Ktl-icon-tai-lieu

The Godfather

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 359 trang   |   Lượt xem: 1738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
The Godfather – Boá Giaø Mario Puzo Ngoïc Thöù Lang
Ñaû töï: Beù Hoaøng (bh276) http://vietkiem.com
dòch giaû
1
Töïa
T
T
h
h
e
e
G
G
o
o
d
d
f
f
a
a
t
t
h
h
e
e
r
r”
oäc giaû Myõ chaúng laï gì töïa saùch ñoù. Xuaát baûn naêm 1969 vôùi 11 trieäu
baûn in ñöôïc baùn saïch, noù laø quyeån tieåu thuyeát hay nhaát vieát veà giôùi giang hoà, giôùi
Mafia taïi Myõ. Thaät nhieàu lôøi khen cheâ veà noù. Vaø nhö vaãn thöôøng xaûy ra ôû Myõ, moïi
quyeån saùch “best-seller” ñeàu ñöôïc quay thaønh phim. “The Godfather” ñaõ ñöôïc
haõng Paramount döïng thaønh phim, taøi töû löøng danh Marlon Brando thuû vai chính,
vaø cuõng nhanh choùng trôû thaønh cuoán phim aên khaùch nhaát luùc baáy giôø.
Trong tieåu thuyeát cuûa Mario Puzo, “Boá Giaø” laø OÂng truøm Don Vito
Corleone, ngöôøi goác Sicily, moät trong nhöõng thuû lónh toái cao cuûa giôùi Mafia Myõ.
Keû thuø caêm gheùt oâng, khieáp sôï oâng, khinh bæ oâng, oâng nhö con raén hoå mang nguy
hieåm coù ñoâi maét chöùa ñöïng moät uy löïc toái thöôïng nhìn thaáy heát, bieát heát, laøm ñöôïc
heát. Nhöng ñoái vôùi baïn beø, thaân quyeán, “Boá Giaø” gaàn nhö laø moät ñaáng toaøn naêng
coù theå cöùu hoï thoaùt khoûi nhöõng theá keït vaø noãi oan öùc maø ngay caû luaät phaùp cuõng
chaúng gôõ ñöôïc. OÂng ñuùng laø “Mafia” theo caùi nghóa nguyeân thuûy cuûa noù thuôû ban
ñaàu hình thaønh, nôi aån naùu.
Söï toaøn naêng toái thöôïng cuûa “Boá Giaø” moät phaàn do caùi duõng trí khaùc thöôøng
cuûa oâng ñem laïi, phaàn khaùc laø do nhöõng ñoàng ñoâ-la trong taøi saûn ñoà soä cuûa oâng taïo
ra.
Balzac ñaõ vieát: “Ñaèng sau moïi gia saûn keách suø laø moät toäi aùc”. Ñoù cuõng chính
laø caâu maø Mario Puzo ñaõ trích daãn ôû ñaàu chöông I cuûa tieåu thuyeát nhö lôøi bình giôùi
thieäu nhaân vaät “Boá Giaø” cuûa mình. OÂng coøn caån thaän ghi chuù theâm: Taát caû nhaân
vaät trong truyeän ñeàu laø hö caáu, vaø baát kyø söï truøng hôïp naøo neáu coù... ñeàu laø ngaãu
nhieân. Ngaøy nay, chuùng ta hieåu ñöôïc söï thaän troïng cuûa taùc giaû khi vieát lôøi ghi chuù
ñoù. Tieåu thuyeát cuûa oâng quaû thöïc ñaõ döïa treân nhöõng chi tieát coù thöïc veà nhöõng con
ngöôøi coù thöïc.
Nhieàu tö lieäu gaàn ñaây veà Mafia vaø “The Godfather” cho chuùng ta bieát raèng
nhaân vaät “Boá Giaø” ngoaøi ñôøi chính laø Don Vito Cascio Ferro, moät trong nhöõng thuû
lónh quan troïng ñaàu tieân cuûa giôùi Mafia YÙ di cö sang Myõ. OÂng caàm ñaàu giôùi giang
hoà ôû Sicily, vaø sau ñoù thoáng laõnh nhoùm “Mano Nero” (Baøn tay ñen), moät nhoùm
chuyeân toáng tieàn vaø cöôõng ñoaït. Nhoùm naøy chính laø tieàn thaân cuûa giôùi Mafia Myõ,
hieän nay ñöôïc goïi laø toå chöùc “La Cosa Nostra” (Chuyeän laøm aên cuûa chuùng ta).
Nhöõng ngöôøi nghieân cöùu veà vaán ñeà Mafia vieát raèng caùch ñaây hôn 50 naêm, trong beø
ñaûng cuûa Don Vito Cascio Ferro ñaõ saûn sinh ra caùc thuû laõnh Mafia môùi ôû Myõ vaø hoï
ñaõ du nhaäp nhöõng ngaønh laøm aên baát chính vaøo Myõ roài phaùt trieån chuùng leân.
Ngoaøi “Boá Giaø” thöïc Don Vito Cascio Ferro, trong truyeän coøn coù moät nhaân
Ñ
The Godfather - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The Godfather - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
359 Vietnamese
The Godfather 9 10 454