Ktl-icon-tai-lieu

ÔN DỊCH THUỐC LÁ

Được đăng lên bởi Phúc Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN DỊCH THUỐC LÁ
Ai cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, thế nhưng, tác hại cụ thể của nó như thế nào không phải
ai cũng nắm được.. Theo các nhà nghiên cứu, trong khói thuốc lá chứa hơn 4.700 loại hóa chất, trong
đó: hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, 43 chất là nguyên nhân gây ung thư, chủ yếu là ung thư phế
quản phổi, ung thư vòm họng, miệng, thực quản, ung thư ruột…và còn gây nên các bệnh về răng, lợi.
Thuốc lá có chứa chất độc hại và một số hóa chất, những chất gây tổn hại này có thể hút oxy và chất
dinh dưỡng của cơ thể bằng cách lấy đi các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Chất nicotine (chất gây
nghiện trong thuốc lá) sẽ thu hẹp các mạch máu, ngăn nguồn cung oxy tới da, ảnh hưởng đến cả
mạch máu. Không chỉ có hại cho sức khỏe, thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế của mỗi
gia đình và toàn xã hội. Nhưng cho dù có rất nhiều tác hại, nhưng trên thực tế số người hút thuốc lá
ở Việt Nam chiếm một tỷ lệ cao, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, đây là một thực
trạng đáng báo động. tất cả vẫn phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của người nghiện
thuốc lá và nhận thức ảnh hưởng đến cộng đồng. Vì sức khoẻ của bạn và sức khỏe của những người
xung quanh hãy "nói không với thuốc lá”.
BAO NI-LON
"Ngày trái đất năm 2000" của VN nêu lên câu chủ đề "Một ngày không dùng bao ni lông thật thiết
thực. Hiện nay việc sử dụng bao bì ni lông diễn ra ở khắp mọi nơi vì giá thành rẻ, tiện lợi, nhưng
trước tác hại của nó lại vô cùng to lớn. Bao bì ni lông có đặc tính rất khó phân hủy, phần lớn lại vứt
bừa bãi khắp nơi. Nó lẫn vào đất, cản trở thực vật sinh trưởng, gây bạc màu, xói mòn đất. Nó làm tắc
cống rãnh, mất mĩ quan đô thị, làm chết các sinh vật. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là bao bì ni lông có
hể ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khi con người dùng bao ni lông đựng thực phẩm, họ cho rằng
rất tiện lợi nhưng nào biết việc đó gây ô nhiễm môi trường và quan trọng hơn, có thể gây bại não,
ung thư ... Khi đốt, các khí độc thải ra khiến người hít phải bị ngộ độc, nôn, ngất. Chính vì vậy chúng
ta phải hạn chế, thay thế bao bì ni lông khi không cần thiết, vì ngôi nhà chung của chúng ta trước
những nguy cơ gây ô nhiểm môi trường đang gia tăng. .Có thể nói "Một ngày không sử dụng bao bì ni
lông" thật vô cùng thiết thực và đúng đắn

...

 !"#"$%&'(#)*+,
(-./#011!$)2"34$(5617884(9"3
/:5;884 !"6<94)=2>>=#"'=4)#+
?,+@"#AB.C".D"E?,"#3FGA)B>=2$DAH3I"401
4$(9/FA).F(9"J9>=@)=&K=A)9
LL#M'(5&N$49=/$) !.'(5&19O!P9>=
D34$QRS+$..$"ITK=UL(",#V/,
..$1W*X !"4$B>=3(J@94UAH'(.Y
(/ZA))K[F1#L\39H$"#32E#]4$
V^D(...F_4D("/(K#U(IA))=)3`("/>=4).FE
3/$$/F19,Aa+%FA)b"3$D."?=>.'(#]D
4$A)c,#V/F/T1^Z`'(A) !'(J#]
K?([=d*AU4$e1
fghig
d)=3$/9I.;888d'(^242>'/HdjF)=*L\(4*c
E1D(=ADkL%(Z4*Ll3(V-+.C5AZ$)3`"OD40"#
3#U$'(4A*\4U1f(Z4*/mn39+>'="+o4U4A
p([-+514aA)/9",3VEAc3#V">=.)"K.B/914).-
3[".9.q?(/*r"4).$Ac1#=&.9Aa4)(Z4*
&,#VU !#]1W#]L\(4*/EE+s."C3N
39OD40#)AD/>=*l..*3#]A)?(3C5"&>=["
#111W/"$t/F,3(#]t+,rF/F"*"91tAZAc=
(+,"(=(Z4**o"AZ*)'((3#U
J=5>=*&..*3#]/((I11&djF)=*kL%(Z
4*dcA*\EA)//-
ÔN DỊCH THUỐC LÁ - Người đăng: Phúc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ÔN DỊCH THUỐC LÁ 9 10 336