Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích nhân vật Chiến

Được đăng lên bởi Rosie Kloss
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. Nhân vật Chiến
­ Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng vẻ vang, có mối thù sâu sắc với Mỹ­ ngụy, có 
tình yêu thương gia đình sâu đậm. 
­ Chiến 19 tuổi, mang vẻ đẹp trẻ trung khỏe khoắn của người con gái Nam Bộ: Hai bắp tay tròn vo sạm 
đỏ, màu cháy nắng, thân hình to và chắc nịch. Dáng hình ấy dường như sinh ra để xốc vác, để chống 
chọi, để chịu đựng để chiến đấu và chiến thắng.
­ Hoàn cảnh đã đẩy người con gái ấy sớm trưởng thành, già dặn hơn lứa tuổi rất nhiều, biết chăm lo 
quán xuyến việc gia đình.
+ Là chị lớn nhất trong gia đình, ba má mất sớm, Chiến gánh vác phần việc chăm lo gia đình, chăm sóc 
các em.
+ Cách sắp xếp công việc trước khi lên đường: không ngủ, có biết bao nhiêu việc phải lo, viết thư cho 
chị Hai, gửi thằng Út sang chỗ chú Năm, gửi nhà cho các anh trong chi bộ làm nơi dạy học, nồi, lu, chén,
đĩa, cuốc, vá, đèn soi với nơm sang gửi chú Năm, gửi bàn thờ má sang chỗ chú Năm.
+ Chiến liệu việc y hệt má. Hình ảnh người mẹ như bao bọc lấy Chiến từ cái lối nằm với thằng Út em 
ở trên giường rồi nói với ra, đến lối hứ “cóc” rồi trở mình. Đến nỗi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn 
ngủi trong đêm, Việt đã không dưới ba lần thấy chị mình giống in như má vậy. Và bản thân Chiến cũng 
thấy mình cũng giống má “tao lựa ý má còn sống chắc má tính vậy, nên tao cũng tính vậy”. Điều mà 
Nguyễn Thi muốn khẳng định, trong thời điểm thiêng liêng, lúc quyết định lên đường hình ảnh người mẹ
sống hơn bao giờ hết trong lòng những đứa con “Má biến theo con đom đóm trên nóc nhà, hay đang ngồi
dựa vào mấy thúng lúa mà cầm nón quạt? Đêm nay, dễ gì má vắng mặt”
+ Cách sắp xếp việc nhà đâu vào đó đã khiến cho Chú Năm nhìn cháu thiệt lâu và nói: “Khôn! Việc nhà nó
thu được gọn, thì việc nước nó mở được rộng. Gọn bề gia thế, đặng bề nước non. Con nít chúng bây 
giờ kì đánh giặc này khôn hơn chú hồi trước”. Câu nói ấy, thể hiện sự yên tâm của thế hệ trước đối 
với lớp người sau. Rõ ràng họ đã trưởng thành, có thể gánh vác được những việc lớn của đất nước.
­ Khát khao cầm súng chiến đấu để trả thù cho ba, mẹ, quê hương
+ Tranh giành với em đi chiến đấu: Tao lớn tao mới đi, mầy còn nhỏ, ở nhà phụ làm với chú Năm.
+ Mượn lời chú Năm, dặn dò em: Chú Năm nói, mầy với tao đi kì này là ra chân trời mặt biển, xa nhà thì 
ráng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu.
+ Câu nói như một lời quyết tâm thư: Đã làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một câu: Nếu giặc còn thì 
tao mất, vậy à!
­ Hình ảnh Chiến cùng Việt khiêng bàn thờ má san...
