuöíi thú töi............................................................................... 34
Em chó nhêån... ...................................................................................... 37
Chiïìu vö tû ........................................................................................... 38
Ngûúâi múái àïën ...................................................................................... 40
Thïm möåt ngaây .................................................................................... 42
Baâi thú viïët bïn cûãa söí ngöi nhaâ khöng phaãi cuãa mònh ................. 44
Ngûúâi àaân baâ haát ................................................................................. 46
Möåt cuöåc àúâi ......................................................................................... 48
Àónh nuái................................................................................................ 50
Biïín khaát .............................................................................................. 51
Phuåc sinh.............................................................................................. 52
Trûúác Tïët .........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vần thơ đẹp, những bài thơ hay - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Những vần thơ đẹp, những bài thơ hay 9 10 884