Ktl-icon-tai-lieu

Thơ Trần Đăng Khoa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÚ TRÊÌN ÀÙNG KHOA

1

MUÅC LUÅC

LÚÂI TAÁC GIAÃ ........................................................................................................................4
CON BÛÚÁM VAÂNG ...............................................................................................................6
CAÁI SÊN ...............................................................................................................................7
TRÖNG TRÙNG....................................................................................................................8
AÃNH BAÁC ..............................................................................................................................9
BÏN SÖNG KINH THÊÌY .................................................................................................... 10
CON CHIM HAY HOÁT ........................................................................................................ 11
MUÂA XUÊN - MUÂA HEÂ ....................................................................................................... 12
GAÂ CON LIÏËP NHIÏËP ........................................................................................................ 13
GOÁC SÊN VAÂ KHOAÃNG TRÚÂI ............................................................................................ 14
TRÙNG SAÁNG SÊN NHAÂ EM ............................................................................................. 15
VÛÚÂN CAÃI .......................................................................................................................... 16
ÀAÁNH THÛÁC TRÊÌU ........................................................................................................... 17
VÛÚÂN EM........................................................................................................................... 18
CÊY ÀA............................................................................................................................... 19
DÙÅN EM ............................................................................................................................. 20
CON TRÊU ÀEN LÖNG MÛÚÅT .......................................................................................... 21
THAÂY GIAÁO ÀI BÖÅ ÀÖÅ I ...................................................................................................... 22
CÊY BAÂNG ................................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ Trần Đăng Khoa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Thơ Trần Đăng Khoa 9 10 379