Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu thuyết sakura 5 centimeters per second

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
❋✐✈❡ ❈❡♥t✐♠❡t❡rs ♣❡r ❙❡❝♦♥❞
❆ ▼❛❦♦t♦ ❙❤✐♥❦❛✐ ◆♦✈❡❧

❊♥❣❧✐s❤ tr❛♥s❧❛t✐♦♥ ❜② ▲✳❍✳ ❨❡✉♥❣

✶

❈♦♥t❡♥ts
✶ Pr❡❢❛❝❡

✸

✷ ❚❤❡ ❙❦② ❖✉ts✐❞❡ t❤❡ ❲✐♥❞♦✇

✹

✸ ❈❤❡rr② ❇❧♦ss♦♠s

✺

✹ ❈♦s♠♦♥❛✉t

✷✷

✺ ❋✐✈❡ ❈❡♥t✐♠❡t❡rs ♣❡r ❙❡❝♦♥❞

✹✹

✷

✶

Pr❡❢❛❝❡

❋✐✈❡ ❈❡♥t✐♠❡tr❡s ♣❡r ❙❡❝♦♥❞ ✇❛s ❛ ❢❡❛t✉r❡ ❧❡♥❣t❤ ❏❛♣❛♥❡s❡ ❛♥✐♠❛t✐♦♥ ❞✐r❡❝t❡❞ ❜② ▼❛❦♦t♦ ❙❤✐♥❦❛✐

❛♥❞ ♣r❡♠✐❡r❡❞ ✐♥ ▼❛r❝❤ ✷✵✵✼ ✐♥ ❏❛♣❛♥✳ P✉❜❧✐s❤❡❞ ♦♥ ◆♦✈❡♠❜❡r ✶✻✱ ✷✵✵✼✱ t❤✐s ✇❛s ▼❛❦♦t♦
❙❤✐♥❦❛✐✬s ✜rst ♥♦✈❡❧ ❛♥❞ ✐s ❧✐❝❡♥s❡❞ ❜② ▼❡❞✐❛ ❋❛❝t♦r②✳ ❚❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♥♦✈❡❧ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ♣❤♦t♦❣r❛♣❤s
t❤❛t ❙❤✐♥❦❛✐ ❤❛❞ t❛❦❡♥ ❛♥❞ ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛ ❧✐❣❤t ♥♦✈❡❧ ♦✇✐♥❣ t♦ ✐ts ❧❡♥❣t❤ ❛♥❞ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥ ❢♦r♠❛t✳
❚❤❡ ♥♦✈❡❧ ✇❛s ✐♥t❡♥❞❡❞ t♦ ❛❝t ❛s ❛ ❝♦♠♣❛♥✐♦♥ t♦ t❤❡ ♠♦✈✐❡✳
❚❤❡ t❡①t ❤❡r❡ ✐s ❛ ❢❛♥✲tr❛♥s❧❛t❡❞ ✇♦r❦ ❢r♦♠ ▲✳❍✳ ❨❡✉♥❣ ❛♥❞ ❤❛s ❜❡❡♥ t②♣❡✲s❡t t♦ ♠❛❦❡ ✐t
❡❛s✐❡r t♦ ❛❝❝❡ss✳ ■t ✐♥❝❧✉❞❡s ❚❤❡ ❙❦② ❖✉ts✐❞❡ ❚❤❡ ❲✐♥❞♦✇✱ ♦♥❡ ♦❢ t❡♥ ❞r❛❢t❡❞ st♦r✐❡s t❤❛t ❙❤✐♥❦❛✐
❤❛❞ ✇r✐tt❡♥ ❢♦r ✉s❡ ✐♥ ❋✐✈❡ ❈❡♥t✐♠❡t❡rs ♣❡r ❙❡❝♦♥❞✳ ❚❤❡ ❙❦② ❖✉ts✐❞❡ ❚❤❡ ❲✐♥❞♦✇ ✐s ✐♥❝❧✉❞❡❞
✇✐t❤ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❧✐♠✐t❡❞ ❡❞✐t✐♦♥ ❉❱❉s✳ ❚❤✐s t❡①t ✐s ♥♦t ❛✣❧✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ▼❛❦♦t♦ ❙❤✐♥❦❛✐ ♦r ❈♦♠✐❝
❲❛✈❡✱ ❛♥❞ ✐s ✐♥t❡♥❞❡❞ ❢♦r ♥♦♥✲❝♦♠♠❡r❝✐❛❧ ✉s❡ ♦♥❧②✳

