Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu

Được đăng lên bởi Miền Đồng Cỏ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là bài văn mình viết nộp cho cô giáo ở trên lớp. Nói ra thì xấu hổ nhưng bài chỉ được 5,5 thôi. Mình đã ch ỉnh sửa 1 số ph ần và gửi lên
diễn đàn. Mong mọi người đóng góp ý kiến để mình rút ra kinh nghiệm và cố gắng h ơn.
BÀI LÀM
Tố Hữu là người đại diện xuất sắc của thơ ca cách mạng Việt NAm và cũng là nhà thơ có phong cách riêng trong sáng tác. Tô H ữu có gi ọng
thơ trữ tình đằm thăm, các sáng tác của ông luôn gắn liền với các chặng đường quan trọng của lịch sử dân t ộc. Vì vậy th ơ T ố Hữu vừa đậm đà
tính dân tộc nhưng không tách rời tính hiện đại.
"Việt Bắc" là đỉnh cao của thơ TH, được sáng tác sau chiến thắng ĐBP , miền Bắc được hoàn toàn giải phóng . Những cơ quan Chính ph ủ rời
Việt Bắc về thủ đô Hà nội. TH đã viết bài thơ để ôn lại một thời kì kháng chiến gian khổ và hào hùng, th ể hiện ngh ĩa tình sâu n ặng c ủa những
con người kháng chiến đối với nhân dân VB, đối với quê hương cm. Đoạn trích trong SGK Ngữ Văn lớp 12 nằm ở phần I của bài th ơ VB. Trong
bề bộn của những kí ức và hoài niệm, bức tranh sáng, đẹp về VB hiện ra trong nỗi nhớ của người về xuôi như một dấu son t ươi nguyên của k ỉ
niệm:
" Ta về, mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh, hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh rao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung."

Câu đầu đoạn thơ như là lời ướm hỏi đầy lưu luyến của người ra đi đối với người ở lại. "Ta về mình có nhớ ta". Câu trên là câu hỏi không cần
câu trả lời, nó được nếu ra như một cái cớ cho sự giãi bày tâm tình ở câu dưới : "Ta về ta nhớ những hoa cùng người". Nhớ hoa là nhớ tới cái
đẹp của thiên nhiên VB, mà cái đẹp của VB lại không thể tách rời cái đẹp của con người VB. Vì v ậy , như một cặp song hành đối xứng, hễ nh ớ
dến người thì hiện bóng hoa, hễ nhớ về hoa thì hiện lên dáng người.
Tám câu thơ tiếp theo vẽ ra bức tranh tứ bình về bốn mùa ở VB. Trong nền thơ ca và v ăn học VN, bức tranh t ứ bình xu ất hiện không ít , nh ư
khung cảnh " trông bốn bề" trong "Chinh phụ ngâm" ( Đoàn Thị Điểm ) , đoạn " buồn trông" trong "Kiều ở Lầu Ngưng Bích" ( Nguyễn Du ) ,
hay ở dòng hồi tưởng về quá khứ huy hoàng của con hổ trong "Nhớ rừng" ( Thế Lữ ). Thế nhưng, trong VB, bức tranh bốn mùa hiện lên v ới vẻ
đẹp và sắc thái thiên nhiên rất riêng theo trình t ự : Đông - Xuân - Hạ - Thu.
Bước vào khung cảnh mùa đông VB, đôi mắt ta như bị choáng ngợp bởi sắc xa...
