Ktl-icon-tai-lieu

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Được đăng lên bởi Duy Xuân Nguyễn
Số trang: 1251 trang   |   Lượt xem: 3865 lần   |   Lượt tải: 2 lần
vienvp@gmail.com

Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Phan Kế Bính
Hiệu đính: Bùi Kỷ

Thông tin ebook
Tên sách: Tam quốc diễn nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Phan Kế Bính, hiệu đính: Bùi Kỷ
Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1987
Khổ 13 x 19, in thành 8 tập
Ebook created by Mr. Vien
October 2008

1

vienvp@gmail.com
HỒI 1 Tiệc vƣờn đào, anh hùng kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công.
HỒI 2 Trƣơng Dực Đức giận đánh đốc bƣu; Hà Quốc Cửu mƣu giết quan hoạn
HỒI 3 Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố
HỒI 4 Phế Hán Đế, Trần Lƣu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm
HỒI 5 Phát hiệu triệu, các trấn hƣởng ứng Tào Công; Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lã Bố
HỒI 6 Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn; Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ƣớc
HỒI 7 Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn; Tôn Kiên sang sông đá Lƣu Biểu.
HỒI 8 Vƣơng tƣ đồ khéo dụng liên hoàn kế; Đổng thừa tƣớng náo động Phụng Nghi Đình
HỒI 9 Trừ hung bạo, Lã Bố giúp Tƣ đồ; Chiếm Trƣờng An, Lý Thôi nghe Giả Hủ
HỒI 10 Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; Báo thù bố, Tào Tháo cất quân
HỒI 11 Lƣu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải; Lã Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dƣơng
HỒI 12 Đào Cung Tổ ba lần nhƣợng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố
HỒI 13 Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dƣơng Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá
HỒI 14 Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô; Lã Phụng Tiên đang đêm cƣớp Từ Quận
HỒI 15 Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vƣơng; Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ
HỒI 16 Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích; Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân.
HỒI 17 Viên Công Lộ cất bảy cánh quân; Tào Mạnh Đức gặp ba ông tƣớng
HỒI 18 Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc; Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngƣơi
HỒI 19 Thành Hạ Phí, Tào Tháo dùng binh; Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh
HỒI 20 Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các
HỒI 21 Tào Tháo uống rƣợu luận anh hùng; Quan Công lừa mƣu giết Xa Trụ
HỒI 22 Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ; Quan, Trƣơng cùng bắt hai tƣớng Vƣơng, Lƣu
HỒI 23 Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc; Cát Thái Y đầu độc bị hình.
HỒI 24 Quốc tặc hành hung giết quý phi; Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu
HỒI 25 Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ƣớc ba việc; Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây
HỒI 26 Viên Bản Sơ hao binh tổn tƣớng; Quan Vân Trƣờng treo ấn gói vàng
HỒI 27 Mỹ Nhiệm Công cƣỡi một ngựa bay nghìn dặm; Hán Thọ Hầu chém sáu tƣớng phá năm quan
HỒI 28 Chém Sái Dƣơng, anh em hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa
HỒI 29 Tiể...
vienvp@gmail.com
1
Tác giả: La Quán Trung
Dch giả: Phan Kế Bính
Hiu đính: Bùi K
Thông tin ebook
Tên sách: Tam quốc diễn nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Phan Kế Bính, hiệu đính: Bùi Kỷ
Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1987
Khổ 13 x 19, in thành 8 tập
Ebook created by Mr. Vien
October 2008
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tam Quốc Diễn Nghĩa - Người đăng: Duy Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1251 Vietnamese
Tam Quốc Diễn Nghĩa 9 10 637