Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng gọi nơi hoang dã

Được đăng lên bởi annaphuong
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THE CALL OF THE WILD

Ti ng g i nơi hoang dã

by Jack London

Jack London

Chapter I.
Into the Primitive

Chương 1
Vào cõi nguyên thu

"Old longings nomadic leap,
Chafing at custom's chain;
Again from its brumal sleep
Wakens the ferine strain."

"Ôi khát v ng xưa ự t tr i r ng bư c
Gi n thói thư ng xích ch t t a lao tù
đêm ựông l nh t gi c n ng m ng ư c
L i b ng sôi huy t th ng c a hoang vu!

Buck did not read the newspapers, or he would have
known that trouble was brewing, not alone for
himself, but for every tide-water dog, strong of
muscle and with warm, long hair, from Puget Sound
to San Diego. Because men, groping in the Arctic
darkness, had found a yellow metal, and because
steamship and transportation companies were
booming the find, thousands of men were rushing
into the Northland. These men wanted dogs, and the
dogs they wanted were heavy dogs, with strong
muscles by which to toil, and furry coats to protect
them from the frost.

B c không h ự c báo, ch n u có ự c thì h n ựã bi t
là s p gay go ự n nơi r i, không ch gay go cho riêng
nó, mà còn cho c h hàng nhà chó vùng duyên h i,
t v nh Piugít Xao ự n t n Xan điêgô th chó có b p
th t r n kho và b lông d y m áp. y là b i vì con
ngư i, qua quá trình dò d m gi a ự t tr i t i tăm
vùng B c C c, ựã tìm th y 1 th kim lo i màu vàng
và b i vì các công ty tàu bi n và v n t i kháo r m lên
v s phát hi n ựó, cho nên có hàng ngàn ngư i ựã ự
v xô vào vùng ự t phương B c. Nh ng con ngư i ựó
c n có chó, mà th chó h c n là th chó c l n, có
b p th t r n kho ự mà lao ự ng n ng nh c, và có b
lông dày r m r p ự mà ch ng ự v i giá tuy t.

Buck lived at a big house in the sun-kissed Santa
Clara Valley. Judge Miller's place, it was called. It
stood back from the road, half hidden among the
trees, through which glimpses could be caught of the
wide cool veranda that ran around its four sides. The
house was approached by gravelled driveways which
wound about through wide-spreading lawns and
under the interlacing boughs of tall poplars. At the
rear things were on even a more spacious scale than
at the front. There were great stables, where a dozen
grooms and boys held forth, rows of vine-clad
servants' cottages, an endless and orderly array of
outhouses, long grape arbors, green pastures,
orchards, and berry patches. Then there was the
pumping plant for the artesian well, and the big
cement tank where Judge Miller's boys took their
morning plunge and kept cool in the hot afternoon.

B c s ng trong 1 khu nhà r ng l n gi a thung...
THE CALL OF THE WILD Tiếng gọi nơi hoang dã
by Jack London Jack London
Chapter I.
Into the Primitive
Chương 1
Vào cõi nguyên thuỷ
"Old longings nomadic leap,
Chafing at custom's chain;
Again from its brumal sleep
Wakens the ferine strain."
"Ôi khát vọng xưa ñất trời rộng bước
Giận thói thường xích chặt tựa lao tù
ðêm ñông lạnh từ giấc nồng mộng ước
Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!
Buck did not read the newspapers, or he would have
known that trouble was brewing, not alone for
himself, but for every tide-water dog, strong of
muscle and with warm, long hair, from Puget Sound
to San Diego. Because men, groping in the Arctic
darkness, had found a yellow metal, and because
steamship and transportation companies were
booming the find, thousands of men were rushing
into the Northland. These men wanted dogs, and the
dogs they wanted were heavy dogs, with strong
muscles by which to toil, and furry coats to protect
them from the frost.
Bấc không hề ñọc báo, chứ nếu có ñọc thì hẵn ñã biết
là sắp gay go ñến nơi rồi, không chỉ gay go cho riêng
nó, mà còn cho cả họ hàng nhà chó vùng duyên hải,
từ vịnh Piugít Xao ñến tận Xan ðiêgô thứ chó có bắp
thịt rắn khoẻ và bộ lông dầy ấm áp. ấy là bởi vì con
người, qua quá trình dò dẫm giữa ñất trời tối tăm
vùng Bắc Cực, ñã tìm thấy 1 thứ kim loại màu vàng
và bởi vì các công ty tàu biển và vận tải kháo rầm lên
về sự phát hiện ñó, cho nên có hàng ngàn người ñã ñổ
về xô vào vùng ñất phương Bắc. Những con người ñó
cần có chó, mà thứ chó họ cần là thứ chó cỡ lớn, có
bắp thịt rắn khoẻ ñể mà lao ñộng nặng nhọc, và có bộ
lông dày rậm rạp ñể mà chống ñỡ với giá tuyết.
Buck lived at a big house in the sun-kissed Santa
Clara Valley. Judge Miller's place, it was called. It
stood back from the road, half hidden among the
trees, through which glimpses could be caught of the
wide cool veranda that ran around its four sides. The
house was approached by gravelled driveways which
wound about through wide-spreading lawns and
under the interlacing boughs of tall poplars. At the
rear things were on even a more spacious scale than
at the front. There were great stables, where a dozen
grooms and boys held forth, rows of vine-clad
servants' cottages, an endless and orderly array of
outhouses, long grape arbors, green pastures,
orchards, and berry patches. Then there was the
pumping plant for the artesian well, and the big
cement tank where Judge Miller's boys took their
morning plunge and kept cool in the hot afternoon.
Bấc sống trong 1 khu nhà rộng lớn giữa thung lũng
Kanta Clara ngập nắng. Người ta gọi ñó là trang trại
của ngài thẩm phán Milơ. Khu nhà ở xa ñường cái,
hơi khuất trong lùm cây rậm. Qua kẽ lá có thể nhìn
thấy thấp thoáng hàng hiên rộng, mát rượi chạy suốt 4
bên nhà. Từ ngoài vào ñến nhà những con ñường xe
chạy rải sỏi, lượn quanh co qua mấy bãi cỏ rộng, dưới
những lớp cành xen nhau của những hàng bạch
dương cao lớn. Khu ñằng sau, ñất ñai còn rộng bát
ngát hơn. Có những chuồng ngựa lớn, ở ñó hơn chục
người chấn giữ ngựa hò hét ầm ĩ, nhiều dãy lán trại
cho ñầy tớ ở có dây nhô leo kín mái, 1 dãy nhà ngang
ngăn nắp dài dằng dặc, những chỗ ngồi mát dưới giàn
nho dại, những bãi cả xanh rờn, vườn cây ăn quả và
những khóm dâu. Rồi thì còn có cả 1 trạm bơm cho
chiếc giếng phun, và 1 bể lớn xây bằng xi-măng, là
nơi các cậu con trai nhà thẩm phán Mi-lơ nhào lặn
mỗi buổi sáng và ngâm mình cho mát trong những
Tiếng gọi nơi hoang dã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng gọi nơi hoang dã - Người đăng: annaphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Tiếng gọi nơi hoang dã 9 10 131