Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu tác phẩm Rừng xà nu

Được đăng lên bởi ptthanhgiang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Một cây ngả cả rừng cây lại mọc
Người tiếp người đã mấy vạn mùa xuân…”
Nguyễn Trung Thành
PHÂN TÍCH HÌNH TƯỢNG CÂY XÀ NU
Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn "Rừng xà nu”
của Nguyễn Trung Thành.
Bài làm
MỞ BÀI
Chọn 1 trong 2 mở bài sau:
1. Nguyễn Trung Thành là nhà văn đã gắn bó máu thịt với chiến
trường Tây Nguyên trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp
và chống Mĩ. Chính vùng đất và con người nơi đây đã để lại nhiều
dấu ấn trong những trang viết của ông qua “Đất nước đứng lên”
và “Rừng xà nu”. Tác phẩm “Rừng xà nu” ra đời trong giai đoạn
kháng chiến chống Mĩ ác liệt. “Rừng xà nu” có thể được xem là
bản anh hùng ca mang đậm tính sử thi và cảm hứng lãng
mạn về cuộc chiến đấu của nhân dân Tây Nguyên anh hùng. Để
viết nên bản giao hưởng anh hùng ca đấy, ngoài những con người
Tây Nguyên đáng yêu như Tnú, cụ Mết, Mai, Dít…, phải kể đến
một hình tượng không kém phần hấp dẫn. Đó là cây xà nu, một
hình tượng vừa giàu ý nghĩa thẩm mĩ, vừa giàu ý nghĩa nhân sinh.
2. Nguyễn Trung Thành là bút danh của nhà văn Nguyên
Ngọc trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Truyện "Rừng xà nu"
của ông viết vào năm 1965, là một truyện ngắn xuất sắc. Truyện
kể về cuộc "đồng khởi" của dân làng Xô Man ở Tây Nguyên. Cụ
Mết, một già làng, một thủ lĩnh quân sự đã lãnh đạo dân làng Xô
Man mài giáo, mác, vụ, rựa... quật khởi đứng lên đánh lũ ác ôn,
tay sai của đế quốc Mĩ để giải phóng buôn làng và núi rừng thiêng
liêng. Họ đã chiến đấu vì sự sống còn, vì chân lí cách mạng ngời
chói: "Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo !". Ngoài
những nhân vật cho ta nhiều ấn tượng như cụ Mết, Tnú, Mai, Dít,
bé Heng, anh Quyết,... thì hình tượng cây xà nu trong truyện
ngắn được tác giả khắc họa và ngợi ca như một dũng sĩ oai hùng.
THÂN BÀI

1

1. Khái quát: Tác phẩm “Rừng Xà Nu” ra đời vào thời điểm mùa hè năm
1965 khi đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh cục bộ. Tác phẩm được in
trong tập “Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc”. Bối cảnh của thiên
truyện là mảnh đất Tây Nguyên với những con người anh hùng, kiên trung,
bất khuất. Truyện có hai cuộc đời lồng vào nhau: cuộc đời của Tnú và cuộc
đời của rừng xà nu.
2. Nội dung phân tích:
a. Cây xà nu là một phần máu thịt trong đời sống vật chất và tinh
thần của người dân làng Xô Man:


Hình tượng cây xà nu được tác giả miêu tả từ nhiều góc độ và
đưa lại hiệu quả thẩm mĩ đặc biệt. Với kết cấu trùng điệp, cây xà
nu có mặt từ đầu đến cuối tác phẩm. Nó hiện diện trong suốt câu
chuyệ...

 !


 !"#$%&
'()*
+,-.
/0+1

 !"#$%
&'()*$+$,!$%$*-!.
$*/0123$&'4(567
8339%$:;<=>3&#$?)@
=ABC@!$.D=ABC@'6
,!$%$*/0!$E=ABC@$ 5&F$CG
23(4(.(56.78,93.:-;
.<7$+$$%3$:(8(()2>5
%)H&2$3I9$&'
()!)&JI$K/%I/IL1MI.H,5%
+N&F,;,O.P3.8Q> $(CI+
N&FBR0D0IBR0(
 J8$:)
$,!$%$*/0I$?&#$ESABCS
$:;%TUVI+EC3$E
,57$+$SW,S$:8(X;/()K
/%I+I+:0<(Y68(X;
/!I!$IKIY<Z,?)![!$;I
$:%<*$/05H. ;JB)
)\$%3NY*$]IN$(1$!$6'
$ SJ$PJIN .H$P!^S
9(Z$73&F&$K/%IJI/IL1I
O\GI_%INE
&F$!$H,$F$&+8[02
+1
Tìm hiểu tác phẩm Rừng xà nu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu tác phẩm Rừng xà nu - Người đăng: ptthanhgiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tìm hiểu tác phẩm Rừng xà nu 9 10 688