Ktl-icon-tai-lieu

Quy luật lượng chất

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY LUẬT CHUYỂN HÓA
TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG
THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI

Khái niệm chất, lượng

Quan hệ biện chứng
giữa chất và lượng

Ý nghĩa phương pháp luận

Quy luật
•
•
•
•

Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa
Sinh lão bệnh tử
Xuân hạ thu đông
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao
thì nắng, bay vừa thì râm
...v…v…

Quy luật???

Khái niệm

Quy luật là mối liên hệ bản chất,
tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại
giữa các mặt, các yếu tố, các
thuộc tính bên trong mỗi một sự
vật, hay giữa các sự vật, hiện
tượng với nhau.

Phân loại quy luật
QUY LUẬT

Theo mức độ phổ biến

QL
riêng

QL
chung

QL
phổ biến

Theo lĩnh vực tác động

QL
tự nhiên

QL
xã hội

QL
tư duy

610cm
cm
A
B

2cm

C

D

Chất dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật,
hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính
làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.

- Thuộc tính của sự vật là những tính chất,
trạng thái, yếu tố cấu thành sự vật; là cái vốn
có của sự vật; bộc lộ thông qua sự tác động
qua lại với các sự vật, hiện tượng khác.
- Mỗi sự vật có nhiều thuộc tính, mỗi thuộc
tính biểu hiện 1 chất của sự vật.
- Mỗi sự vật có nhiều thuộc tính, nhưng không
phải thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự
vật, chỉ thuộc tính cơ bản mới cấu thành chất
của sự vật.
- Thuộc tính của sự vật chỉ bộc lộ thông qua
các mối quan hệ cụ thể với sự vật khác ->
thuộc tính cơ bản, thuộc tính không cơ bản.

Cacbon
Chất của sự vật không những được quy định bởi
chất của những yếu tố cấu thành mà còn bởi
phương thức liên kết (kết cấu) của sự vật.

Lượng
Dùng để chỉ tính quy định khách
quan vốn có của sự vật về các
phương diện: số lượng các yếu tố
cấu thành, quy mô của sự tồn tại,
tốc độ, nhịp điệu của các quá trình
vận động và phát triển của sự vật.

LƯỢNG

CHẤT

Những thay đổi về lượng dẫn đến
những thay đổi về chất
• Bất kỳ sự vật nào cũng là sự thống nhất
giữa 2 mặt chất và lượng. Chất, lượng là
2 mặt tồn tại không tách rời nhau của sự
vật; không có lượng hay chất tồn tại thuần
túy.
• Sự thay đổi về lượng và chất của sự vật
diễn ra cùng sự vận động, phát triển của
sự vật và có quan hệ chặt chẽ với nhau.

- Độ là phạm trù triết học dùng để chỉ
khoảng giới hạn trong đó sự hay đổi về
lượng của sự vật chưa làm thay đổi
chất căn bản của sự vật.
- Điểm nút là phạm trù triết học dùng
để chỉ điểm giới hạn mà tại đó sự thay
đổi về lượng đã làm thay đổi về chất
của sự vật.
- Bước nhảy là phạm trù triết học dùng
để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự
vật do sự thay đổi...
QUY LUẬT CHUYỂN HÓA
TỪ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ LƯỢNG
THÀNH NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI
Khái niệm chất, lượng
Quan hệ biện chứng
giữa chất và lượng
Ý nghĩa phương pháp luận
Quy luật lượng chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy luật lượng chất - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quy luật lượng chất 9 10 42