Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chuyện người con gái nam xương

Được đăng lên bởi kieuvtthuongquan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truyền kỳ mạn lục là một tác phẩm có giá trị của văn học cổ nước ta ở thế kỷ XVI, một tập
truyện văn xuôi bằng chữ Hán đầu tiên ở Việt Nam. Truyện “ Chuyện ng ười con gái Nam
Xương” là một truyện hay trong tác phẩm đó được trích trong Truyền kì m ạn l ục c ủa Nguy ễn
Dữ.
Truyện kể về một người phụ nữ tên là Vũ Thị Thiết ở huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam. Vốn là
một người vợ đoan chính, đảm đang. Nàng giữ lòng chung thu ỷ, h ầu h ạ m ẹ ch ồng, ch ăm sóc
con thơ trong suốt thời gian chồng đi lính ở phương xa. Khi trở v ề vì nghe l ời ngây th ơ c ủa con
trẻ, người chồng nghi ngờ nàng thất tiết nên đánh m ắng đu ổi đi. Không th ể phân gi ải được oan
tình, nàng trẫm mình ở sông Hoàng Giang. Cảm động vì lòng trung th ực c ủa nàng, Linh Phi (v ợ
vua biển) cứu vớt nàng và cho ở lại Long Cung. Người chồng bi ết v ợ b ị oan nên r ất h ối h ận, l ập
đàn giải oan cho nàng. Vũ Nương hiện lên, ẩn hiện trong ch ốc lát r ồi tr ở l ại Long Cung.
Chuyện ca ngợi một người phụ nữ có phẩm chất, có tâm hồn trong sáng, sáng ng ời nh ư ng ọc
lại bị nỗi oan tày trời vì một chuyện vờ ghen vớ vẩn của người chồng nông n ổi. Cu ối cùng nàng
phải tìm đến cái chết để giải nỗi oan tình.
Tác giả đặt nhân vật Vũ Nương vào những hoàn cảnh khác nhau, qua đó b ộc l ộ nh ững ph ẩm
chất tốt đẹp của người phụ nữ. Vũ Nương vốn là người con gái có tư dung tốt đẹp, tính tình
thuỳ mị, nết na. Khi lấy chồng, nàng luôn giữ gìn khuôn phép, không để v ợ ch ồng ph ải th ất
hoà dù Trương Sinh vốn có tính hay ghen. Khi ch ồng đi lính, V ũ N ương rót chén r ượi đầy ti ễn
chồng. Lời của nàng thật xúc động, nói về niềm yêu thương, mong nh ớ c ủa mình đối v ới ng ười
chồng sẽ đi xa, rồi bày tỏ nỗi lo lắng trước những gian lao nguy hi ểm mà ng ười ch ồng s ẽ tr ải
qua, niềm mong ước được đoàn tụ ... làm mọi người trong tiệc đều ứa hai hàng l ệ.
Chồng đi đánh giặc ngoài biên ải, nàng một lòng son s ắt, thu ỷ chung, “cách bi ệt ba n ăm, gi ữ
gìn một tiết”, mong đợi chồng về trong cô đơn mòn mỏi “m ỗi khi th ấy b ướm l ượn đầy v ườn,
mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể, chân trời không th ể nào ng ăn được”. H ơn n ữa, nàng là
một người con dâu hiếu kính, tận tuỵ chăm sóc khi mẹ ch ồng còn s ống, chôn c ất m ẹ ch ồng khi
mẹ qua đời (lo liệu như đối với mẹ đẻ mình).
Rồi đằng đẳng thời gian trôi qua, chồng ra lính trở về, cùng là lúc nàng b ị nghi oan. V ũ N ương
đã phân trần để chồng hiểu rõ tấm lòng mình: “Thiếp vốn con k ẻ khó ... mong chàng đừng
một mực nghi oan cho thiếp”. Nàng đã nói đến thân phận mình, tình ngh ...
Truy n k m n l c là m t tác ph m có giá tr c a v n h c c n c ta th k XVI, m t t p ă ướ ế
truy n v n xuôi b ng ch Hán u tiên Vi t Nam. Truy n “ Chuy n ng i con gái Nam ă đầ ườ
X ng” là m t truy n hay trong tác ph m ó c trích trong Truy n kì m n l c c a Nguy n ươ đ đượ
D .
