Ktl-icon-tai-lieu

Nói với con

Được đăng lên bởi Huong Vuong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người đồng mình yêu lắm con ơi 
...........tấm lòng 
Một cách nói rất riêng, rất ngộ : "người đồng mình", là người miền mình, người vùng mình, là những người cùng 
sống trên 1 miền đất, cùng quê hương, cùng 1 dân tộc. Đó là cách nói mộc mạc, mang túnh địa phương của dân 
tộc Tày nhưng giàu sức biểu cảm, Tác giả vận dụng lối diễn đạt của người dân tộc miền núi để xây dựng hình 
ảnh thơ. Những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc đều được diễn tả trực tiếp bằng hình ảnh. Đan lờ để bắt cá, dưói 
bàn tay của người Tày, những nan trúc, nan tre đã trở thành "nan hoa". Vách nhà ko chỉ ken bằng gỗ mà còn đc ken
bằng "câu hát". Rừng đâu chỉ cho nhìu gỗ quý, lâm sản mà còn cho hoa. Ba đông từ "đan", "cài", "ken" còn thể hiện 
sự đoàn kết, gắn bó cảu quê hương. Lao động đã đem đến cho con bao điều tốt đẹp, "người đồng mình" và quê 
hương ấp ủ, nuôi sống con trong tình thương yuê, trong tình đoàn kết buôn làng. Và con đường đâu chỉ để đi mà 
nó còn cho "những tấm lòng" nhân hậu, bao dung, nghĩa tình. Con đường đó là hình bóng thân thuôc của quê 
hương, còn in dấu những bước chân đi xuôi ngược, làm ăn sinh sống của buôn làng, nên nó mang 1 ý nghĩa thật 
to lớn trong quá trình khôn lớn của con. Sung sứong nhìn con khôn lớn, nha thơ suy ngẫm về tình làng bản quê 
nhà, về cội nguồn hạnh phúc: 
Cha mẹ ... 
....trên đời 
Không chỉ gọi cho con về nguồn sinh dưỡng, cha còn nói với con về những đức tính cao đẹp của "người đồng 
mình" và ước mơ của cha về con. Đó là lòng yêu lao động, hăng say lao động với cả tấm lòng. Đó là sức sống bền
bỉ mạnh mẽ vượt wa mọi khó khăn, gian khổ. 
Người đồng mình thương lắm con ơi 
...........Không lo cực nhọc 
Trước hết đó là tình thương yêu, đùm bọc nhau. Cách nói mộc mạc mà chứa đựng bao ân tình rất cảm động đó 
được lặp đi lặp lai như một điệp khúc trong bài ca. Chính tình thưong đó là sức mạnh để "người đồng mình" vượt 
wa bao gian khổ cuộc đời. Những câu thơ ngắn, đối xứng nhau "cao đo nỗi buồn xa nuôi chí lớn" diễn tả thật 
mạnh mẽ chí khí của "người đồng mình": sống vất vả, nghèo đói, cực nhọc, lam lũ nhưng có chí lớn, luôn yêu quý 
tự hào, gắn bó với quê hương. Đó là phẩm chất thứ hai. Thứ ba, về cách sống, người cha muốn giáo dục con 
sống phải có nghĩa tình, chung thủy với quê hương, bit chấp nhận vượt wa gian nan, thử thách bằng ý chí và niềm
tin của mình. Không chê bai, phản bội quê hưong : "không chê...không chê....không lo" dù quê hương còn nghèo, 
còn vất vả. "Người đòng mình sống khoáng đạt, hồn nhiên, mạnh mẽ "như sông như suối­lên thá...
Ng i đ ng mình yêu l m con iườ ơ
...........t m lòng
M t cách nói r t riêng, r t ng : "ng i đ ng mình", là ng i mi n mình, ng i vùng mình, là nh ng ng i cùng ườ ườ ườ ườ
s ng trên 1 mi n đ t, cùng quê h ng, cùng 1 dân t c. Đó là cách nói m c m c, mang túnh đ a ph ng c a dân ươ ươ
t c Tày nh ng giàu s c bi u c m, Tác gi v n d ng l i di n đ t c a ng i dân t c mi n núi đ xây d ng hình ư ườ
nh th . Nh ng suy nghĩ, tình c m, c m xúc đ u đ c di n t tr c ti p b ng hình nh. Đan l đ b t cá, d ói ơ ượ ế ư
bàn tay c a ng i Tày, nh ng nan trúc, nan tre đã tr thành "nan hoa". Vách nhà ko ch ken b ng g mà còn đc ken ườ
b ng "câu hát". R ng đâu ch cho nhìu g quý, lâm s n mà còn cho hoa. Ba đông t "đan", "cài", "ken" còn th hi n
s đoàn k t, g n bó c u quê h ng. Lao đ ng đã đem đ n cho con bao đi u t t đ p, "ng i đ ng mình" và quê ế ươ ế ườ
h ng p , nuôi s ng con trong tình th ng yuê, trong tình đoàn k t buôn làng. Và con đ ng đâu ch đ đi mà ươ ươ ế ườ
nó còn cho "nh ng t m lòng" nhân h u, bao dung, nghĩa tình. Con đ ng đó là hình bóng thân thuôc c a quê ườ
h ng, còn in d u nh ng b c chân đi xuôi ng c, làm ăn sinh s ng c a buôn làng, nên nó mang 1 ý nghĩa th t ươ ướ ượ
to l n trong quá trì nh khôn l n c a con. Sung s ong nhìn con khôn l n, nha th suy ng m v tình làng b n quê ơ
nhà, v c i ngu n h nh phúc:
Cha m ...
