Ktl-icon-tai-lieu

Thơ

Được đăng lên bởi thuan-ngu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Không có kính không phải vì xe không có
kính Bom giật, bom rung kính vỡ mất rồi.
Nh÷ng chiÕc xe tõ trong bom r¬i
§· vÒ ®©y häp thµnh tiÓu ®éi
Vâng m¾c ch«ng chªnh d&¬ng xe ch¹y
L¹i ®i, l¹i ®i trêi xanh thªm
Xe cø ch¹y v× MiÒn Nam phÝa tr&íc
Bëi v× trong xe cã mét tr¸i tim.
Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thơ - Người đăng: thuan-ngu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thơ 9 10 660