Ktl-icon-tai-lieu

tình yêu và tình bạn

Được đăng lên bởi Kü Këñ BM
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chào mừng
cô cùng các
bạn đến với
bài hùng biện
của tổ 1
Bộ môn: GDCD

Chñ ®Ò :

T×nh yªu vµ t×nh
b¹n

PhÇn I :

T×nh b¹n

ThÕ nµo lµ t×nh b¹n ?
Tình bạn là một phạm trù xã hội, được dùng để
chỉ quan hệ giữa người với người có những nét
giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay
hoàn cảnh… mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm,
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người,
dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau
về sở thích ,cá tính,mục đích và lí tưởng sống.
Trong cuộc sống, tình bạn được biểu hiện trên
nhiều phương diện khác nhau

?

Cã nh÷ng kiÓu b¹n nµo ?
Ba n

B¹n

ch©n chÝnh

B¹n kh«ng
ch©n chÝnh

BiÓu hiÖn t×nh b¹n ch©n chÝnh lµ g× ?
Lµ nh÷ng ngêi b¹n hiÓu nhau , hîp nhau , t«n träng
lÉn nhau
Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau
Tình bạn phải ®îc x©y dùng tõ hai phía thì mới có thể
cã mét t×nh b¹n bÒn v÷ng vµ hiÓu nhau.
Là người sẽ luôn bên ta dù cuộc đời có đổi thay, khi
ta gặp hoạn nạn cũng như tìm thấy hạnh phúc.
Là một tình bạn vững bền cho dù những thử thách
của cuộc đời

Cßn t×nh b¹n kh«ng ch©n chÝnh ?
Là tình bạn dựa trên sự giả dối và lợi
dụng
Đîc x©y dùng trªn nh÷ng tình cảm, c¶m
xóc kh«ng cã thËt
làm cho con người ta mất đi nhân phẩm
đạo đức của mình
Tình bạn dối trá sẽ khiến cho hai chữ
“tình bạn” không còn thiêng liêng và
cao quý nữa

Và ngay cả động vật cũng có tình
bạn

 Bài học rút ra:
Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với
cuộc.
Có vô vàn điều kỳ diệu và tuyệt đẹp mà
tình bạn mang đến cho chúng ta .
* chúng ta hãy biết tôn trọng và giư
gìn tình bạn

PhÇn II

T×nh yªu

Kh¸i niÖm vÒ t×nh yªu ?
T×nh yªu lµ
một loại tình cảm giữa người này và người khác
TiÒn ®Ò cho h«n nh©n
Lµ thø t×nh c¶m thiªng liªng, s©u s¾c vµ ®¸ng
tr©n träng
Con dao hai lìi cã thÓ mang l¹i ®au khæ
S½n sµng vît qua mäi thö th¸ch ®Õn víi nhau

KL:T×nh yªu lµ d¹ng t×nh c¶m ®Æc biÖt cña con ng
êi vµ nã lµ "bản năng con người" và "trí tuệ
con người".
Lµ sù rung c¶m vµ quyÕn luyÕn gi÷a hai ngêi
kh¸c giíi , vµ ë hä cã sù phï hîp vÒ nhiÒu mÆt
Hä cã nhu cÇu gÇn gòi ,g¾n bã,
tù nguyÖn sèng víi nhau c¶ cuéc ®êi

Yêu là khi anh sẵn sàng "xài” mỳ ăn liền để dành tiền làm
món ăn ngon cho em

Quan niÖm vµ th¸i ®é vÒ t×nh yªu trong
c¸c giai cÊp
X· héi phong kiÕn
*Nam n÷ thô thô bÊt
th©n.
*Cha mÑ ®Æt ®©u con
ngåi ®Êy.
*M«n ®¨ng hé ®èi.
*XuÊt gi¸ tßng phu,
Phu tö tßng tö.

X· héi t b¶n
*Tù do yªu th¬ng.
(qu¸ trín)
*T×nh yªu nh thø
hµng ho¸ .
khiÕn cho
phô n÷ tñi nhôc .

X· héi chñ
nghÜa
*T×nh c...
Chào m ng
cô cùng các
b n n v i đế
bài hùng bi n
c a t 1
Bộ môn: GDCD
tình yêu và tình bạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tình yêu và tình bạn - Người đăng: Kü Këñ BM
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tình yêu và tình bạn 9 10 272