Ktl-icon-tai-lieu

Tập làm văn lớp 8

Được đăng lên bởi thanhton258-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Từ xưa đến nay, dân tộc Việt nam ta luôn đề cao tư tưởng nhân ái, một đạo lí cao đẹp. Bởi vì 
chúng ta đều là con Rồng cháu Tiên, đều được sinh ra từ cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ nên 
truyền thống “lá lành đùm lá rách cũng được phát huy qua nhiều thế hệ. Những tình cảm cao quí 
ấy được kết tinh, hội tụ và phản ánh qua những tác phẩm văn học dân tộc. Chúng ta hãy cùng 
tìm hiểu những vấn đề trên qua bài chứng minh dưới đây 
Nói văn học dân tộc ta luôn ca ngợi lòng nhân ái và tình yêu thương giữa người và người quả 
không sai. Trước hết Văn học của ta đề cập đến tình cảm trong gia đình, bởi gia đình là nơi con 
người sinh ra và lớn lên, là chiếc nôi khởi nguồn và nuôi dưỡng của lòng nhân ái. Trong đó thì 
tình mẫu tử là cao quí hơn cả. Hình ảnh cậu bé Hồng trong tác phẩm “những ngày thơ ấu”, đã 
cho chúng ta thấy rằng: “tình mẫu tử là nguồn thiêng liêng và kì diệu, là mối dây bền chặt không 
gì chia cắt được”. Cậu bé Hồng phải sống trong cảnh mồ côi, chịu sự hành hạ của bà cô, cha 
mất, mẹ phải đi tha hương cầu thực, ấy vậy mà cậu không hề oán giận mẹ mình, ngược lại lại vô
cùng kính yêu, nhờ thương mẹ. Câu chuyện đã làm rung động biết bao trái tim của độc giả. 
Không chỉ phản ánh tình mẫu tử, văn học còn cho ta thấy một tình cảm vô cùng đẹp đẽ, sâu sắc 
không kém, đó là tình cảm vợ chồng. Tiểu thuyết “tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố là minh 
chứng rõ nét nhất cho điều này. Nhân vật chị Dậu được tác giả khắc họa thành một người phụ 
nữ điển hình nhất trong những năm 30­40. Chị là một người vợ thương chồng, yêu con, luôn ân 
cần, nhẹ nhàng chăm sóc cho chồng dù trong hoán cảnh khó khăn, nguy ­­­­ như thế nào. Chị 
Dậu đã liều mình, đánh trả tên người nhà lí trưởng để bảo vệ cho chồng, một việc mà ngay cả 
đàn ông trong làng cũng chưa dám làm. Quả là đáng quí phải không các bạn! Thật đúng với câu 
ca dao: 
“Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” 
Và chắc hẳn, những người nào đã và đang học cấp II đều biết đến truyện “cuộc chia tay của 
những con búp bê”. Thật cảm động khi chứng kiến cảnh 2 anh em Thành và Thủy chia tay nhau 
đầy nước mắt. Qua đó, văn học đã gửi đến chúng ta một tình cảm gắn bó giữa anh em với nhau 
trong gia đình: 
“Anh em như thể tay chân 
rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” 
Từ tình yêu thương trong gia đình, mở rộng ra ngoài xã hội thì có tình yêu đôi lứa, tình bạn bè... 
hay nói chung đó là tình yêu thương đồng loại mà văn học cũng như người xưa luôn để cập đến 
qua các câu ca dao như: 
“Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống n...
