Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh một thứ đồ dùng

Được đăng lên bởi hathien1996
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIÓm tra bµi cò
§iÒn vµo chç chÊm ®Ó hoµn thµnh bè côc cña mét
bµi v¨n thuyÕt minh?
- Më bµi: giíi thiÖu ®èi tîng thuyÕt minh
tr×nh bµy cÊu t¹o, c¸c ®Æc ®iÓm, lîi Ých … cña ®èi
- Th©n bµi: ………………………………………………………..
tîng
- KÕt bµi: bµy tá th¸i ®é víi ®èi tîng.

Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Nam S¸ch
Tr­ê ng­THCS­Quèc­tuÊn

Ng÷ v¨n 8: TiÕt 54

Gi¸o viªn thùc hiÖn:

TiÕt
TiÕt54
54..LuyÖn
LuyÖnnãi:
nãi:ThuyÕt
ThuyÕtminh
minhvÒ
vÒmét
métthø
thø®å
®ådïng
dïng
I. ChuÈn bÞ ë nhµ
§Ò bµi: “ThuyÕt minh vÒ c¸i phÝch níc (b×nh thuû)”
1. Yªu cÇu
2. Quan s¸t vµ t×m hiÓu

TiÕt
TiÕt54
54..LuyÖn
LuyÖnnãi:
nãi:ThuyÕt
ThuyÕtminh
minhvÒ
vÒmét
métthø
thø®å
®ådïng
dïng
I. ChuÈn bÞ ë nhµ
§Ò bµi: “ThuyÕt minh vÒ c¸i phÝch níc (b×nh thuû)”
1. Yªu cÇu
2. Quan s¸t vµ t×m hiÓu
3. LËp dµn ý
a. Më bµi: giíi thiÖu chiÕc phÝch
níc
b. Th©n bµi: Tr×nh bµy
+ CÊu t¹o
+ C«ng dông
+ C¸ch sö dông vµ
b¶o qu¶n
c. KÕt bµi: vai trß cña phÝch níc trong ®êi sèng hµng ngµy

TiÕt
TiÕt54
54..LuyÖn
LuyÖnnãi:
nãi:ThuyÕt
ThuyÕtminh
minhvÒ
vÒmét
métthø
thø®å
®ådïng
dïng
I. ChuÈn bÞ ë nhµ
§Ò bµi: “ThuyÕt minh vÒ c¸i phÝch níc (b×nh
thuû)”
1. Yªu cÇu
2. Quan s¸t vµ t×m hiÓu
3. LËp dµn ý
a. Më bµi: giíi thiÖu chiÕc phÝch níc
b. Th©n bµi: Tr×nh bµy + CÊu t¹o
+ C«ng dông
+ C¸ch sö dông vµ
b¶o qu¶n
c. KÕt bµi: vai trß cña phÝch níc trong ®êi
sèng hµng ngµy

II. LuyÖn nãi trªn líp
1. LuyÖn nãi ë tæ
2. LuyÖn nãi trªn líp

TiÕt
TiÕt54
54..LuyÖn
LuyÖnnãi:
nãi:ThuyÕt
ThuyÕtminh
minhvÒ
vÒmét
métthø
thø®å
®ådïng
dïng
I. ChuÈn bÞ ë nhµ
§Ò bµi: “ThuyÕt minh vÒ c¸i phÝch níc (b×nh thuû)”
1. Yªu cÇu
2. Quan s¸t vµ t×m hiÓu
* NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:
3. LËp dµn ý
- Tiªu chÝ:
a. Më bµi: giíi thiÖu chiÕc phÝch níc
+ T¸c phong
b. Th©n bµi: Tr×nh bµy + CÊu t¹o
+ C«ng dông
+ Cö chØ, ®iÖu bé, giäng
+ C¸ch sö dông ®iÖu
vµ b¶o qu¶n
+ Néi dung bµi nãi
c. KÕt bµi: vai trß cña phÝch níc trong ®êi
sèng hµng ngµy

II. LuyÖn nãi trªn líp
1. LuyÖn nãi ë tæ
2. LuyÖn nãi trªn líp

TiÕt
TiÕt54
54..LuyÖn
LuyÖnnãi:
nãi:ThuyÕt
ThuyÕtminh
minhvÒ
vÒmét
métthø
thø®å
®ådïng
dïng
I. ChuÈn bÞ ë nhµ
§Ò bµi: “ThuyÕt minh vÒ c¸i phÝch níc (b×nh thuû)”
1. Yªu cÇu
2. Quan s¸t vµ t×m hiÓu
3. LËp dµn ý
a. Më bµi: giíi thiÖu chiÕc phÝch níc
b. Th©n bµi: Tr×nh bµy + CÊu t¹o
+ C«ng dông
+ C¸ch sö dông
vµ b¶o qu¶n
c. KÕt bµi: vai trß cña phÝch níc trong ®êi
sèng hµng ngµy

II. LuyÖn nãi trªn líp
1. LuyÖn nãi ë tæ
2. LuyÖn nãi trªn líp

Bµi tËp cñng cè

Híng dÉn vÒ nhµ

- ViÕt ®Ò bµi nãi trªn thµnh bµi v¨n
hoµn chØnh
- ¤n tËp v¨n thuyÕt minh
- So¹n bµi: “Vµo nhµ ngôc ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh một thứ đồ dùng - Người đăng: hathien1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuyết minh một thứ đồ dùng 9 10 376