Ktl-icon-tai-lieu

Nợ đời - Quyển 1: Phú quý mê người (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 3830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ð i

1

www.hobieuchanh.com

i
Bi u Chánh

Quy n nh t
I
PHÚ QUÍ MÊ NG

I

Nhà n c m i m cái l qu n-h t cho xe-h i ch y t Sài Gòn xu ng C n Th .
Nh n-dân d c theo l n y, thu nay c x n b n trong ch n thôn quê lo l p v n làm
ru ng, ph n nhi u ch a th y nh ng
x o1 v n-minh phát hi n n i th -thành, b i v y h
nghe ti ng xe-h i ch y
trên l , thì công c y công m
ng loi-nhoi d i ru ng u
xóng l ng xây m t mà ngó, còn trong xóm trong làng thì con nít ng i l n u b nhà
ch y ra sân ng mà coi.
t bu i tr a, tr i ui-ui, gió mát-m , có m t cái xe-h i phía d i M Thu n ch y
lên, qua kh i ch Cai-L y m t i r i r -r ng ng ngay cái xóm nhà d a l , bên mé tay
trái.
Nh n-dân trong xóm ch y túa ra ng dài theo l
ng mà coi, n-ông có, nbà có, bà-già có, con-nít có, song ai n y u ng xa xa mà ngó ch không dám l i g n,
không hi u t i h s cái m u-nhi m c a món c -x o l lùng, hay là t i h kiêng h i oai
nghiêm c a ng i ch xe sang tr ng.
Cái xe còn m i tinh nên kèn c n chói sang lòa, l i s n màu lá cây s m nên coi m nmòi p- .
Ng i s p -ph m c a xe leo xu ng, m c
tây tr ng, mang giày tây tr ng, i
t c ng màu tr ng, gi tay ngo t ám dân làng và kêu mà nói r ng: “Ê! m y ng i l i
ây ng h i th m m t chút coi nào”.
oai nghiêm, gi ng c ng-c i, ai n y t ng ho c quan l n i vãng dân vãng làng,
ho c i qu n i ki m b t o-t c, nên tr m t nhìn nhau, không dám b c l i. Ng i
p-ph kêu n a r ng: “Ai ó, i l i ây m t ng i cho bà l n h i th m m t chút; kêu
sao ng tr tr ó”.
Ông cai-lân C , tu i ã 64, mà s c còn m nh-m , tóc x p-x p, râu le-the, nhìn m c
t cái qu n v i tr ng c tr màu lu c-lu c v i m t cái áo qu ng- ông v i xiêm tay
ng, vai có v t m t cái kh n v n s c xanh s c tr ng, ông ngh mình có ch c s c l n nh
chút nh trong p, không l không mng trong c h i n y mà t d u trên tr c
trong xóm, b i v y ông n m cái kh n v n mà lau mi ng, t ng-h ng m t ti ng mà làm
n-d , r i th ng-th ng i l i ch xe u. M y ng i ng v i ông, ngó th y ông i thì i

1

Khéo léo
1

Ð i

2

www.hobieuchanh.com

theo, có l không n
cho ông i m t mình, mà c ng có l mu n coi cái xe h i cho
ng-t n, song k nhát ng i d n nên i r i-rác sau xa.
Ông Cai-lân i g n t i thì ng i s p-ph n t r ng: “D hôn! Kêu l i h i m t chút,
mà làm b
ng ng! Ông
ây có làm ch c gì hay không?”
Ông b r y, li n ch p tay khum l ng mà xá và áp r ng: “Th a, tôi làm ch c Cailân”.
Ng i s p-ph th y ông lóm-khóm s -s t thì t c c i nên i gi ng nói d u r ng:
“À, ông làm Cai-lân! Ông i ri t l i g n ây cho bà l n h i th m m t chút, ông Cai-lân”.
Ông Cai-lân l i t i, th y trên xe có ba a nh...
 Ði 1 www.hobieuchanh.com
1
i
 Biu Chánh
Quyn nht
I
PHÚ QUÍ MÊ NGI
Nhà nc mi m cái l qun-ht cho xe-hi chy t Sài Gòn xung Cn Th.
Nhn-dân dc theo l ny, thu nay c xn bn trong chn thôn quê lo lp vn làm
rung, phn nhiu cha thy nhng  xo
1
vn-minh phát hin ni th-thành, bi vy h
nghe ting xe-hi chy  trên l, thì công cy công mng loi-nhoi di rung u
xóng lng xây mt mà ngó, còn trong xóm trong làng thì con nít ngi ln u b nhà
chy ra sân ng mà coi.
t bui tra, tri ui-ui, gió mát-m, có mt cái xe-hi phía di M Thun chy
lên, qua khi ch Cai-Ly mt i ri r-r ngng ngay cái xóm nhà da l, bên mé tay
trái.
Nhn-dân trong xóm chy túa ra ng dài theo lng mà coi, n-ông có, n-
bà có, bà-già có, con-nít có, song ai ny u ng xa xa mà ngó ch không dám li gn,
không hiu ti h s cái mu-nhim ca món c-xo l lùng, hay là ti h kiêng hi oai
nghiêm ca ngi ch xe sang trng.
Cái xe còn mi tinh nên kèn cn chói sang lòa, li sn màu lá cây sm nên coi mn-
mòi p-.
Ngi sp -ph m ca xe leo xung, mc tây trng, mang giày tây trng, i
t cng màu trng, gi tay ngot ám dân làng và kêu mà nói rng: “Ê! my ngi li
ây ng hi thm mt chút coi nào”.
 oai nghiêm, ging cng-ci, ai ny tng hoc quan ln i vãng dân vãng làng,
hoc i qun i kim bt o-tc, nên tr mt nhìn nhau, không dám bc li. Ngi
p-ph kêu na rng: “Ai ó, i li ây mt ngi cho bà ln hi thm mt chút; kêu
sao ng tr tró”.
Ông cai-lân C, tui ã 64, mà sc còn mnh-m, tóc xp-xp, râu le-the, nhìn mc
t cái qun vi trng c tr màu luc-luc vi mt cái áo qung-ông vi xiêm tay
ng, vai có vt mt cái khn vn sc xanh sc trng, ông ngh mình có chc sc ln nh
chút nh trong p, không l không m-ng trong c hi ny mà t du trên trc
trong xóm, bi vy ông nm cái khn vn mà lau ming, tng-hng mt ting mà làm
n-d, ri thng-thng i li ch xe u. My ngi ng vi ông, ngó thy ông i thì i
1
Khéo léo
Nợ đời - Quyển 1: Phú quý mê người (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ đời - Quyển 1: Phú quý mê người (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Nợ đời - Quyển 1: Phú quý mê người (Hồ Biểu Chánh) 9 10 458