. Nhân v t Chi n ế
- Sinh ra trong m t gia đình có truy n th ng cách m ng v vang, có m i thù sâu s c v i M - ng y, có
tình yêu th ng gia đình sâu đ m.ươ
- Chi n 19 tu i, mang v đ p tr trung kh e kho n c a ng i con gái Nam B : Hai b p tay tròn vo s m ế ườ
đ , màu cháy n ng, thân hình to và ch c n ch. Dáng hình y d ng nh sinh ra đ x c vác, đ ch ng ườ ư
ch i, đ ch u đ ng đ chi n đ u và chi n th ng. ế ế
- Hoàn c nh đã đ y ng i con gái y s m tr ng thành, già d n h n l a tu i r t nhi u, bi t chăm lo ườ ưở ơ ế
quán xuy n vi c gia đình.ế
+ Là ch l n nh t trong gia đình, ba má m t s m, Chi n gánh vác ph n vi c chăm lo gia đình, chăm sóc ế
các em.
+ Cách s p x p công vi c tr c khi lên đ ng: không ng , có bi t bao nhiêu vi c ph i lo, vi t th cho ế ướ ườ ế ế ư
ch Hai, g i th ng Út sang ch chú Năm, g i nhà cho các anh trong chi b làm n i d y h c, n i, lu, chén, ơ
đĩa, cu c, vá, đèn soi v i n m sang g i chú Năm, g i bàn th má sang ch chú Năm. ơ
+ Chi n li u vi c y h t má. Hình nh ng i m nh bao b c l y Chi n t cái l i n m v i th ng Út em ế ườ ư ế
trên gi ng r i nói v i ra, đ n l i h “cóc” r i tr mình. Đ n n i ch trong m t kho ng th i gian ng n ườ ế ế
ng i trong đêm, Vi t đã không d i ba l n th y ch mình gi ng in nh má v y. Và b n thân Chi n cũng ướ ư ế
th y mình cũng gi ng má “tao l a ý má còn s ng ch c má tính v y, nên tao cũng tính v y”. Đi u mà
Nguy n Thi mu n kh ng đ nh, trong th i đi m thiêng liêng, lúc quy t đ nh lên đ ng hình nh ng i m ế ườ ườ
s ng h n bao gi h t trong lòng nh ng đ a con “Má bi n theo con đom đóm trên nóc nhà, hay đang ng i ơ ế ế
d a vào m y thúng lúa mà c m nón qu t? Đêm nay, d gì má v ng m t”
+ Cách s p x p vi c nhà đâu vào đó đã khi n cho Chú Năm nhìn cháu thi t lâu và nói: “Khôn! Vi c nhà nó ế ế
thu đ c g n, thì vi c n c nó m đ c r ng. G n b gia th , đ ng b n c non. Con nít chúng bây ượ ướ ượ ế ướ
gi kì đánh gi c này khôn h n chú h i tr c”. Câu nói y, th hi n s yên tâm c a th h tr c đ i ơ ướ ế ướ
v i l p ng i sau. Rõ ràng h đã tr ng thành, có th gánh vác đ c nh ng vi c l n c a đ t n c. ườ ưở ượ ướ
- Khát khao c m súng chi n đ u đ tr thù cho ba, m , quê h ng ế ươ
+ Tranh giành v i em đi chi n đ u: Tao l n tao m i đi, m y còn nh , nhà ph làm v i chú Năm. ế
+ M n l i chú Năm, d n dò em: Chú Năm nói, m y v i tao đi kì này là ra chân tr i m t bi n, xa nhà thì ượ
ráng h c chúng h c b n, thù cha m ch a tr mà b v là chú ch t đ u. ư
+ Câu nói nh m t l i quy t tâm th : Đã làm thân con gái ra đi thì tao ch có m t câu: N u gi c còn thì ư ế ư ế
tao m t, v y à!
- Hình nh Chi n cùng Vi t khiêng bàn th má sang g i chú Năm đã kh ng đ nh Chi n cũng nh em trai ế ế ư
Phân tích nhân vật Chiến - Trang 2
Phân tích nhân vật Chiến - Người đăng: Rosie Kloss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích nhân vật Chiến 9 10 261