ây là bài v n mình vi t n p cho cô giáo trên l p. Nói ra thì x u h nh ng bài ch c 5,5 thôi. Mình ã ch nh s a 1 s ph n và g i lên Đ ă ế ư đượ đ
di n àn. Mong m i ng i óng góp ý ki n mình rút ra kinh nghi m và c g ng h n. đ ườ đ ế để ơ
BÀI LÀM
T H u là ng i i di n xu t s c c a th ca cách m ng Vi t NAm và c ng là nhà th có phong cách riêng trong sáng tác. Tô H u có gi ng ườ đạ ơ ũ ơ
th tr tình m th m, các sáng tác c a ông luôn g n li n v i các ch ng ng quan tr ng c a l ch s dân t c. Vì v y th T H u v a m àơ đằ ă đườ ơ đ đ
tính dân t c nh ng không tách r i tính hi n i. ư đạ
"Vi t B c" là nh cao c a th TH, c sáng tác sau chi n th ng BP , mi n B c c hoàn toàn gi i phóng . Nh ng c quan Chính ph r i đỉ ơ đượ ế Đ đượ ơ
Vi t B c v th ô Hà n i. TH ã vi t bài th ôn l i m t th i kì kháng chi n gian kh và hào hùng, th hi n ngh a tình sâu n ng c a nh ng đ đ ế ơ để ế ĩ
con ng i kháng chi n i v i nhân dân VB, i v i quê h ng cm. o n trích trong SGK Ng V n l p 12 n m ph n I c a bài th VB. Trong ườ ế đố đố ươ Đ ạ ă ơ
b b n c a nh ng kí c và hoài ni m, b c tranh sáng, p v VB hi n ra trong n i nh c a ng i v xuôi nh m t d u son t i nguyên c a k đ ườ ư ươ
ni m:
" Ta v , mình có nh ta
Ta v , ta nh nh ng hoa cùng ng i ườ
R ng xanh, hoa chu i t i đỏ ươ
èo cao n ng ánh rao gài th t l ngĐ ư
Ngày xuân m n tr ng r ngơ
Nh ng i an nón chu t t ng s i giang ườ đ
Ve kêu r ng phách vàng đổ
Nh cô em gái hái m ng m t mình ă
R ng thu tr ng r i hoà bình ă
Nh ai ti ng hát ân tình thu chung." ế
Câu u o n th nh là l i m h i y l u luy n c a ng i ra i i v i ng i l i. đầ đ ơ ư ờ ướ ỏ đầ ư ế ườ đ đố ườ ở ạ "Ta v mình có nh ta" . Câu trên là câu h i không c n
câu tr l i, nó c n u ra nh m t cái c cho s giãi bày tâm tình câu d i : ả ờ đượ ế ư ư "Ta v ta nh nh ng hoa cùng ng i" ườ . Nh hoa là nh t i cái
p c a thiên nhiên VB, mà cái p c a VB l i không th tách r i cái p c a con ng i VB. Vì v y , nh m t c p song hành i x ng, h nh đẹ đẹ đẹ ư ư đ
d n ng i thì hi n bóng hoa, h nh v hoa thì hi n lên dáng ng i. ế ườ ườ
Tám câu th ti p theo v ra b c tranh t bình v b n mùa VB. Trong n n th ca và v n h c VN, b c tranh t bình xu t hi n không ít , nh ơ ế ơ ă ư
khung c nh " trông b n b " trong "Chinh ph ngâm" ( oàn Th i m ) , o n " bu n trông" trong Đ Đ đ ạ "Ki u L u Ng ng Bích" ư ( Nguy n Du ) ,
hay dòng h i t ng v quá kh huy hoàng c a con h trong ư "Nh r ng" ( Th L ). Th nh ng, trong VB, b c tranh b n mùa hi n lên v i vế ế ư
p và s c thái thiên nhiên r t riêng theo trình t : ông - Xuân - H - Thu.đẹ Đ
B c vào khung c nh mùa ông VB, ôi m t ta nh b choáng ng p b i s c xanh b t ngàn c a núi r ng. âu ó hình nh hoa chu i b p bùngướ đ đ ư Đ đ
nh nh ng u c làm cho không gian tr nên m áp, xua tan i v l nh l o, hoang vu v n có c a mùa ông. Trong ánh n ng dàn tr i kh p ư đ đ ẻ ạ đ
không gian, ta th y ánh lên tia sáng t chi c dao gài th t l ng c a m t ng i lao ng. Ng i ng trên nh èo cao, n ng t trên cao chói ế ư ườ độ ườ đứ đỉ đ
xu ng dao th t l ng, lóe sáng, Nó t o ra m t dáng v v ng chãi và khí th c a ng i làm ch núi r ng. ư ế ư
Chuy n sang mùa xuân, màu xanh c a c cây nh ng ch cho màu tr ng tinh khi t , m m ng c a hoa m . Hình nh m n tr ng xóa c ư ế ơ ơ ơ
m t r ng làm ta liên t ng t i c nh p thiên nhiên khi Bác v n c: ưở đẹ ướ
" Ôi sáng xuân nay, xuân 41
Tr ng r ng biên gi i n hoa m ơ
Bác v ...Im l ng, con chim hót
Thánh thót b lau, vui ng n ng " ơ
( -Theo chân Bác- T H u )
Trên n n không gian trong sáng, tinh khôi ó, hình nh ng i an nón c n m n, c n tr ng chu t t ng s i giang t o cho ta c m giác th t m đ ườ đ
áp và bình d .
