Ktl-icon-tai-lieu

Nợ đời - Quyển 2: Nhiều tiền thì cao (Hồ Biểu Chánh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ð i

1

www.hobieuchanh.com

i
Bi u Chánh
Quy n nhì
X
NHI U TI N THÌ CAO
Theo i kim-ti n, thì ti n b c là quí h n các h nh t t, n m trên các tánh cao h t
th y. D u h i tr c mình làm nh ng chuy n b t nh n, b t ngh a, hay là mình làm nh ng
u x -ti t, ô-danh h mình có nhi u ti n r i, mình nhà cao, mình ng i xe t t, thì
thiên-h bái qu , b
, kính tr ng, ph c tùng, ng i ta không c n xét tra cái ph ngch c c a mình dùng mà làm ra ti n, mà ng i ta c ng không c n dòm ngó cái tâm tánh
a mình coi cao hay là th p.
Nh sanh nh m cái i nh v y, nh g p dàn-trí nh v y, nên cô Hai Ph c làm b n
i Mái Chín Ngánh h n m t n m r i, bây gi cô có cà rá h t xoàn, cô có bông tai h t
xoàn, cô có dây chuy n h t xoàn, cô có vòng nh n h t xoàn, trong nhà
c h c-h , t
t th ng c t b c ngàn, h b c ra kh i c a thì leo lên xe h i, ch ng có cu c vui nào mà
cô thi u m t, t nhiên h t th y thiên-h t sang chí hèn u kính tr ng cô, ch ng có ng i
nào tính tìm lai l ch c a cô, hay là dám xét coi cô làm th nào mà cô có xe h i, có h t
xoàn, có b c ngàn, có
t t nh v y. Mà ng i ta sao không kính tr ng cô cho
c. Cô
ã có ti n b c nhi u, l i vì ti n b c cô làm ra không m t, b i v y cô xài ti n b c r ng rãi
m. H ai n quuyên ti n ng cúng hay giúp dân b th y thiên tai hay là h a ho n, thì
cô vui lòng u luôn luôn, khi cô giúp 5 ng, khi cô giúp 10 ng n u có m y “Bà l n”
n thân i quyên, thì cô giúp n m b y ch c ho c m t tr m cô không ti c. Cách cô c s
nh v y t nhiên k nghèo hèn u kính m n cô, còn ng i sang tr ng thì khen ng i cô,
trên cho t i d i ng cho cô Hai Ph c là ng i nh n c.
ã v y mà cô còn mua t t c các th nh t-báo tu n báo
h t, mua mà b
ng,
ch không coi. Ba Có có c n-r n, thì cô nói mua ng giúp cho nhà h c-th c khai thông
dân trí d n d n t n hao chút ít c ng ch ng h i gì, mà cô l i có l i nhi u, m i vi c cô làm
nh v y u khen ng i cô, ph m-giá c a cô càng thêm cao, l i
c quen v i b c có h c
th c n a.
t êm có H i T ng t t ch c cu c hát t i Thành ph hí vi n Saigon l y ti n
cho h i mua t làm ngh a a, Cô Hai Ph c
c thi p m i i coi hát, nên n c m t i r i,
cô cùng Ba Có trang m h n hoi, m c áo qu n thi t p, eo h t xoàn
th , r i lên xe
i mà i xu ng r p hát.

1

Ð i

2

www.hobieuchanh.com

Tuy còn h n n a gi
ng h n a m i khai di n, nh ng mà tr
kéo chen nhau u ch t, nam thanh n tú ua nhau mua gi y vô c a

c r p hát xe h i, xe
p-d u1 .

Xe h i c a cô Hai Ph c v a ng ng, s p ph nh y xu ng m c a xe, cô Hai Ph c
th ng th ng leo xu ng, ai th y i xe t t, b n áo màu, h t xoàn nhi u, m t có duyên, s c
thì p thì c ng chong m...
 Ði 1 www.hobieuchanh.com
1
i
 Biu Chánh
Quyn nhì
X
NHIU TIN THÌ CAO
Theo i kim-tin, thì tin bc quí hn các hnh tt, nm trên các tánh cao ht
thy. Du hi trc mình làm nhng chuyn bt nhn, bt ngha, hay là mình làm nhng
u x-tit, ô-danh h mình có nhiu tin ri, mình nhà cao, mình ngi xe tt, thì
thiên-h bái qu, b, kính trng, phc tùng, ngi ta không cn xét tra cái phng-
chc ca mình dùng mà làm ra tin, mà ngi ta cng không cn dòm ngó cái tâm tánh
a mình coi cao hay là thp.
Nh sanh nhm cái i nh vy, nh gp dàn-trí nh vy, nên cô Hai Phc làm bn
i Mái Chín Ngánh hn mt nm ri, bây gi cô có cà rá ht xoàn, cô có bông tai ht
xoàn, cô có dây chuyn ht xoàn, cô có vòng nhn ht xoàn, trong nhà c hc-h, t
t thng ct bc ngàn, h bc ra khi ca thì leo lên xe hi, chng có cuc vui nào mà
cô thiu mt, t nhiên ht thy thiên-h t sang chí hèn u kính trng cô, chng có ngi
nào tính tìm lai lch ca cô, hay là dám xét coi cô làm th nào mà cô có xe hi, có ht
xoàn, có bc ngàn,  tt nh vy. Mà ngi ta sao không kính trng cô cho c. Cô
ã có tin bc nhiu, li vì tin bc cô làm ra không mt, bi vy cô xài tin bc rng rãi
m. H ai n quuyên tin ng cúng hay giúp dân b thy thiên tai hay là ha hon, thì
cô vui lòng u luôn luôn, khi cô giúp 5 ng, khi cô giúp 10 ng nu có my “Bà ln”
n thân i quyên, thì cô giúp nm by chc hoc mt trm cô không tic. Cách cô c s
nh vy t nhiên k nghèo hèn u kính mn cô, còn ngi sang trng thì khen ngi cô,
 trên cho ti di ng cho cô Hai Phc là ngi nhn c.
ã vy mà cô còn mua tt c các th nht-báo tun báo  ht, mua mà bng,
ch không coi. Ba Có có cn-rn, thì cô nói mua ng giúp cho nhà hc-thc khai thông
dân trí dn dn tn hao chút ít cng chng hi gì, mà cô li có li nhiu, mi vic cô làm
nh vy u khen ngi cô, phm-giá ca cô càng thêm cao, li c quen vi bc có hc
thc na.
t êm có Hi Tng t t chc cuc hát ti Thành phvin Saigon  ly tin
cho hi mua t làm ngha a, Cô Hai Phc c thip mi i coi hát, nên n cm ti ri,
cô cùng Ba Có trang m hn hoi, mc áo qun thit p, eo ht xoàn  th, ri lên xe
i mà i xung rp hát.
Nợ đời - Quyển 2: Nhiều tiền thì cao (Hồ Biểu Chánh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ đời - Quyển 2: Nhiều tiền thì cao (Hồ Biểu Chánh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Nợ đời - Quyển 2: Nhiều tiền thì cao (Hồ Biểu Chánh) 9 10 497