Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi vào lớp 10 môn văn

Được đăng lên bởi kudoshinichilike-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¹m YÕn Chinh – Trêng THCS CÈm Phóc
..........................................................................................................................

¤n
thi
vµo
líp
10
PhÇn thø nhÊt
:

Th¬ ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945

I.Thèng kª c¸c t¸c phÈm th¬ VN sau CMT8- 1945
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tªn bµi

§ång chÝ
Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh
§oµn thuyÒn ®¸nh c¸
BÕp löa
Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn
lng mÑ
¸nh tr¨ng
Mïa xu©n nho nhá
ViÕng l¨ng B¸c
Con cß
Nãi víi con
Sang thu

T¸c gi¶
ChÝnh H÷u
Ph¹m TiÕn DuËt
Huy CËn
B»ng ViÖt
NguyÔn Khoa §iÒm

N¨m s¸ng t¸c
1948
1969
1958
1963
1971

NguyÔn Duy
Thanh H¶i
ViÔn Ph¬ng
ChÕ Lan Viªn
Y Ph¬ng
H÷u ThØnh

1978
1980
1976
1962
1980
1977

II.C¸c t¸c gi¶ th¬ ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945
1. ChÝnh H÷u:
Tªn thËt lµ TrÇn §×nh §¾c, sinh n¨m 1926 -2007, quª ë Can Léc – Hµ TÜnh. ChÝnh
H÷u thêng viÕt vÒ ®Ò tµi ngêi lÝnh vµ chiÕn tranh. Th¬ «ng méc m¹c, gi¶n dÞ mµ ng«n ng÷
th¬ c« ®äng, hµm xóc, giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc dån nÐn. T¸c phÈm chÝnh lµ tËp th¬ "§Çu
sóng tr¨ng treo", n¨m 1966 tiªu biÓu nhÊt lµ bµi th¬ "§ång chÝ".
2. Ph¹m TiÕn DuËt:
Ph¹m TiÕn DuËt sinh 1941-2007, quª ë Phó Thä. ¤ng thêng viÕt vÒ chiÕn tranh vµ
h×nh tîng nh÷ng ngêi lÝnh l¸i xe trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ. Th¬ «ng ngang tµng, tinh
nghÞch, t¬i trÎ vµ giµu chÊt hiÖn thùc. C¸c t¸c phÈm chÝnh nh : "VÇng tr¨ng – quÇng löa"
(1970), "Th¬ mét chÆng ®êng" (1971), "ë hai ®Çu nói" (1981). "Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe
kh«ng kÝnh" lµ bµi th¬ ®îc trÝch tõ tËp "VÇng tr¨ng – quÇng löa".
3. Huy CËn:
Cï Huy CËn (1919 – 2005) quª ë H¬ng S¬n – Hµ TÜnh. ¤ng ®îc mÖnh danh lµ
"nhµ th¬ cña thiªn nhiªn, vò trô". NÕu nh tríc c¸ch m¹ng th¬ «ng mang mét nçi buån
cña thêi ®¹i th× sau c¸ch m¹ng, th¬ «ng l¹i ph¬i phíi, r¹o rùc niÒm tin. Ng«n ng÷ th¬ trong
s¸ng, h×nh ¶nh th¬ ®Çy l·ng m¹n. C¸c t¸c phÈm chÝnh nh: "Löa thiªng" (1940), "Trêi mçi
ngµy mét s¸ng" (1958), "§Êt në hoa" (1984), v.v... vµ bµi th¬ "§oµn thuyÒn ®¸nh c¸" ®îc trÝch trong tËp th¬ "Trêi mçi ngµy l¹i s¸ng".
4. B»ng ViÖt:
Tªn khai sinh lµ NguyÔn ViÖt B»ng sinh n¨m 1941, quª ë Hµ T©y. B»ng ViÖt lµm th¬
tõ ®Çu nh÷ng n¨m 60 vµ thuéc thÕ hÖ c¸c nhµ th¬ trëng thµnh trong thêi k× kh¸ng chiÕn
chèng Mü.Th¬ B»ng ViÖt trong trÎo, mît mµ, khai th¸c nh÷ng kØ niÖm vµ m¬ íc cña tuæi
trÎ nªn gÇn gòi víi b¹n ®äc trÎ, nhÊt lµ trong nhµ trêng.Bµi th¬ "BÕp löa" ®îc B»ng ViÖt
s¸ng t¸c n¨m 1963 khi Êy t¸c gi¶ lµ sinh viªn ®ang du häc t¹i Liªn X« vµ míi b¾t ®Çu ®Õn
víi th¬.
5. NguyÔn Khoa §iÒm:
NguyÔn Khoa §iÒm sinh n¨...
Ph¹m YÕn Chinh – Trêng THCS CÈm Phóc
..........................................................................................................................
¤n thi vµo líp 10
PhÇn thø nhÊt:
Th¬ ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945
