Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng gọi nơi hoang dã

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIÏËNG GOÅI NÚI HOANG DAÄ

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG MÖÅT : VAÂO COÄI NGUYÏN THUYÃ ........................................................................ 2
CHÛÚNG HAI : LUÊÅT CUÃA DUÂI CUI VAÂ RÙN G NANH .................................................... 15
CHÛÚNG BA CON THUÁ NGUYÏN THUYÃ THÖËNG SOAÁI .................................................. 26
CHÛÚNG BÖËN : KEÃ ÀAÄ ÀAÅT TÚÁI QUYÏÌN LÛÅC ................................................................ 43
CHÛÚNG NÙM LAO KHÖÍ TRÏN VÏÅT ÀÛÚÂNG MOÂN ....................................................... 54
CHÛÚNG SAÁU VÒ TÒNH YÏU THÛÚNG ÀÖËI VÚÁI MÖÅT CON NGÛÚÂI ............................... 73
CHÛÚNG BAÃY: TIÏËNG GOÅI ............................................................................................... 89

http://ebooks. vdcmedia. com

Jack London

2

CHÛÚNG MÖÅT : VAÂO COÄI NGUYÏN THUYÃ

Öi khaát voång xûa àêët trúâi röång bûúác
Giêån thoái thûúâng xñch chùåt tûåa lao tuâ
Àïm àöng laånh tûâ giêëc nöìng möång ûúác
Laåi bûâng söi huyïët thöëng cuãa hoang vu!
Bêëc khöng hïì àoåc baáo, chûá nïëu coá àoåc thò hùæn àaä biïët laâ sùæp
gay go àïën núi röìi, khöng chó gay go cho riïng noá, maâ coân cho caã hoå
haâng nhaâ choá vuâng duyïn haãi, tûâ võnh Piugñt Xao àïën têån Xan
Àiïgö thûá choá coá bùæp thõt rùæn khoeã vaâ böå löng dêìy êëm aáp. ÊËy laâ búãi
ë
vò con ngûúâi, qua quaá trònh doâ dêîm giûäa àêët trúâi töëi tùm vuâng Bùæc
Cûåc, àaä tòm thêëy möåt thûá kim loaåi maâu vaâng vaâ búãi vò caác cöng ty
taâu biïín vaâ vêån taãi khaáo rêìm lïn vïì sûå phaát hiïån àoá, cho nïn coá
haâng ngaân ngûúâi àaä àöí vïì xö vaâo vuâng àêët phûúng Bùæc. Nhûäng con
ngûúâi àoá cêìn coá choá, maâ thûá choá hoå cêìn laâ thûá choá cúä lúán, coá bùæp
thõt rùæn khoeã àïí maâ lao àöång nùång nhoåc, vaâ coá böå löng daây rêåm raåp
àïí maâ chöëng àúä vúái giaá tuyïët.
Bêëc söëng trong möåt khu nhaâ röång lúán giûäa thung luäng Kanta
Clara ngêåp nùæng. Ngûúâi ta goåi àoá laâ trang traåi cuãa ngaâi thêím phaán
Milú. Khu nhaâ úã xa àûúâng caái, húi khuêët trong luâm cêy rêåm. Qua
keä laá coá thïí nhòn thêëy thêëp thoaáng haâng hiïn röång, maát rûúåi chaåy
suöët böën bïn nhaâ. Tûâ ngoaâi vaâo àïën nhaâ nhûäng con àûúâng xe chaåy
raãi soãi, lûúån quanh co qua mêëy baäi coã röång, dûúái nhûäng lúáp caânh
xen nhau cuãa nhûäng haâng baåch dûúng cao lúán. Khu àùçng sau, àêët
àai coân röång baát ngaát hún. Coá nhûäng chuöìng ngûåa lúán, úã àoá hún
chuåc ngûúâi chêën giûä ngûåa hoâ heát êìm ô, nhiïìu daäy laán traåi cho àêì...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng gọi nơi hoang dã - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Tiếng gọi nơi hoang dã 9 10 34