Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu thuyết Hoa Linh Lan

Được đăng lên bởi Trương Đông
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu thuyết Hoa Linh Lan - GÀO
Chương 1 – Một cuộc đời “lạ”
–

Ngay khi anh ra khỏi phòng mổ, em sẽ ở đây, được chứ?

–

Tất nhiên là như thế, em sẽ ở đây chờ anh….Chờ anh trở về…

Chiếc xe đẩy anh ấy đi vào căn phòng cuối đường sâu hún hút. Ánh mắt tôi đờ đẫn nán nhìn đầy nuối tiếc và
hy vọng.
Mỗi chúng ta có một cuộc đời và một mạng sống. Một cuộc hành trình kéo dài của cuộc đời khi đang nắm giữ
mạng sống trong tay. Chúng ta đi mãi, đi mãi, đi mãi trên con đường ngày nối ngày từ bình minh đến hoàng
hôn. Để tình yêu thúc đẩy nghị lực sinh tồn ngay cả khi chúng ta cận kề bên cái chết.
Tôi hy vọng anh ấy sẽ trở về, trở về khi đang đứng gần kề miệng hố tử thần. Bởi ở đây, tôi vẫn luôn đợi chờ anh
ấy, đợi chờ anh ấy cùng tình yêu của chúng tôi….
Trong giấc mơ của tôi, luôn là những cuộc rượt đuổi. Những cuộc rượt đuổi mơ hồ, khi mà anh ấy chạy và tôi
vội vã đuổi theo. Những cuộc rượt đuổi lạ lung, khi mà tôi cứ mải miết bước đi còn anh thì lặng lẽ gào lên
những câu nói không thành tiếng.
Tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu như một tiếng chuông định mệnh. Tiếng chuông câm lặng của loài hoa
mang truyền thuyết nước mắt.
Người ta chẳng phải làm gì để trái đât quay, và ngay cả khi trái đất ngừng quay thì tôi chắc hẳn chẳng điều gì
có thể làm nó có thể quay đều trở lại. Cũng giống như tình yêu, chẳng cần làm gì nhiều để những người ở
những nơi xa lắc hút vào nhau, và khi họ đã yêu nhau không vì lý do gì cả… thì ngay cả cái chết cũng chẳng
thể nào tách họ ra…
Nhất định tình yêu của chúng tôi sẽ sống, ngay cả khi hai trái tim này ngừng đập.
Có một điều gì đó mãnh liệt đang thôi thúc tôi, rằng, anh ấy sẽ trở về, trở về từ cánh cửa định mệnh kia…
Và…tôi đang ở đây, đợi chờ anh ấy trong từng phút giây sinh tử.
Our Lady’s tears
Cuộc sống có nhiều thứ rất “Lạ”. Lạ đến nỗi nhiều người không thể hiểu nổi tại sao nó lại “Lạ” đến như vậy.
Khi xem một bộ phim, bạn sẽ thấy cuộc đời mỗi nhân vật đều trôi chảy theo một thứ logic kỳ quoặc. Có những
chuyện xảy ra như thể tất cả đã đươc an bài từ trước. Phim, đươc an bài bởi biên kịch và đạo diễn. Thế có bao
giờ, bạn nhìn lại cuộc đời mình một cách tỉ mỉ? Xâu chuỗi lại các sự kiện mà mình đã đi qua, rỗi bỗng thốt lên:
“Thật lạ” và bỗng chốc chẳng thể tin rằng những điều ấy đã xảy ra với chính bạn không? “Nó” thì luôn xâu
chuỗi, thói quen xâu chuỗi đã khiến cuộc đời nó sao mà trở nên lạ quá chừng.
Liệu ai đã từng trải qua cuộc đời như nó?
Lạ như nó?
Ảo như nó?
Và… Điên khùng như nó?

Ngay từ khi sinh ra, nó đã đã là một thiếu sót của ...
Tiểu thuyết Hoa Linh Lan - GÀO
Chương 1 – Mt cuc đi “l
Ngay khi anh ra khi phòng m, em s đây, đưc ch?
Tt nhiên là như thế, em s đây ch anh….Ch anh tr v
Chiếc xe đy anh y đio căn phòng cui đường sâu hún hút. Ánh mt tôi đ đnn nhìn đy nui tiếc
hy vng.
Mi chúng ta mt cuc đi mt mng sng. Mt cuc hành trình kéo dài ca cuc đi khi đang nm gi
mng sng trong tay. Chúng ta đi mãi, đi mãi, đi mãi trên con đường ngày ni ngày t bình minh đến hoàng
hôn. Đ tình yêu thúc đy ngh lc sinh tn ngay c khi chúng ta cn k bên cái chết.
Tôi hy vng anh y s tr v, tr v khi đang đng gn k ming h t thn. Bi đây, tôi vn luôn đi ch anh
y, đi ch anh y cùng tình yêu ca chúng tôi….
Trong gic mơ ca tôi, luôn nhng cuc rưt đui. Nhng cuc rưt đui mơ h, khi anh y chy tôi
vi vã đui theo. Nhng cuc rượt đui l lung, khi tôi c mi miết bước đi còn anh thì lng l gào lên
nhng câu nói không thành tiếng.
Tình yêu ca chúng tôi đã bt đu như mt tiếng chuông đnh mnh. Tiếng chuông câm lng ca loài hoa
mang truyn thuyết nước mt.
Người ta chng phi làm đ trái đât quay, ngay c khi trái đt ngng quay thì tôi chc hn chng điu
th làm th quay đu tr li. Cũng ging như tình yêu, chng cn làm nhiu đ nhng người
nhng nơi xa lc hút vào nhau, khi h đã yêu nhau không do gì cthì ngay c cái chết cũng chng
th nào tách h ra…
Nht đnh tình yêu ca chúng tôi s sng, ngay c khi hai trái tim này ngng đp.
mt điu đó mãnh lit đang thôi thúc tôi, rng, anh y s tr v, tr v t cánh ca đnh mnh kia…
Và…tôi đang đây, đi ch anh y trong tng phút giây sinh t.
Our Lady’s tears
Cuc sng có nhiu th rt “L”. L đến ni nhiu người không th hiu ni ti sao nó liL” đến như vy.
Khi xem mt b phim, bn s thy cuc đi mi nhân vt đu trôi chy theo mt th logic kỳ quoc. Có nhng
chuyn xy ra như th tt c đã đươc an bài t trước. Phim, đươc an bài bi biên kch đo din. Thế có bao
gi, bn nhìn li cuc đi mình mt cách t m? Xâu chui li các s kin mà mình đã đi qua, ri bng tht lên:
“Tht l bng chc chng th tin rng nhng điu y đã xy ra vi chính bn không? “Nó thì luôn xâu
chui, thói quen xâu chui đã khiến cuc đi nó sao mà tr nên l quá chng.
Liu ai đã tng tri qua cuc đi như nó?
L như nó?
o như nó?
Và… Điên khùng như nó?
Tiểu thuyết Hoa Linh Lan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu thuyết Hoa Linh Lan - Người đăng: Trương Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu thuyết Hoa Linh Lan 9 10 259