I.Thèng kª c¸c t¸c phÈm th¬ VN sau CMT8- 1945
STT Tªn bµi T¸c gi¶ N¨m s¸ng t¸c
1 §ång chÝ ChÝnh H÷u 1948
2 Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh Ph¹m TiÕn DuËt 1969
3 §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ Huy CËn 1958
4 BÕp löa B»ng ViÖt 1963
5 Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn
lng mÑ
NguyÔn Khoa §iÒm 1971
6 ¸nh tr¨ng NguyÔn Duy 1978
7 Mïa xu©n nho nhá Thanh H¶i 1980
8 ViÕng l¨ng B¸c ViÔn Ph¬ng 1976
9 Con cß ChÕ Lan Viªn 1962
10 Nãi víi con Y Ph¬ng 1980
11 Sang thu H÷u ThØnh 1977
II.C¸c t¸c gi¶ th¬ ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945
1. ChÝnh H÷u:
Tªn thËt lµ TrÇn §×nh §¾c, sinh n¨m 1926 -2007, quª ë Can Léc – Hµ TÜnh. ChÝnh
H÷u thêng viÕt vÒ ®Ò tµi ngêi lÝnhchiÕn tranh. Th¬ «ng méc m¹c, gi¶n mµ ng«n ng÷
th¬ c« ®äng, hµm xóc, giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc dån nÐn. T¸c phÈm chÝnh lµ tËp th¬ "§Çu
sóng tr¨ng treo", n¨m 1966 tiªu biÓu nhÊt lµ bµi th¬ "§ång chÝ".
2. Ph¹m TiÕn DuËt:
Ph¹m TiÕn DuËt sinh 1941-2007, quª ë Phó Thä. ¤ng thêng viÕt vÒ chiÕn tranh vµ
h×nh tîng nh÷ng ngêi lÝnh l¸i xe trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ. T «ng ngang tµng, tinh
nghÞch, t¬i trÎ vµ giµu chÊt hiÖn thùc. C¸c t¸c phÈm chÝnh nh : "VÇng tr¨ng – quÇng löa"
(1970), "Th¬ mét chÆng ®êng" (1971), "ë hai ®Çu nói" (1981). "Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe
kh«ng kÝnh" lµ bµi th¬ ®îc trÝch tõ tËp "VÇng tr¨ng – quÇng löa".
3. Huy CËn:
Huy CËn (1919 2005) quª ë H¬ng S¬n Hµ TÜnh. ¤ng ®îc mÖnh danh lµ
"nhµ t cña thiªn nhiªn, trô". NÕu nh tríc c¸ch m¹ng t«ng mang mét nçi buån
cña thêi ®¹i th× sau c¸ch m¹ng, th¬ «ng l¹i ph¬i phíi, r¹o rùc niÒm tin. Ng«n ng÷ th¬ trong
s¸ng, h×nh ¶nh th¬ ®Çy l·ng m¹n. C¸c t¸c phÈm chÝnh nh: "Löa thiªng" (1940), "Trêi mçi
ngµy mét s¸ng" (1958), "§Êt në hoa" (1984), v.v... vµ bµi th¬ "§oµn thuyÒn ®¸nh c¸" ®-
îc trÝch trong tËp th¬ "Trêi mçi ngµy l¹i s¸ng".
4. B»ng ViÖt:
Tªn khai sinh lµ NguyÔn ViÖt B»ng sinh n¨m 1941, quª ë Hµ T©y. B»ng ViÖt lµm th¬
®Çu nh÷ng n¨m 60 thuéc thÕ c¸c nhµ th¬ trëng thµnh trong thêi kh¸ng chiÕn
chèng Mü.Th¬ B»ng ViÖt trong trÎo, mît mµ, khai th¸c nh÷ng niÖm vµ íc cña tuæi
trÎ nªn gÇn gòi víi b¹n ®äc trÎ, nhÊt trong nhµ trêng.Bµi th¬ "BÕp löa" ®îc B»ng ViÖt
s¸ng t¸c n¨m 1963 khi Êy t¸c gi¶ lµ sinh viªn ®ang du häc t¹i Liªn vµ míi b¾t ®Çu ®Õn
víi th¬.
5. NguyÔn Khoa §iÒm:
NguyÔn Khoa §iÒm sinh n¨m 1943, quª ë Phong §iÒn – Thõa Thiªn HuÕ, trong mét
gia ®×nh tri thøc c¸ch m¹ng. ¤ng thuéc thÖ nhµ th¬ trëng thµnh trong cuéc kh¸ng chiÕn
chèng cña d©n téc.Th¬ cña NguyÔn Khoa §iÒm giµu chÊt suy t, dån nÐn c¶m xóc, t
hiÖn t©m t ngêi tthøc tham gia vµo cuéc chiÕu ®Êu cña nh©n d©n. T¸c phÈm chÝnh: "§Êt
..........................................................................................................................
Gi¸o ¸n «n thi vµo líp 10 1 N¨m häc 2011 - 2012
ôn thi vào lớp 10 môn văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi vào lớp 10 môn văn - Người đăng: kudoshinichilike-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ôn thi vào lớp 10 môn văn 9 10 17