Ktl-icon-tai-lieu

So sánh thơ thiền M. Basho và thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm

Được đăng lên bởi sandoftimes2011
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC: VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐÔNG Á

ĐỀ TÀI:

CẢM THỨC THIỀN TRONG THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO
VÀ THƠ NÔM CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

GVHD: PGS.TS ĐOÀN LÊ GIANG
PGS.TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HIẾU
HVTH: NGUYỄN QUANG MINH
LỚP:

NCS VĂN HỌC VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2013

1

MỤC LỤC

1. CẢM THỨC THIỀN, NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ MATSUO BASHO ………….. 3
1.1. Cảm thức thiền ………………………………………………………………. 3
1.2. Nguyễn Bỉnh Khiêm ………………………………………………………… 5
1.3. Matsuo Basho ……………………………………………………………….. 6
2. CẢM THỨC THIỀN TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ MATSUO
BASHO ………………………………………………………………………………….. 7
2.1. Tìm về thiên nhiên …………………………………………………………... 7
2.2. Tâm sự lánh đời ……………………………………………………………. 12
2.3. Triết lí sâu sắc ……………………………………………………………… 14
3. KẾT LUẬN ………………………………………………………………………...... 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………... 19

2

1. CẢM THỨC THIỀN, NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ MATSUO BASHO
1.1. Cảm thức thiền
Với tư cách là một tông phái hấp thu tinh hoa các tông phái Phật giáo, thiền là sự
cảm nhận cuộc sống một cách trực tiếp, trực giác, thiền thiên về thực hành, chú trọng tự
lực, đi vào mọi tầng lớp thấm nhuần trong các ngành văn hóa – nghệ thuật phương Đông.
Thiền không phải là con người cá nhân mà là sự hòa nhập và tương nhập (thẩm thấu và
tồn tại trong nhau) vào cái lớn hơn, cái toàn thể một cách có ý thức của cá nhân. Căn bản
luận của thiền có thể được trình bày với nhiều phương thức, cấp độ, cái nhìn, từ nhiều tác
phẩm kinh điển – ngữ lục khác nhau. Thiền học phản ánh “tâm tức Phật”. “Tâm” ở đây là
hiện thực rộng lớn mang tính toàn thể, là tất cả sự vật hiện tượng, gồm cả “chân không”
và “diệu hữu”. Vượt “có – không” để nhận chân bản thể chân như là điều tối cao trong
mọi bài thơ Thiền. Có thể nói, cảm thức thiền thể hiện ở những điểm lớn sau:
Về cái nhìn: Thiền (Zen) là phương pháp nhìn thẳng đến cuộc đời, một phương
pháp có tính cách khác thường. Vì thiền là phương pháp trực tiếp (trực quan) và bằng
phương pháp này thiền đã nhìn sự vật như bản chất của nó, không thêm không bớt, đồng
thời nhờ phương pháp này, thiền nhìn thấy được hình thể của sự hỗn hợp của tất cả mọi
sự vật. Đối với nghệ thuật, thiền chú trọng tới thực tại hơn là biểu tượng, nhưng là nguồn
cảm hứng của nhiều nghệ thuật”.
Về tư duy: Tư duy thiền là thường xuyên liên tục ý thức, ý thức về tự ý thức
(quán), ý thức về ý thức của ngườ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ
TIỂU LUẬN MÔN HỌC: VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐÔNG Á
ĐỀ TÀI:
CẢM THỨC THIỀN TRONG THƠ HAIKU CỦA MATSUO BASHO
VÀ THƠ NÔM CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM
GVHD: PGS.TS ĐOÀN LÊ GIANG
PGS.TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HIẾU
HVTH: NGUYỄN QUANG MINH
LỚP: NCS VĂN HỌC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2013
1
So sánh thơ thiền M. Basho và thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh thơ thiền M. Basho và thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm - Người đăng: sandoftimes2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
So sánh thơ thiền M. Basho và thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 10 568