....trên đ i
Không ch g i cho con v ngu n sinh d ng, cha còn nói v i con v nh ng đ c tính cao đ p c a "ng i đ ng ưỡ ườ
mình" và c m c a cha v con. Đó là lòng yêu lao đ ng, hăng say lao đ ng v i c t m lòng. Đó là s c s ng b nướ ơ
b m nh m v t wa m i khó khăn, gian kh . ượ
Ng i đ ng mình th ng l m con iườ ươ ơ
...........Không lo c c nh c
Tr c h t đó là tình th ng yêu, đùm b c nhau. Cách nói m c m c mà ch a đ ng bao ân tình r t c m đ ng đó ướ ế ươ
đ c l p đi l p lai nh m t đi p khúc trong bài ca. Chính tình th ong đó là s c m nh đ "ng i đ ng mình" v t ượ ư ư ườ ượ
wa bao gian kh cu c đ i. Nh ng câu th ng n, đ i x ng nhau "cao đo n i bu n xa nuôi chí l n" di n t th t ơ
m nh m chí khí c a "ng i đ ng mình": s ng v t v , nghèo đói, c c nh c, lam lũ nh ng có chí l n, luôn yêu quý ườ ư
t hào, g n bó v i quê h ng. Đó là ph m ch t th hai. Th ba, v cách s ng, ng i cha mu n giáo d c con ươ ườ
s ng ph i có nghĩa tình, chung th y v i quê h ng, bit ch p nh n v t wa gian nan, th thách b ng ý chí và ni m ươ ượ
tin c a mình. Không chê bai, ph n b i quê h ong : "không chê...không chê....không lo" dù quê h ng còn nghèo, ư ươ
còn v t v . "Ng i đòng mình s ng khoáng đ t, h n nhiên, m nh m "nh sông nh su i-lên thác xu ng gh nh- ườ ư ư
ko lo c c nh c". L i cha nói v i con mà cũng là l i d y con v bài h c đ o lý làm ng i. Đo n th r t d i dào ườ ơ
nh c đi u, t o nên b i đi p t , đi p ng , đi p c u trúc câu và nh p th r t linh h at , lúc v n dài, khi rút ng n, ơ ươ
l i th gi n d , ch c n ch mà lay đ g, th m thía, có tác d ng truy n c m manh m . ơ
Đ nh c nh giáo d c con, ng i cha nh n m nh truy n th ng c a ng i đ ng mình: ườ ườ
Ng i đ ng mình thô s da th tườ ơ
.......Nghe con
Truy n th ng y th t đáng t hào, tuy "thô s da th t", ăn m c gi n d , áo chàm, khăn piêu, cu c s ng m c m c ơ
thi u th n... nh ng ko h nh bé v tâm h n, ý chí ngh l c và đ c bi t là khát v ng xây d ng quê h ng. H xây ế ư ươ
d ng quê h ng b ng chính s c l c và s b n b c a mình: "t đ c đá kê cao quê h ng". H sáng t o, l u ươ ươ ư
truy n và b o v phong t c t t đ p c a mì nh bi t t hào v i truy n th ng quê h ng, d n dò con c n t tin, ế ươ
v ng b c trên đ ng đ i, ko bao gi đ c s ng t m th ng, nh bé, ích k . Hai ti ng "nghe con" k t thúc bài ướ ườ ượ ườ ế ế
th v i t m lòng th ng yêu, k v ng, v a là l i d n dò nh c nh ý chí tình c a nh i cha đ i v i đ a con thân ơ ươ ườ
yêu. Hai ti ng y nghe sao mà thân th ng trìu m n wá.Bài th có gi ng đi u nhò nh , chân tình và r t m i l ế ươ ế ơ
trong phong cách, m t phong cách mi n núi v i ngôn ng "th c m" r t đ c đáo, v i c m xúc, t duy r t riêng. ư
Qua đó, Y Ph ng đã th hi n tình c m gia đình m cúng, ca ng i truy n th ng c n cù, s c s ng m nh m c a ươ
quê h ong và dân t c mình. Bài th giúp ta hi u thêm s c s ng và v đ p tâm h n c a 1 dân t c mi n núi, g i ư ơ
nh c tình c m g n bó v i truy n th ng, v i quê h ng và ý chí v n lên trong cu c s ng . ươ ươ
Anne Le Phung ∙ 3 năm tr cướ
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Trùng Khánh – Cao Bằng ,thấm nhuần những tinh hoa,
cái đẹp của dân tộc Tày, Y Phương (1948) là một nhà thơ tiêu biểu cho các dân tộc miền
núi . “Thơ Y Phương như một bức tranh thổ cẩm đan dệt nhiều màu sắc khác nhau,
Nói với con - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nói với con - Người đăng: Huong Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nói với con 9 10 11