Ktl-icon-tai-lieu

Thơ cụ tôi

Được đăng lên bởi Vuong Dinh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỤ:VŨ THỊ TẸO

VỊNH VỀ TIỀN

Vũ Thị Tẹo.
Ác nhất trần gian có chữ tiền.
Làm cho nhân loại lắm đứa điên.
Nó xoay cuộc thế tròn hóa méo,
Nó khiến lòng người thẳng hóa eo.
Nó chuố t, nó bào cong hóa thẳng,
Nó tô, nó vẽ trắng hóa đen.
Đồ vương tranh bá ra là nó.
Ác nhất trần gian có chữ tiền.

THƠ KHINH NGƯỜI

Vũ Thị Tẹo.
Tớ vẫn xưa nay vẫn nhạo đời.
Nhạo đời như thế dám khinh ai?
Khinh thằ ng có, của còn ham của.
Khinh đứa cao ngôi,chẳ ng xứng ngôi.
Khinh gái chung tình, chung lỗ miê ̣ng.
Cổ lễ, ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Page 1

CỤ:VŨ THỊ TẸO

Khinh giai ái quố c, ái ngoài môi.
Ấy tớ có khinh thì khinh thế.
Há dám khinh ai cả mọi người.

KHÔNG ĐỀ

Vũ Thị Tẹo.
Lão đoàn kết có thiên giời địa đất.
Đồng nhất tâm cử cất tẩm còn.
No kiế n thiế t bờ coĩ nước non.
Lưu truyề n để tử con, tôn cháu.
Lão đầy đủ tinh thầ n chiế n đấ u.
Không cầ n gì lục sáu tam ba.
Quyế t xây nề n dân chủ cộng hòa.
Để tự tri ̣ ra nhà quố c nước.
Chính phủ ta đủ tài thao lược.
Lo cho dân tiề n trước, hậu sau.
Tiế n bước hiên ngang với toàn cầ u.
Để giải thoát ách ngưu trâu, mã ngựa.
Cổ lễ, ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Page 2

CỤ:VŨ THỊ TẸO

Tám mươi năm căm hờn địch dợ.
Trừ những loài cự cựa nhe răng.
Dẫu phi cơ, đại bác, xe tăng.
Lão coi rẻ vô chăng hữu có.
Làm đã quyết việc gì chẳng khó.
Làm chi hoài khuyển chó, dương dê.
Cả những người chí lập hội tề.
Đề u đuổ i chúng quy về tẩu chạy.
Lão đã hô đồng thời đứng dậy.
Đánh thực dân bái lạy ngụy quỳ.
Quét sạch địch thẳng lũ ma di.
Không cho chúng khứ đi lai lại.
Làm cách mạng ta không ngần ngại.
Không phân gì nữ gái, nam giai.
Phải kiê ̣m cầ n liêm chính không sai.
Đừng tưởng sự đấ t đai quan mũ.
Khuyên con cháu bài trừ tục hủ.
Phải tăng gia túc đủ mọi điều.
Học hành cho biết đủ mọi điiều.
Cổ lễ, ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Page 3

CỤ:VŨ THỊ TẸO

Đừng để sự ái yêu lăng ghét.
Viê ̣c ủng hộ lão thành nhiê ̣t liê ̣t.
Luyê ̣n huấ n cho thức biế t chi hay.
Ban huấ n luyê ̣n khuyên giảng đêm ngày.
Giải thích rõ một cây trăm dễ.

BÀI VIẾNG BỐN CHÍN NGÀY CÁC CỤ

Vũ Thị Tẹo.
Kiế p phù sinh bể trầ n điề u khắ p.
Thọ trăm năm hồ dễ mấy khi.
Nhân sinh thấ t thập cổ lai hi.
Lời Đỗ Phủ đã bao đời thấ y ro.̃
Nay tuổ i cụ đã ngoài tám chục.
Ngâ...
C:V TH TO
C lễ, ngày 01 tháng 10 năm 2014.
Page 1
VNH V TIN
Vu
Thi
Te
o.
.
.
,
.
, ,
, .
.
.
THƠ KHINH NGƯƠ
̀
I
Vu
Thi
Te
o.





.
khinh ai?
, .

,

.


, 

.
Thơ cụ tôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ cụ tôi - Người đăng: Vuong Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thơ cụ tôi 9 10 223