Ktl-icon-tai-lieu

PP giảng dạy thơ Nôm Đường luật

Được đăng lên bởi Nguyen Cham
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài điều kiện chuyên đề Thi pháp văn học trung đại

CÂU HỎI
CÂU 1: Phân tích cơ sở tư tưởng, cơ sở mĩ học của tính ước lệ trong văn học
trung đại.
CÂU 2: Phân tích tính ước lệ, sáng tạo trong ước lệ và phá vỡ tính ước lệ trong
Chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.

BÀI LÀM
CÂU 1:

Hình tượng nghệ thuật trong văn học bao giờ cũng có tính ước lệ, bởi
chúng là những hình ảnh, biểu tượng kết tinh ấn tượng sâu sắc của nghệ sĩ, qua
đó gửi gắm những tình cảm mãnh liệt, những chiêm nghiệm sâu xa về cuộc đời,
con người. Song, trong dòng chảy của văn học Việt Nam, không ở thời kỳ nào,
tính ước lệ nói chung, tính ước lệ của hình tượng nghệ thuật nói riêng, lại đậm
nét như ở văn học thời trung đại. Tính ước lệ đã trở thành đặc trưng thi pháp của
văn học thời kỳ này. Cho nên, việc tìm hiểu cơ sở tư tưởng, cơ sở mỹ học của
tính ước lệ là vô cùng cần thiết, giúp chúng ta hiểu đúng đắn hơn, sâu sắc hơn
hình tượng nghệ thuật trong văn chương trung đại.
Trong văn học trung đại, ước lệ được nhà văn, nhà thơ sử dụng triệt để,
nghiêm túc và phổ biến. Các tác giả bao giờ cũng cảm thụ và diễn đạt thế giới
bằng hệ thống nghệ thuật ước lệ. Ước lệ đã trở thành một đặc trưng thi pháp của
văn học dân tộc suốt gần 10 thế kỉ. Vậy do đâu mà các nghệ sĩ lại coi ước lệ như
một đặc trưng, một yêu cầu tất yếu cho sáng tạo nghệ thuật của mình ? Có thể
khẳng định cơ sở của tính ước lệ chính là xuất phát từ tiền đề tư tưởng, văn hóa
thời trung đại, gắn với quan niệm về không gian – thời gian, quan niệm về con
người, quan niệm về cái đẹp của người xưa.
Văn chương trung đại Việt Nam gắn với sự phát triển của xã hội phong
kiến, nằm trong mẫu hình văn hoá – tư tưởng qua các triều đại phong kiến, bởi
vậy ảnh hưởng của hệ tư tưởng thời đại đến văn chương là một tất yếu. Trong xã
hội ấy, các nhà văn, nhà thơ thường chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho
giáo, tiếp thu các hệ tư tưởng của Phật giáo, Đạo giáo cũng như tư tưởng bản địa
trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Các hệ tư tưởng chi phối vũ trụ quan, nhân
Nguyễn Thị Châm – Cao học Ngữ văn K22 – ĐH Sư phạm I Hà Nội

1

Bài điều kiện chuyên đề Thi pháp văn học trung đại

sinh quan của con người trung đại, dấu ấn của các tư tưởng ấy biểu hiện trong
những ước lệ văn chương, thành những mẫu số chung cho các hình tượng nghệ
thuật trung đại.
1. Trước hết, quan niệm về thời gian và không gian thời trung đại đã chi
phối và góp phần tạo nên tính ước lệ trong thơ văn. Thời trung đại quan niệm
thời gian có chu kì, tuần hoàn, lặp lại và khép kín, do vậy lịch sử...
Bài điều kiện chuyên đề Thi pháp văn học trung đại
CÂU 1: Phân tích sở tưởng, sở học của tính ước lệ trong văn học
trung đại.
CÂU 2: Phân tích tính ước lệ, sáng tạo trong ước lệ phá vỡ tính ước lệ trong
Chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến.
CÂU 1:
Hình tượng nghệ thuật trong văn học bao gi cũng tính ước lệ, bởi
chúng những hình ảnh, biểu tượng kết tinh ấn tượng sâu sắc của nghệ sĩ, qua
đó gửi gắm những tình cảm mãnh liệt, những chiêm nghiệm sâu xa về cuộc đời,
con người. Song, trong dòng chảy của văn học Việt Nam, không thời kỳ nào,
tính ước lệ i chung, tính ước lệ của hình tượng nghệ thuật i riêng, lại đậm
nét như ở văn học thời trung đại. Tính ước lệ đã trở thành đặc trưng thi pháp của
văn học thời kỳ này. Cho nên, việc tìm hiểu sở tưởng, sở mỹ học của
tính ước lệ cùng cần thiết, giúp chúng ta hiểu đúng đắn hơn, u sắc hơn
hình tượng nghệ thuật trong văn chương trung đại.
Trong văn học trung đại, ước lệ được nhà văn, nhà thơ sử dụng triệt để,
nghiêm túc phổ biến. Các tác giả bao giờ cũng cảm thụ diễn đạt thế giới
bằng hệ thống nghệ thuật ước lệ. Ước lệ đã trở thành một đặc trưng thi pháp của
văn học dân tộc suốt gần 10 thế kỉ. Vậy do đâu mà các nghệ sĩ lại coi ước lệ như
một đặc trưng, một yêu cầu tất yếu cho sáng tạo nghệ thuật của mình ? thể
khẳng định sở của tính ước lệ chính xuất phát từ tiền đề tưởng, văn hóa
thời trung đại, gắn với quan niệm về không gian thời gian, quan niệm về con
người, quan niệm về cái đẹp của người xưa.
Văn chương trung đại Việt Nam gắn với sự phát triển của hội phong
kiến, nằm trong mẫu hình văn hoá tưởng qua các triều đại phong kiến, bởi
vậy ảnh hưởng của hệ tư tưởng thời đại đến văn chương là một tất yếu. Trong xã
hội ấy, các nhà văn, nhà thơ thường chịu ảnh hưởng sâu sắc của tưởng Nho
giáo, tiếp thu các hệ tư tưởng của Phật giáo, Đạo giáo cũng như tư tưởng bản địa
trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Các hệ tưởng chi phối trụ quan, nhân
Nguyễn Thị Châm – Cao học Ngữ văn K22 – ĐH Sư phạm I Hà Nội 1
CÂU HI
BÀI LÀM
PP giảng dạy thơ Nôm Đường luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP giảng dạy thơ Nôm Đường luật - Người đăng: Nguyen Cham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PP giảng dạy thơ Nôm Đường luật 9 10 252