Ktl-icon-tai-lieu

Thi pháp văn học dân gian

Được đăng lên bởi Lê Dũ Bằng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguyễn Thanh Hải – Lớp ĐHSPNgữ văn - ĐHPY

Ñaïi hoïc sö phaïm Hueá - Ñaïi Hoïc Phuù Yeân

Ñeà cöông oân taäp hoïc phaàn

Nguyeãn Thanh Haû i
Lôùp ÑHSP Ngöõ vaê n

KHÁI NIỆM THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN
1/.Khái niệm văn học dân gian?
Thi pháp Văn học Dân Gian

-1-

Nguyễn Thanh Hải – Lớp ĐHSPNgữ văn - ĐHPY

Trả lời:
Theo lí thuyết Thi pháp học, khi nghiên cứu văn học dân gian là nghiên cứu thi pháp ở một
cấp độ cụ thể. Để xác định được cấp độ khi nghiên cứu VHDG, chúng ta cần phải biết về khái
niệm VHDG và thi pháp VHDG.
Khái niệm văn học dân gian được dùng để phân biệt với khái niệm văn học bác học, văn
học viết. VHDG chỉ là một bộ phận văn học do nhân dân sáng tác và lưu truyền bằng phương
thức truyền miệng từ bao đời nay. Bộ phận văn học này có nhiều đặc trưng khu biệt mà văn
học viết không có như: tính sáng tạo tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, tính diễn xướng,
tính nguyên hợp,…VHDG phản ánh tinh tế mọi khía cạnh của đời sống nhân dân lao động về
phong tục tập quán, nỗi khổ, khát vọng, tình yêu đôi lứa,…
Ngoài chức năng thẩm mĩ, VHDG còn có chức năng thực hành sinh hoạt. Từ các hoạt động
của đời sống nhân dân, văn học DG nảy sinh và quay trở lại tác động đến đời sống nhân dân,
VD như hò giã gạo, hò xay lúa, hò chèo thuyền,… nảy sinh, hình thành từ các công việc xay
lúa, giã gạo, chèo thuyền,… hằng ngày. Nhưng khi có các hoạt động ấy thì họ lại đem ra để
diễn xướng phục vụ.
Tác phẩm văn học dân gian là một chỉnh thể tồn tại trong đời sống văn nghệ của nhân dân
bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ hữu cơ với nhau như: ngôn từ (lời kể, lời ca), âm nhạc (làn
điệu), vũ đạo (các động tác phụ họa), môi trường diễn xướng (lao động, vui chơi, nghi lễ,...).
Trong các yếu tố đó của VHDG thì yếu tố ngôn từ là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến
sự tồn tại của tác phẩm VHDG. Nghĩa là thiếu ngôn từ sẽ không có tác phẩm VHDG.
Có người cho rằng VHDG chỉ thật sự sống động, phát huy vẻ đẹp, chức năng của nó khi
nó tồn tại trong môi trường diễn xướng, trong sự kết hợp chặt chẽ các yếu tố trên. Khi nó tồn
tại trong văn bản chữ viết, các yếu tố nghệ thuật khác bị mất đi thì nó chỉ là “cái xác không
hồn” mà thôi.
Thế nhưng trong thực tế, một mặt các sinh hoạt văn nghệ dân gian đang dần bị mai một, bị
biến dạng, không còn tồn tại như trước; mặt khác, phần ngôn từ-yếu tố cơ bản của các thể loại
VHDG lại càng được chú ý sưu tầm, ghi chép và cố định trong các văn bản chữ viết. Nó trở
thành một đối tượng không thể phủ nhận và được hiểu là VHDG. Vì thế, ngày nay, khi dùng
đến...
Nguyễn Thanh Hải – Lớp ĐHSPNgữ văn - ĐHPY
Ñaïi hoïc sö phaïm Hueá - Ñaïi Hoïc Phuù Yeân
Ñeà cöông oân taäp hoïc phaàn
Nguyeãn Thanh Haûi
Lôùp ÑHSP Ngöõ vaên
KHÁI NIỆM THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN
1/.Khái niệm văn học dân gian?
Thi pháp Văn học Dân Gian - 1 -
Thi pháp văn học dân gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi pháp văn học dân gian - Người đăng: Lê Dũ Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thi pháp văn học dân gian 9 10 701