Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ

Được đăng lên bởi Ngôi Sao Cô Đơn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giaùo aùn Ngöõ vaên 6
- Tuaàn: 32
- Tieát: 119

Ngaøy soaïn:07/04/2010

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ

I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Kieán thöùc:
- Hình thành được những hiểu biết sơ lược về các thể loại truyện, kí trong loại hình
tự sự.
- Hệ thống hoá các nội dung cơ bản và những nét đặc sắc về nghệ thuật của các tác
phẩm truyện, kí hiện đại đã học.
2. Kó naêng:
- Rèn luyện kĩ năng phân biệt truyện, kí và nhận biết được các thể loại này trong các
loại hình tự sự.
3. Giaùo duïc:
- GDHS ý thức học tập và biết vận dụng kiến thức một cách sáng tạo.
II. CHUAÅN BÒ:
1. GV: Taøi lieäu tham khaûo
2. HS: SGK, soạn bài
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: Kiểm tra 15 phút
Đề:
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất
1. Trong những dòng sau, dòng nào không phải là thành ngữ?
A. Kẻ cắp gặp bà già
B. Lia lia láu láu như quạ dòm chuồng lợn
C. Dây mơ dễ má
D. Cụ bảo cũng không dám đến
2. Theo lời kể của tác giả (bài Lao xao), loài chim nào không cùng họ trong các loài sau:
A. Bồ các
B. Bìm bịp
C. Sáo sậu
D. Tu hú
Câu 2: (2 điểm) Cho các từ, cụm từ sau: cú mèo, một gã nghiện thuốc phiện, mọi khi,
cái dùi sắt, hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện những so sánh sau:
a) Cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như …………………………….
b) Chú mày hôi như……………………………………….
c) Tôi ra đứng ở cửa hang như ……………………………
d) Mỏ Cốc như …………………………………………..
Câu 3: (3 điểm) Nhân hóa là gì? Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hoá và cho biết nó
thuộc kiểu nhân hoá gì ?
Câu 4: (4 điểm) Đặt 2 câu có đủ các thành phần chính và phân tích 2 câu đó.
Đáp án:
Câu 1: (1 điểm) Mỗi câu đúng 0.5 đ: 1-D ; 2-B
Câu 2: (2 điểm) Mỗi ý đúng 0.5 đ
a) … một gã nghiện thuốc phiện
b) … cú mèo
c) … mọi khi
d) … cái dùi sắt
Tröôøng THCS Phan Ngoïc Hieån

Trang

GV: Nguyeãn Thò Thu Hieàn

Giaùo aùn Ngöõ vaên 6

Ngaøy soaïn:07/04/2010

Câu 3: (3 điểm) – Nêu đúng khái niệm: 1đ
- Đặt câu có sử dụng nhân hóa: 1đ
- Chỉ ra kiểu nhân hóa: 1đ
Câu 4: (4 điểm) - Đặt đúng mỗi câu: 1đ
- Phân tích đúng mỗi câu: 1đ
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
HOAÏT ÑOÄNG 1: (15’)

? Những tác phẩm truyện, kí đã học để
lại cho em những cảm nhận gì về đất
nước, về cuộc sống và con người?
HS trao đổi, phát biểu
GV tổng hợp lại các ý kiến, nêu tóm tắt
những cảm nhận thu hoạch chung của
HS.

Noäi dung

3. Nêu những cảm nhận sâu sắc và hiểu
biết mới của mình về đất nước, con người
qua các truyện, kí đã học:
- Cảnh sắc thiên nhiên đất nước và cuộc
sống con người ở nhiều vùng, miền.
- Hình ản...
Giaùo aùn Ngöõ vaên 6 Ngaøy soaïn:07/04/2010
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Kieán thöùc:
- Hình thành được những hiểu biết lược về các thể loại truyện, trong loại hình
tự sự.
- Hệ thống hoá các nội dung bản những nét đặc sắc về nghệ thuật củac tác
phẩm truyện, kí hiện đại đã học.
2. Kó naêng:
- Rèn luyện kĩ năng phân biệt truyện, nhận biết được các thể loại này trong các
loại hình tự sự.
3. Giaùo duïc:
- GDHS ý thức học tập và biết vận dụng kiến thức một cách sáng tạo.
II. CHUAÅN BÒ:
1. GV: Taøi lieäu tham khaûo
2. HS: SGK, soạn bài
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: Kiểm tra 15 phút
Đề:
Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất
1. Trong những dòng sau, dòng nào không phải là thành ngữ?
A. Kẻ cắp gặp bà già B. Lia lia láu láu như quạ dòm chuồng lợn
C. Dây mơ dễ má D. Cụ bảo cũng không dám đến
2. Theo lời kể của tác giả (bài Lao xao), loài chim nào không cùng họ trong các loài sau:
A. Bồ các B. Bìm bịp C. Sáo sậu D. Tu hú
Câu 2: (2 điểm) Cho các từ, cụm từ sau: mèo, một nghiện thuốc phiện, mọi khi,
cái dùi sắt, hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện những so sánh sau:
a) Cái chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như …………………………….
b) Chú mày hôi như……………………………………….
c) Tôi ra đứng ở cửa hang như ……………………………
d) Mỏ Cốc như …………………………………………..
Câu 3: (3 điểm) Nhân hóa là gì? Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hoá và cho biết nó
thuộc kiểu nhân hoá gì ?
Câu 4: (4 điểm) Đặt 2 câu có đủ các thành phần chính và phân tích 2 câu đó.
Đáp án:
Câu 1: (1 điểm) Mỗi câu đúng 0.5 đ: 1-D ; 2-B
Câu 2: (2 điểm) Mỗi ý đúng 0.5 đ
a) … một gã nghiện thuốc phiện
b) … cú mèo
c) … mọi khi
d) … cái dùi sắt
Tröôøng THCS Phan Ngoïc Hieån Trang GV: Nguyeãn Thò Thu Hieàn
- Tuaàn: 32
- Tieát: 119
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ - Trang 2
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ - Người đăng: Ngôi Sao Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ 9 10 168