Ktl-icon-tai-lieu

Thơ ca cổ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

THI CA CÖÍ

Muåc luåc
Chiïëu dúâi àö...............................................................................................2
Nam Quöëc sún haâ......................................................................................5
(Lyá Thûúâng Kiïåt).......................................................................................5
Hõch tûúáng sô .............................................................................................7
Bònh Ngö Àaåi caáo .................................................................................... 13
(Nguyïîn Traäi).......................................................................................... 14
Vùn tïë nghôa sô Cêìn Giuöåc ..................................................................... 20
(Nguyïîn Àònh Chiïíu 1822-1888) .......................................................... 20
Chinh phuå ngêm..................................................................................... 23
Chinh phuå ngêm..................................................................................... 31
Chinh phuå ngêm..................................................................................... 44

http://www.ebooks.vdcmedia.com

2

THI CA CÖÍ

Chiïëu dúâi àö
(Lyá Cöng Uêín)
Xûa nhaâ Thûúng àïën vua Baân Canh nùm lêìn àúâi àö; nhaâ Chu
àïën vua Thaânh Vûúng cuäng ba lêìn dúâi àö. Phaãi àêu caác vua thúâi Tam
Àaåi theo yá riïng mònh maâ tûå tiïån chuyïín dúâi ?
Chó vò muöën àoáng àö úã núi trung têm, mûu toan nghiïåp lúán,
tñnh kïë muön àúâi cho con chaáu; trïn vêng mïånh trúâi, dûúái theo yá dên,
nïëu thêëy thuêån tiïån thò thay àöíi. Cho nïn vêån nûúác lêu daâi, phong
tuåc phöìn thõnh.
Thïë maâ hai nhaâ Àinh, Lï laåi theo yá riïng mònh, khinh thûúâng
mïånh trúâi, khöng noi theo dêëu cuä cuãa Thûúng, Chu, cûá àoáng yïn àö
thaânh úã núi àêy, khiïën cho triïìu àaåi khöng àûúåc lêu bïìn, söë vêån ngùæn
nguãi, trùm hoå phaãi hao töín, muön vêåt khöng àûúåc thñch nghi. Trêîm
rêët àau xoát vïì viïåc àoá, khöng thïí khöng àöíi dúâi.
Huöëng gò thaânh Àaåi La, kinh àö cuä cuãa Cao Vûúng: úã vaâo núi
trung têm trúâi àêët; àûúåc thïë röìng cuöån höí ngöìi. Àaä àuáng ngöi Nam
Bùæc Àöng Têy; laåi tiïån hûúáng nhòn söng dûåa nuái.
Àõa thïë röång maâ bùçng; àêët àai cao maâ thoaáng. Dên cû khoãi chõu
caãnh khöën khöí ngêåp luåt; muön vêåt cuäng rêët mûåc phong phuá töët tûúi.
Xem khùæp nûúác Viïåt ta, chó núi naây laâ thùæng àõa. Thêåt laâ chöën
tuå höåi troång yïëu cuãa böën phûúng àêët nûúác; cuäng la...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ ca cổ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Thơ ca cổ 9 10 904