Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm lý thuyết mạng

Được đăng lên bởi nguyenvanhoan76
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1901 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN LẬP TRÌNH MẠNG

Biên Soạn : GV Bùi Tiến Trường

Câu Hỏi Số 001 :
Chọn phát biểu đúng
[A] InputStream và OutputStream là hai luồng dữ liệu kiểu byte
[B] Reader và Writer là hai luồng dữ liệu kiểu character
C] Cả hai đều đúng.
[D] Tất cả đều sai
Câu Hỏi Số 002 :
Package là tập hợp của :
A] Lớp và Interface
[B] Lớp
[C] Interface
[D] Các công cụ biên dịch
Câu Hỏi Số 003 :
cho biết các tạo ra một thể hiện của InputStreamReader từ một thể hiện của
InputStream
[A] Sử dụng phương thức createReader() của lớp InputStream
[B] Sử dụng phương thức createReader() của lớp InputStreamReader
C] Tạo một thể hiện của InputStream rồi truyền vào cho hàm khởi tạo của
InputStreamReader
[D] Tất cả các câu trên đều sai
Câu Hỏi Số 004 :
Chọn phát biểu đúng :
[A] (1) Lớp Writer có thể được dùng để ghi các ký tự có cách mã hóa khác nhau ra
luồng xuất
[B] (2) Lớp Writer có thể được dùng để ghi các ký tự Unicode ra luồng xuất
[C] (3) Lớp Writer có thể được dùng để ghi giá trị các kiểu dữ liệu cơ sở ra luồng xuất
D] Câu (1) và (2) đúng
Câu Hỏi Số 005 :
Khai báo nào sau đây là khai báo hợp lệ của một lớp abstract?
A] abstract class Vehicle { abstract void display(); }
[B] class Vehicle { abstract void display(); }
[C] abstract class Vehicle { abstract void display( System.out.println("Car"); }
[D] abstract Vehicle { abstract void display(); }
Câu Hỏi Số 006 :
Cho đoạn mã sau đây :
int x = 11;
do {
1

x += 20;
} while (x<10);
Đoạn mã trên lặp bao nhiêu lần?
[A] 0
B] 1
[C] 4
[D] 5
Câu Hỏi Số 007 :
Một chương trình JAVA có thể chạy trên bất kỳ hệ thống máy tính nào có_________?
[A] Hệ máy Intel
[B] Trình biên dịch Java
[C] Hệ điều hành Linux
D] Máy ảo Java
Câu Hỏi Số 008 :
Cho đoạn mã sau đây :
int values[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
for (int i=0; i<X; ++i)
System.out.println(values[i]);
giá trị của X phải là bao nhiêu để đoạn mã in ra 4 phần tử đầu tiên của mảng?
[A] 1
B] 4
[C] 8
[D] Không có giá trị nào vì đoạn mã có lỗi.
Câu Hỏi Số 009 :
Phát biểu nào sau đây SAI về từ khóa static?
[A] Một thuộc tính static được dùng chung bởi tất cả các đối tượng thuộc lớp đó
[B] Một phương thức static có thể được gọi mà không cần khởi tạo đối tượng
[C] Từ khóa static không dùng trong khai báo lớp
D] Một phương thức static có thể sử dụng tất cả các biến trong lớp
Câu Hỏi Số 010 :
Nếu biến chr có kiểu dữ liệu char (Character) thì câu lệnh if nào sau đây đúng cú pháp?
[A] if (chr = "a")
[B] if (chr = 'a')
[C] if (chr == "a")
D] if (chr == 'a')
Câu Hỏi Số 011 :
Kết quả của biểu th...
CÂU H I ÔN THI TR C NGHI M MÔN L P TRÌNH M NG
Biên So n : GV Bùi Ti n Tr ng ế ườ
Câu H i S 001 :
Ch n phát bi u đúng
[A] InputStream và OutputStream là hai lu ng d li u ki u byte
[B] Reader và Writer là hai lu ng d li u ki u character
C] C hai đ u đúng.
[D] T t c đ u sai
Câu H i S 002 :
Package là t p h p c a :
A] L p và Interface
[B] L p
[C] Interface
[D] Các công c biên d ch
Câu H i S 003 :
cho bi t các t o ra m t th hi n c a InputStreamReader t m t th hi n c aế
InputStream
[A] S d ng ph ng th c createReader() c a l p InputStream ươ
[B] S d ng ph ng th c createReader() c a l p InputStreamReader ươ
C] T o m t th hi n c a InputStream r i truy n vào cho hàm kh i t o c a
InputStreamReader
[D] T t c các câu trên đ u sai
Câu H i S 004 :
Ch n phát bi u đúng :
[A] (1) L p Writer có th đ c dùng đ ghi các ký t có cách mã hóa khác nhau ra ư
lu ng xu t
[B] (2) L p Writer có th đ c dùng đ ghi các ký t Unicode ra lu ng xu t ư
[C] (3) L p Writer có th đ c dùng đ ghi giá tr các ki u d li u c s ra lu ng xu t ư ơ
D] Câu (1) và (2) đúng
Câu H i S 005 :
Khai báo nào sau đây là khai báo h p l c a m t l p abstract?
A] abstract class Vehicle { abstract void display(); }
[B] class Vehicle { abstract void display(); }
[C] abstract class Vehicle { abstract void display( System.out.println("Car"); }
[D] abstract Vehicle { abstract void display(); }
Câu H i S 006 :
Cho đo n mã sau đây :
int x = 11;
do {
1
Trắc nghiệm lý thuyết mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm lý thuyết mạng - Người đăng: nguyenvanhoan76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Trắc nghiệm lý thuyết mạng 9 10 279