Ktl-icon-tai-lieu

Thung lũng khủng khiếp

Được đăng lên bởi quocthangbmt1008
Số trang: 258 trang   |   Lượt xem: 2390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUNG LUÄNG KHUÃNG KHIÏËP

1

MUÅC LUÅC
ABBEY GRANGE.................................................................................................. 3
CUÖÅC PHÛU LÛU CUÃA SAÁU PHO TÛÚÅNG NAPOLEON ............................. 27
DAÃI BÙNG LÖËM ÀÖËM........................................................................................ 47
HÖÅI TOÁC HUNG ................................................................................................. 73
KEÃ DÕ DAÅNG ....................................................................................................... 93
NHÛÄNG NGHIÏÅP CHUÃ ÚÃ REIGATE.............................................................. 107
NGÛÚÂI KHAÁCH TROÅ ÀÛÚÅC HÛÚÃNG BÖÍNG LÖÅC ....................................... 125
NGÛÚÂI THÖNG NGÖN HY LAÅP ..................................................................... 141
THUNG LUÄNG KHUÃNG KHIÏËP ..................................................................... 157

Phêìn thûá nhêët TÊËN BI KÕCH ÚÃ LÊU ÀAÂI BIRLSTONE . 158
Chûúng I Tin baáo .............................................................. 158
Chûúng 2 Öng Sherlock Holmes diïîn thuyïët ................. 163
Chûúng 3 Têën bi kõch úã Birstone..................................... 168
Chûúng 4 Töëi moâ ............................................................... 175
Chûúng 5 Nhûäng nhên vêåt cuãa têëm thaãm kõch............... 182
Chûúng 6 Möåt tia saáng chúåt loáe ....................................... 190
Chûúng 7 Giaãi àaáp ............................................................ 198
Phêìn thûá hai NHÛÄNG NGÛÚÂI TIÏN PHONG ................. 207
Chûúng 1 Con ngûúâi êëy .................................................... 207

ARTHUR CONAN DOYLE

2

Chûúng 2 Ngûúâi trûúãng toaán ........................................... 211
Chûúng 3 Chi nhaánh 341 úã Vermssa .............................. 221
Chûúng 4 Thung luäng khuãng khiïëp ................................ 232
Chûúng 5 Giúâ àen töëi nhêët ............................................... 238
Chûúng 6 Nguy hiïím........................................................ 245
Chûúng 7 Böëc-ày sêåp bêîy ................................................. 251

THUNG LUÄNG KHUÃNG KHIÏËP

3

ABBEY GRANGE

Vaâo möåt buöíi saáng laånh leäo vaâ buöët giaá cuãa muâa àöìng nùm
1897, töi böîng thûác giêëc vò coá ai lay maånh vai töi. Hoaá ra laâ Holmes.
Ngoån nïën trïn tay anh soi roä gûúng mùåt hùm húã, maâ chó thoaáng
nhòn qua cuäng biïët ngay laâ coá chuyïån vûâa xa...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thung lũng khủng khiếp - Người đăng: quocthangbmt1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
258 Vietnamese
Thung lũng khủng khiếp 9 10 828