T x a đ n nay, dân t c Vi t nam ta luôn đ cao t t ng nhân ái, m t đ o lí cao đ p. B i vì ư ế ư ưở
chúng ta đ u là con R ng cháu Tiên, đ u đ c sinh ra t cha L c Long Quân và m Âu C nên ượ ơ
truy n th ng “lá lành đùm lá rách cũng đ c phát huy qua nhi u th h . Nh ng tình c m cao quí ượ ế
y đ c k t tinh, h i t và ph n ánh qua nh ng tác ph m văn h c dân t c. Chúng ta hãy cùng ượ ế
tìm hi u nh ng v n đ trên qua bài ch ng minh d i đây ướ
Nói văn h c dân t c ta luôn ca ng i lòng nhân ái và tình yêu th ng gi a ng i và ng i qu ươ ườ ườ
không sai. Tr c h t Văn h c c a ta đ c p đ n tình c m trong gia đình, b i gia đình là n i con ướ ế ế ơ
ng i sinh ra và l n lên, là chi c nôi kh i ngu n và nuôi d ng c a lòng nhân ái. Trong đó thì ườ ế ưỡ
tình m u t là cao quí h n c . Hình nh c u bé H ng trong tác ph m “nh ng ngày th u”, đã ơ ơ
cho chúng ta th y r ng: “tình m u t là ngu n thiêng liêng và kì di u, là m i dây b n ch t không
gì chia c t đ c”. C u bé H ng ph i s ng trong c nh m côi, ch u s hành h c a bà cô, cha ượ
m t, m ph i đi tha h ng c u th c, y v y mà c u không h oán gi n m mình, ng c l i l i vô ươ ượ
cùng kính yêu, nh th ng m . Câu chuy n đã làm rung đ ng bi t bao trái tim c a đ c gi . ươ ế
Không ch ph n ánh tình m u t , văn h c còn cho ta th y m t tình c m vô cùng đ p đ , sâu s c
không kém, đó là tình c m v ch ng. Ti u thuy t “t t đèn” c a nhà văn Ngô T t T là minh ế
ch ng rõ nét nh t cho đi u này. Nhân v t ch D u đ c tác gi kh c h a thành m t ng i ph ượ ườ
n đi n hình nh t trong nh ng năm 30-40. Ch là m t ng i v th ng ch ng, yêu con, luôn ân ườ ươ
c n, nh nhàng chăm sóc cho ch ng dù trong hoán c nh khó khăn, nguy ---- nh th nào. Ch ư ế
D u đã li u mình, đánh tr tên ng i nhà lí tr ng đ b o v cho ch ng, m t vi c mà ngay c ườ ưở
đàn ông trong làng cũng ch a dám làm. Qu là đáng quí ph i không các b n! Th t đúng v i câu ư
ca dao:
“Thu n v thu n ch ng tát bi n Đông cũng c n”
Và ch c h n, nh ng ng i nào đã và đang h c c p II đ u bi t đ n truy n “cu c chia tay c a ườ ế ế
nh ng con búp bê”. Th t c m đ ng khi ch ng ki n c nh 2 anh em Thành và Th y chia tay nhau ế
đ y n c m t. Qua đó, văn h c đã g i đ n chúng ta m t tình c m g n bó gi a anh em v i nhau ướ ế
trong gia đình:
“Anh em nh th tay chânư
rách lành đùm b c d hay đ đ n”
T tình yêu th ng trong gia đình, m r ng ra ngoài xã h i thì có tình yêu đôi l a, tình b n bè... ươ
hay nói chung đó là tình yêu th ng đ ng lo i mà văn h c cũng nh ng i x a luôn đ c p đ n ươ ư ườ ư ế
qua các câu ca dao nh :ư
“B u i th ng l y bí cùng ơ ươ
Tuy r ng khác gi ng nh ng chung m t giàn” ư
Ho c câu: “Nhi u đi u ph l y giá g ng ươ
Ng i trong m t n c ph i th ng nhau cùng”ườ ướ ươ
Cũng v i nghĩa đó, ng i x a l i nghĩ ra truy n thuy t “con R ng cháu Tiên” giúp ta hi u rõ h n ườ ư ế ơ
v t đ ng bào”. Theo truy n thuy t thì m Âu C và cha L c Long Quân đã sinh ra m t trăm ế ơ
tr ng và n ra trăm con, 50 ng i con xu ng bi n sau này tr thành ng i mi n xuôi, còn 50 ườ ườ
ng i con khác lên núi sau này tr thành các dân t c mi n núi. Tr c khi đi, L c Long Qu n có ườ ướ
d n Âu C r ng: sau này có gì khó khăn thì giúp đ nhau. Đi u đó cho th y ng i x a còn nh c ơ ườ ư
nh con cháu ph i bi t th ng yêu, t ng tr nhau. M i khi mi n nào trên đ t n c ta có ho n ế ươ ươ ướ
Tập làm văn lớp 8 - Trang 2
Tập làm văn lớp 8 - Người đăng: thanhton258-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tập làm văn lớp 8 9 10 334