Truy n k v m t ng i ph n tên là V Th Thi t huy n Nam X ng, t nh Hà Nam. V n là ườ ũ ế ươ
m t ng i v oan chính, m ang. Nàng gi lòng chung thu , h u h m ch ng, ch m sóc ườ đ đả đ ă
con th trong su t th i gian ch ng i lính ph ng xa. Khi tr v nghe l i ngây th c a con ơ đ ươ ơ
tr , ng i ch ng nghi ng nàng th t ti t nên ánh m ng u i i. Không th phân gi i c oan ườ ế đ đ ổ đ ả đượ
tình, nàng tr m mình sông Hoàng Giang. C m ng vì lòng trung th c c a nàng, Linh Phi (v độ
vua bi n) c u v t nàng và cho l i Long Cung. Ng i ch ng bi t v b oan nên r t h i h n, l p ở ạ ườ ế
àn gi i oan cho nàng. V N ng hi n lên, n hi n trong ch c lát r i tr l i Long Cung.đ ũ ươ
Chuy n ca ng i m t ng i ph n có ph m ch t, có tâm h n trong sáng, sáng ng i nh ng c ườ ư
l i b n i oan tày tr i vì m t chuy n v ghen v v n c a ng i ch ng nông n i. Cu i cùng nàng ườ
ph i tìm n cái ch t gi i n i oan tình. đế ế để
Tác gi t nhân v t V N ng vào nh ng hoàn c nh khác nhau, qua ó b c l nh ng ph m đặ ũ ươ đ
ch t t t p c a ng i ph n . V N ng v n là ng i con gái có t dung t t p, tính tình đẹ ườ ũ ươ ườ ư đẹ
thu m , n t na. Khi l y ch ng, nàng luôn gi gìn khuôn phép, không v ch ng ph i th t ế để
hoà dù Tr ng Sinh v n có tính hay ghen. Khi ch ng i lính, V N ng rót chén r i y ti n ươ đ ũ ươ ượ đầ
ch ng. L i c a nàng th t xúc ng, nói v ni m yêu th ng, mong nh c a mình i v i ng i độ ươ đố ườ
ch ng s i xa, r i bày t n i lo l ng tr c nh ng gian lao nguy hi m mà ng i ch ng s tr i đ ướ ườ
qua, ni m mong c c oàn t ... làm m i ng i trong ti c u a hai hàng l . ướ đượ đ ườ đề
Ch ng i ánh gi c ngoài biên i, nàng m t lòng son s t, thu chung, “cách bi t ba n m, gi đ đ ă
gìn m t ti t”, mong i ch ng v trong cô n mòn m i “m i khi th y b m l n y v n, ế đợ đơ ướ ượ đầ ườ
mây che kín núi, thì n i bu n góc b , chân tr i không th o ng n c”. H n n a, nàng là ă đượ ơ
m t ng i con dâu hi u kính, t n tu ch m sóc khi m ch ng còn s ng, chôn c t m ch ng khi ườ ế ă
m qua i (lo li u nh i v i m mình). đờ ư đố đẻ
R i ng ng th i gian trôi qua, ch ng ra lính tr v , cùng là lúc nàng b nghi oan. V N ng ồ đằ đ ũ ươ
ã phân tr n ch ng hi u rõ t m lòng mình: “Thi p v n con k khó ... mong chàng ng đ để ế đừ
m t m c nghi oan cho thi p”. Nàng ã nói n thân ph n mình, tình ngh a v ch ng và kh ng ế đ đế ĩ
nh lòng chung thu , h t lòng tìm cách hàn g n h nh phúc gia ình ang có nguy c b tan đị ế đ đ ơ
v . Dù h hàng, làng xóm có bênh v c và bi n b ch, Tr ng Sinh v n không tin. B t c d V ươ đắ ĩ ũ
N ng th ng thi t: “Thi p s d n ng t a vào chàng ... âu có th lên núi v ng phu kia n a!”.ươ ế ế ĩ ươ đ
ó là h nh phúc gia ình, ni m khao khát c a c i nàng gi ây tan v . Tình yêu không còn,Đ đ đờ đ
c n i au kh ch ch ng gi ây hoá á.... ỗ đ đ đ
Tuy t v ng vì ph i gành ch u n i oan khu t tày tr i không ph ng gi i bày, c u ch a nàng ươ
ành m n cái ch t ch ng t ti t h nh trong sáng c a mình. l i kh n nguy n v i th n linh đ ượ ế để ế
vô cùng th m thi t: “Thi p n u oan trang gi ti t, trinh b ch gìn lòng, vào n c xin làm ng c ế ế ế đ ế ướ
M N ng, xu ng t xin làm c Nga M . Nh c b ng lòng chim, d cá, l a d i ch ng con, c ươ đấ ĩ ựợ đượ
xin làm m i cho cá tôm, trên xin làm c m cho di u qu và xin ch u kh p m i ng i ph nh ...” ơ ườ
l i kh n nguy n ã làm cho ng i c xót xa - con ng i r i c nh ng b t c, không th ti p đ ườ đọ ườ ơ ế ế
t c s ng t gi i oan tình mà ph i tìm n cái ch t th n linh ch ng dám. để đế ế để
Sau m t n m thu cung, khi nghe k chuy n nhà, nàng ã a n c m t khóc, ngh n câu ă đ ướ ĩ đế
“ng a H g m giá B c, chim Vi t u cành Nam” r i hi n v trên dòng n c cho tho lòng nh đậ ướ
ch ng, con.
Qua nh ng hoàn c nh khác nhau c a v N ng, v i nh ng l i t tho i c a nàng, truy n ã ũ ươ đ
kh ng nh nh ng nét p truy n th ng c a ng i ph n Vi t Nam - m t ng i ph n p đị đẹ ườ ườ đẹ
ng i, l i n t na, hi n th c, m ang, tháo vát, r t m c hi u kính v i m ch ng, gi v n lòngườ ế đả đ ế
chung thu s t son v i ch ng, h t lòng vun p h nh phúc gia ình, .... l ra ph i c h nh ế đắ đ ả đượ
phúc tr n v n th mà ph i ch t m t cách oan u ng, au n. ế ế đ đớ
Phân tích chuyện người con gái nam xương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chuyện người con gái nam xương - Người đăng: kieuvtthuongquan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích chuyện người con gái nam xương 9 10 778