Ktl-icon-tai-lieu

tai lieu tấm cám

Được đăng lên bởi nganga8909
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hay lắm
T×m hiÓu chung
:
1. Kh¸i niÖm:
- Lµ t¸c phÈm tù sù d©n gian cã cèt truyÖn vµ h×nh tîng ®îc h cÊu cã chñ ®Þnh, kÓ vÒ sè
phËn con ngêi b×nh thêng trong x· héi, thÓ hiÖn tinh thÇng nh©n ®¹o vµ l¹c quan cña
nh©n d©n lao ®éng.
2. Ph©n lo¹i:
- 3 lo¹i: + CT vÒ loµi vËt
+ CT sinh ho¹t.
+ CT thÇn kú-chiÕm sè lîng nhiÒu nhÊt.
-> cã sù tham gia cña c¸c yÕu tè thÇn kú voµ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña c©u chuyÖn.
- Néi dung: truyÖn CTTK ®Ò cËp tíi sè phËn bÊt h¹nh cña ngêi lao ®éng vÒ h¹nh phóc
g®, vÒ c«ng b»ng xh, vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña con ngêi.
-> truyÖn TÊm C¸m tiªu biÓu cho lo¹i truyÖn CTTK.
- Chñ ®Ò: truyÖn p/¸nh sè phËn bÊt h¹nh cña c« g¸i må c«i víi íc m¬ chiÕn th¾ng c¸i ¸c
®Ó giµnh vµ gi÷ h¹nh phcs cña con ngêi l¬ng thiÖn.
- Bè côc: 2 phÇn- ®Òu thÓ hiÖn íc m¬ chiÕn th¾ng c c¸i thiÖn ®èi víi c¸i ¸c vµ triÕt lÝ
h¹nh phcs cña ndl®.
II. §äc- hiÓu v¨n bn:
1. §äc:
2. T×m hiÓu v¨n bn:
* Nh©n vËt vµ m©u thÈn xng ®ét chñ yÕu:
- NÕu c¨n cø vµo quan hÖ g® th× cã m©u thuÈn:
+ TÊm ><C¸m (cïng thÕ hÖ, cïng cha kh¸c mÑ)
+ TÊm><g× ghÎ (g× ghÎ-con chång)
-> trong 2 >< trªn th× >< T-C lµ chñ yÕu, liªn tôc xuyªn suèt toµn truyÖn vµ ngµy cµng
c¨ng th¼ng, quyÕt liÖt. >< g× ghÎ- con chång chØ ®ãng vai trß bæ sung, phô trî kh«ng
liªn tôc. Cã thÓ kh¸i qu¸t ®ã lµ >< g®: TÊm - C¸m, g× ghÎ.
-> lµ m©u thuÈn xh-> kh¸i qu¸t thµnh >< thiÖn-¸c.
- C¸c nh©n vËt va, bôt ®Òu thuéc phe thiÖn, ®øng vÒ phÝa TÊm nhng tham gia rÊt Ýt vµ cã
møc ®é vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ gii quyÕt >< xung ®ét víi truyÖn.
-> M©u thuÈn Êy pt thµnh xng ®ét mét mÊt mét cßn vµ dÉn ®Õn kÕt thóc thiÖn th¾ng ¸c
(kÕt thóc cã hËu).
=> VËy, t×m hiÓu gi¸ trÞ vµ ®Æc ®iÓm t tëng - NT cña truyÖn lµ thùc chÊt ph©n tÝch xung
®ét Êy gi÷a 3 nh©n vËt.
- B¾t cua-> ch¨n tr©u -> xem héi -> thµnh hoµng hËu.
- Bèn lÇn bÞ giÕt -> 4 lÇn ho¸ th©n.
- Tr thï.
a. Th©n phËn cña TÊm vµ con ®
êng ®Õn h¹nh phóc cña c«.
- T vµ C lµ hai chÞ em cïng cha kh¸c mÑ.
- MÑ T chÕt -> T nhá tuæi.
- Cha chÕt -> T ë víi g× ghÎ - mÑ C.
-> lµ ®øa trÎ må c«i, con riªng -> víi xh cò næi khæ c T cng chÊt <-> hiÖn th©n cña
c¸i thiÖn.
MÑ con C¸m
- Ch¬i bêi lªu láng, ¨n tr¾ng mÆc tr¬n.
- Lõa chÞ ®æ tÐp sang giá m×nh, vÒ tríc lÜnh thëng.
- Lõa giÕt c¸ bãng ¨n thÞt.
- Kh«ng muèn cho TÊm ®i xem héi
-> ®æ thãc lÉn g¹o b¾t TÊm nhÆt.
- Khi TÊm thö giµy bØu m«i khinh miÖt.
- GiÕt TÊm vµ giÕt c nh÷ng kiÕp håi sinh cña TÊm.
=> MÑ con C¸m gian xo, ®éc ¸c -> hiÖn th©n cña c¸i ¸c bãc lét TÊm c vÒ mÆt vËt chÊt
lÉn tinh thÇn.
+ VËt chÊt: b¾t m l® quÊn quËt-> trót hÕt giá c¸, b¾t bãng ¨n thÞt.
+ Tinh thÇn: giµnh yÕm ®á, kh«ng cho xem héi, khinh miÖt khi thö giµy.
- M©u thuÈn xung ®ét trong gia ®×nh, trªn b×nh diÖn ®¹o ®øc. Trong x· héi ®ã lµ >< gi÷a
c¸i thiÖn(tèt) vµ ¸c (xÊu).
tai lieu tấm cám - Trang 2
tai lieu tấm cám - Người đăng: nganga8909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tai lieu tấm cám 9 10 60