Mùa xuân i qua, mùa h n. Nh m m t và l ng tai nghe, ta s c m nh n c "nh c ve". Tác gi mu n nói n ti ng ve kêu râm ran trongđ đế đư đế ế
r ng phách vàng hay mu n nói chính ti ng ve kêu kéo màu vàng bao trùm lên r ng hoa phách ? ây có th nói là câu th t c nh thiên nhiên ế Đ ơ
hay nh t c a TH. c câu th lên ta co th c m nh n c s chuy n i t thính giác sang th giác tr c khung c nh thiên nhiên. c bi t t Đọ ơ ế đư đổ ư Đặ
" " g i cho ta s chuy n màu mau l t s c tr ng sang vàng , b ng sáng c núi r ng VB. Ta ch t nh Kh ng H u D ng c ng có m t câu đổ ươ ũ
th có c u trúc t ng t : ơ ươ "M t ti ng chim kêu sáng c r ng" ế . N u Khu ng H u D ng nh vào ti ng chim khám phá ra v p thiên nhiên ế ơ ế đ đẹ
bu i bình minh thì T H u d a vào ti ng ve ã kéo c m t mùa hè ra kh i l p v c k . ế đ ũ ĩ
n, hình nh con ng i c ng xu t hi n v i dáng v hoàn toàn khác. N u nh hai mùa tr c, bóng dáng con ng i ch xu t hi n m t cách đế ườ ũ ế ư ư ườ
gián ti p và th p thoáng thì l n này , con ng i VB hi n ra rõ nét và sinh ng h n r t nhi u, d i hình nh m t ng i thi u n ang ch m ế ườ đ ơ ướ ườ ế đ ă
ch hái m ng m t mình. ă
T " cô em gái" mà tác gi s d ng c t lên nh l i g i tình t , thân quen, th hi n tình c m chân thành , tha thi t. ư ờ ế
Ta ch t nh n ra dù b t c mùa nào, con ng i VB c ng hi n lên trong dáng v lao ng c n m n. Nh v y, trong ôi m t tác gi , v p c a ư ũ đ ư đ đẹ
co ng i chân chính g n li n v i v p lao ng, chuyên c n.ườ đẹ độ
T m bi t mùa hè v i nh ng gam màu r c rõ, mùa thu n mang m t c m giác nh nhàng, bình yên. MÙa thu v i ánh tr ng huy n o , tr i đế ă
dài kh p núi r ng làm ta liên t ng n câu th : ưở đế ơ
" Ti ng su i trong nh ti ng hát xaế ư ế
Tr ng ***g c th , bóng ***g hoa"ă
(-C nh khuya- H Chí Minh)
Trong th c a Bác c a Bác có ti ng hát c a thiên nhiên thì trong th c a T H u c ng có ti ng hát: ti ng hát c a con ng i, ti ng hát gi a ơ ế ơ ũ ế ế ườ ế
ng i và ng i i. Có th nói ây là b n hòa âm c a hai tâm h n ng i u. Ti ng hát ân tình y v t qua tr p trùng núi r ng, b ng qua ườ ở ườ đ đ đồ đ ế ượ ă
mênh mông bi n c c a th i gian mà v ng vít b c chân ng i i, nó v n v ng trong lòng ng i i k , v n v ng trong c tâm h n ng i ư ướ ườ đ ươ ườ đ ươ ư
c. c bi t i p t "nh c l p l i nhi u l n khi n c o n th bao trùm m t tình c m nh th ng da di t.đọ Đặ đ đượ ế đ ạ ơ ươ ế
B c tranh có bu i tr a y ánh n ng, có b u tr i êm mát d u ánh tr ng . Mùa nào c ng có nét p, nét áng yêu và m i mùa là m t b c ư đầ đ ă ũ đẹ đ
tranh th m ng. Nh ó mà b c tranh theo ki u b t bình c a ngh thu t truy n th ng ông ph ng ã t n hài hòa , cân x ng theo ơ đ Đ ươ đ đạ đế độ
hai m ng xa và g n : m ng xa là thiên nhiên, m ng g n là con ng i, thiên nhiên và con ng i qu n quýt nhau. Thiên nhiên làm n n cho con ườ ườ
ng i, con ng i th i h n mình vào c nh thiên nhiên khi n thiên nhiên tr nên s ng ng và p h n. T t c hòa quy n vào nhau trong n i ườ ư ế độ đẹ ơ
nh v VB c a ng i ra i. Cùng v i gi ng i u tâm tình ng t ngào, ngôn ng tr tình, chính tr ã t o nên s c h p d n riêng c a bài th nói ư đ đ đ ơ
chung và o n th nói riêng. Qua ó ta th y c tình c m sâu s c, tha thi t c a T H u dành cho thiên nhiên và con ng i n i Vi t B c, quêđ ạ ơ đ đượ ế ườ ơ
h ng cách m ng.ươ
Phân tích bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu - Trang 2
Phân tích bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu - Người đăng: Miền Đồng Cỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tích bài thơ Việt Bắc - Tố Hữu 9 10 975