✸

✷

❚❤❡ ❙❦② ❖✉ts✐❞❡ t❤❡ ❲✐♥❞♦✇

▼✐②✉❦✐ ❖❣❛✇❛ ✐s ❛ ❥✉♥✐♦r ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧ ❣✐r❧ ✇❤♦ ❧✐✈❡s ✐♥ ❛ ❜❧♦❝❦ ♦❢ ❤✐❣❤ r✐s❡ ❛♣❛rt♠❡♥ts ✇✐t❤ ❤❡r
t✇♦ ♣❛r❡♥ts✳ ❖♥❡ ♠♦r♥✐♥❣ ✐♥ ❏✉♥❡✱ ▼✐②✉❦✐ ❞❡❝✐❞❡s ♥♦t t♦ ❣♦ t♦ s❝❤♦♦❧ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ ❛ t②♣❤♦♦♥✳
❍❡r ♣❛r❡♥ts s♦♦♥ ❧❡❛✈❡ t❤❡ ❛♣❛rt♠❡♥t t♦ ❣♦ t♦ ✇♦r❦✳ ▲❡❢t ❛❧❧ ❛❧♦♥❡ ✐♥ t❤❡ ❧✐✈✐♥❣ r♦♦♠✱ ❡✈❡r②t❤✐♥❣
❛r♦✉♥❞ ▼✐②✉❦✐ s✉❞❞❡♥❧② r❡♠✐♥❞❡❞ ❤❡r ♦❢ t❤❡ ❤❡❛✈② r❛✐♥ ♦✉ts✐❞❡✳ ❙❤❡ ❜❡❣❛♥ t♦ ✐♠❛❣✐♥❡ ✇❤❛t
✐t ✇❛s ❧✐❦❡✳ ❚❤❡ ❝r♦✇❞❡❞ tr❛✐♥ s❤❡ ✉s✉❛❧❧② t♦♦❦ t♦ s❝❤♦♦❧ ✐♥ t❤❡ ♠♦r♥✐♥❣ ✇❛s ♣r♦❜❛❜❧② ✜❧❧❡❞
✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ r❛✐♥② ❛t♠♦s♣❤❡r❡ ✲ s♦♠❡♦♥❡✬s ✇❡t ✉♠❜r❡❧❧❛ s♦❛❦✐♥❣ s♦♠❡♦♥❡✬s s❦✐rt ❛♥❞ ❧❡❣s✱
❜✉s✐♥❡ss♠❡♥ ❝r❛♠♣❡❞ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ t❤❡✐r ❝❧♦t❤❡s s♠❡❧❧✐♥❣ ♦❢ ✐♥s❡❝t✐❝✐❞❡ ❛♥❞ t❤❡ ❛✐r ❝♦♥❞✐t✐♦♥❡r
t✉r♥❡❞ ♦♥ t♦♦ ❤✐❣❤✱ ♠❛❦✐♥❣ ❛❧❧ t❤❡ ❞❛♠♣ ❝❧♦t❤❡s ❢❡❡❧ ❡✈❡♥ ❝♦❧❞❡r✳✳✳
❆❢t❡r ❤❛✈✐♥❣ ♦♥❧② ❛ ②♦❣✉rt t❤❛t ♠♦r♥✐♥❣ ❢♦r ❜r❡❛❦❢❛st✱ ▼✐②✉❦✐ r❡t✉r♥❡❞ t♦ ❤❡r r♦♦♠ t♦ r❡s✉♠❡
❤❡r ✇♦r❦✳ ❙❤❡ ✇❛s ✇r✐t✐♥❣ ❛ ♥♦✈❡❧ t❤❛t ♥♦ ♦♥❡ ❦♥❡✇ ❛❜♦✉t ②❡t✳ ■t ✇❛s♥✬t ❝♦♠♣❧❡t❡ ②❡t ❛♥❞ ❡✈❡♥
✐❢ s❤❡ ❞✐❞ ✜♥✐s❤ ✐t✱ ▼✐②✉❦✐ ❞✐❞♥✬t ❦♥♦✇ ✇❤❛t s❤❡ ✇❛s ❣♦✐♥❣ t♦ ❞♦ ✇✐t❤ ✐t ❛❢t❡r✇❛r❞s✳ ▼✐②✉❦✐
str❡t❝❤❡❞ ❛ ❧✐tt❧❡ ❛♥❞ ❜❡❣❛♥ ♠❛♥✐❝✉r✐♥❣ ❤❡r ♥❛✐❧s✳ ✧■ ♣r♦❜❛❜❧② ❥✉st ✇❛♥t t♦ ❧❡❛✈❡ ❛ tr❛❝❡ ♦❢ ♠②s❡❧❢
❜❡❤✐♥❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❧❞✳✧
▼✐②✉❦✐ s♦♦♥ ♥♦t✐❝❡❞ t❤❡ ✇✐♥❞ ❤❛❞ ♣✐❝❦❡❞ ✉♣ ♦✉ts✐❞❡ ❤❡r ✇✐♥❞♦✇ ❛s ✐t ❤♦✇❧❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❣❛♣s
❜❡t✇❡❡♥ ❜✉✐❧❞✐♥❣s✳ ❙✐r❡♥s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❤❡❛r❞✳ Pr❡ss✐♥❣ ❤❡r ❡❛r t♦✇❛r❞s t❤❡ ✇✐♥❞♦✇ s❤❡ ❝♦✉❧❞ ❤❡❛r
t❤❡ tr❡❡s ✈✐♦❧❡♥t❧② s✇❛②✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ✇✐♥❞✱ tr✉❝❦s r✉♥♥✐♥❣ t❤r♦✉❣❤ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu thuyết sakura 5 centimeters per second - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tiểu thuyết sakura 5 centimeters per second 9 10 338