Ktl-icon-tai-lieu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Áp dụng từ 11/08/2014

Được đăng lên bởi nguyenvanhoi-sh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
Áp dụng từ 11/08/2014

KHOA CNTT
LỚP

SÁNG T2

QC3I
CNTT
Khóa 3

QC3J
CNTT
Khóa 3

QC3K
CNTT
Khóa 3

SÁNG T3

Quản trị
HTCSDL NC
C.801

CSDL Hướng
Đối tượng
C.801

SÁNG T5

Lập trình Java
cơ sở
C801

Lập trình
CSDL
C802

HTTT quản lý
C802

Hệ điều hành
C803

SÁNG T6

Lập trình
CSDL
C801

Thiết kế mạng
LAN
C803

Cấu trúc máy
tính
C802

CHIỀU T5

Lập trình Java
cơ sở
C.801

Lập trình Java
cơ sở
C802

Kỹ thuật vi xử
lý
C803

Sửa chữa máy
tính
C803

CHIỀU T4

Lập trình
CSDL
C.801

CSDL Hướng
Đối tượng
C802

Cơ sở dữ liệu
C802

Lập trình căn
bản
C803

SÁNG T4

CSDL Hướng
Đối tượng
C801

Xử lý sự cố
phần mềm
C803

QC4G
CNTT
Khóa 4

CHIỀU T3

Quản trị
HTCSDL NC
C.801

Quản trị
HTCSDL NC
C802

SR3L
CNTT
Khóa 3

SC4K
CNTT
Khóa 4

CHIỀU T2

Sáng: từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h30

Thiết kế mạch
in
C803

CHIỀU T6

SÁNG T7

Đồ án PM
Web
C801

CHIỀU T7

Thực hành
nghề nghiệp
C801

Thực hành
nghề nghiệp
C.801

Đồ án PM
Web
C.801

Đồ án PM
Web
C802

Thực hành
nghề nghiệp
C802

Quản trị mạng
máy tính 2
C803

Kỹ thuật vi
điều khiển
C803

Sửa chữa
LAPTOP
C803

QTHT CSDL
cơ bản(MS
SQL Sever)
C802

TK và CĐ
mạng MT
C802

Lập trình trực
quan
C802

Thiết kế mạng
LAN
C803

ASP/PHP/Jav
aScript/VBScr
ipt
C803

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
Áp dụng từ 11/08/2014

KHOA CNTT
LỚP

SÁNG T2

CHIỀU T2

SÁNG T3

CHIỀU T3

SÁNG T4

CHIỀU T4

SÁNG T5

CHIỀU T5

Sáng: từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h30
SÁNG T6

CHIỀU T6

SÁNG T7

CHIỀU T7

...
LỚP SÁNG T2 CHIỀU T2 SÁNG T3 CHIỀU T3 SÁNG T4 CHIỀU T4 NG T5 CHIỀU T5 SÁNG T6 CHIỀU T6 SÁNG T7 CHIỀU T7
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA CNTT
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
Áp dụng từ 11/08/2014
Sáng: từ 7h30 đến 11h30
Chiều: từ 13h30 đến 17h30
QC3I
CNTT
Khóa 3
Quản trị
HTCSDL NC
C.801
CSDL Hướng
Đối tượng
C801
Lập trình Java
cơ sở
C801
Lập trình
CSDL
C801
Đồ án PM
Web
C801
Thực hành
nghề nghiệp
C801
QC3J
CNTT
Khóa 3
CSDL Hướng
Đối tượng
C.801
Quản trị
HTCSDL NC
C.801
Lập trình
CSDL
C.801
Lập trình Java
cơ sở
C.801
Thực hành
nghề nghiệp
C.801
Đồ án PM
Web
C.801
QC3K
CNTT
Khóa 3
Quản trị
HTCSDL NC
C802
CSDL Hướng
Đối tượng
C802
Lập trình Java
cơ sở
C802
Lập trình
CSDL
C802
Đồ án PM
Web
C802
Thực hành
nghề nghiệp
C802
SR3L
CNTT
Khóa 3
Xử lý sự cố
phần mềm
C803
Kỹ thuật vi xử
C803
Thiết kế mạng
LAN
C803
Quản trị mạng
máy tính 2
C803
Kỹ thuật vi
điều khiển
C803
Sửa chữa
LAPTOP
C803
QC4G
CNTT
Khóa 4
Cơ sở dữ liệu
C802
Cấu trúc máy
tính
C802 HTTT quản lý
C802
QTHT CSDL
cơ bản(MS
SQL Sever)
C802
TK và CĐ
mạng MT
C802
Lập trình trực
quan
C802
SC4K
CNTT
Khóa 4
Lập trình căn
bản
C803
Sửa chữa máy
tính
C803
Hệ điều hành
C803
Thiết kế mạch
in
C803
Thiết kế mạng
LAN
C803
ASP/PHP/Jav
aScript/VBScr
ipt
C803
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Áp dụng từ 11/08/2014 - Trang 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Áp dụng từ 11/08/2014 - Người đăng: nguyenvanhoi-sh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Áp dụng từ 11/08/2014 9 10 182