Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu văn

Được đăng lên bởi dien-do
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Stt Tªn TP T¸c gi¶ STn¨m Tãm t¾t néi dung
1 Lµng Kim L©n 1948
Qua t©m tr¹ng ®au xãt, tñi hæ cña «ng Hai ë n¬i
t¶n c khi nghe tin ®ån lµng m×nh theo giÆc, truyÖn
thÓ hiÖn t×nh yªu lµng, yªu quª s©u s¾c, thèng nhÊt
víi lßng yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña ng-
êi n«ng d©n.
2
LÆng lÏ
SaPa
NguyÔn
Thµnh
Long
1970
Cuéc gÆp gi÷a t×nh cê cña «ng ho¹ sü, c« kü s trÎ
víi ngêi thanh niªn lµm viÖc mét m×nh t¹i tr¹m
khÝ tîng trªn nói cao Sapa. Qua ®ã ca ngîi nh÷ng
ngêi lao ®éng thÇm lÆng, cã c¸ch sèng ®Ñp, cèng
hiÕn søc m×nh cho ®©t níc.
3 BÕn quª
NguyÔn
Minh
Ch©u
1985
Qua nh÷ng c¶m xóc vµ suy ngÉm cña nh©n vËt
NhÜ vµo lóc cuèi ®êi trªn giêng bÖnh, truyÖn thøc
tØnh ë mäi ngêi sù tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ vµ vÎ
®Ñp b×nh dÞ, gÇn gòi cña cuéc sèng quª h¬ng.
2) NhËn xÐt vÒ h×nh ¶nh ®¸t níc, con ngêi viÖt nam ®îc ph¶n ¸nh trong truyÖn:
-C¸c t¸c phÈm trªn ®· ph¶n ¸nh ®îc mét phÇn nh÷ng nÐt tiªu biÓu cña ®êi sèng x· héi
vµ con ngêi viÖt nam, víi t tëng t×nh c¶m cao ®Ñp cña hä trong thêi kú lÞch sö cã
nhiÒu biÕn cè lín lao chñ yÕu lµ 2 cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü.
-Nh÷ng nh©n vËt: ¤ng Hai, anh thanh niªn, bÐ Thu, «ng S¸u, ba c« g¸i thanh niªn
xung phong trong c¸c truyÖn ®· thÓ hiÖn râ nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp, cèng hiÕn cho
quª h¬ng ®Êt níc.
3-¢n t îng s©u s¾c cña em vÒ nh÷ng nh©n vËt nµo? nªu c¶m nghÜ cña em vÒ mét
NV
4-VÒ ph ¬ng thøc trÇn thuËt :
C¸c t¸c phÈm sö dông c¸ch trÇn thuËt ë ng«i thø nhÊt (nh©n vËt t«i). Mét sè trÇn thuËt
theo c¸i nh×n, giäng ®iÖu cña nh©n vËt chÝnh.
-VÝ dô: N/V kÓ chuyÖn xng t«i:
“ChiÕc lîc ngµ” “Nh÷ng ng«i sao xa s«i”
-VÝ dô: ë kiÓu thø hai:
“Lµng” “LÆng lÏ Sa Pa” “BÕn quª”
5-VÒ t×nh huèng truyÖn:
-Cã sù s¸ng t¹o ®Æc s¾c
+Lµng
+ChiÕc lîc ngµ
+BÕn quª
G©y chó ý cho ngêi ®äc, t¹o bÊt ngê, béc lé râ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt.
tài liệu văn - Người đăng: dien-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tài liệu văn 9 10 487