Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cổ GRIM

Được đăng lên bởi lydaoctgttp47
Số trang: 361 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Truyïån cöí Grim 1
Muåc luåc
Naâng cöng chuáa chùn ngöîng .................................................................................4
Hïnxen vaâ Grïten .................................................................................................9
Chuá Hanh lûúâi biïëng...........................................................................................16
Con quyã vaâ baâ noá ................................................................................................. 19
AÃ Grïten thöng minh ..........................................................................................23
Lïn thiïn àaâng .................................................................................................... 26
Jörinàú vaâ Jögigún ..............................................................................................27
Cêy cuã caãi............................................................................................................. 30
Baâ laäo chùn ngöîng ...............................................................................................33
Con meâo ài hia.....................................................................................................43
Cö beá quaâng khùn àoã........................................................................................... 49
Chuá beá tñ hon .......................................................................................................53
Cö beá loå lem ...........................................................................................................60
Naâng Baåch Tuyïët................................................................................................. 66
Ngöi nhaâ trong rûâng............................................................................................75
Àûáa con vaâng.......................................................................................................80
Cö beá hai mùæt.......................................................................................................... 86
Ba cö chõ...............................................................................................................93
Con quó nhöët trong loå ........................................................................................103
Vua tröåm............................................................................................................ 108
Con rùæn trùæng ....................................................................................................115
Ngûúâi àêìy túá trung thaânh .................................................................................119
Cuöåc ngao du cuãa tñ hon.................................................................................... 127
Mûúâi hai ngûúâi thúå sùn .....................................................................................132
Ba súåi toác vaâng cuãa quyã.....................................................................................136
Truyện cổ GRIM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cổ GRIM - Người đăng: lydaoctgttp47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
361 Vietnamese
Truyện cổ GRIM 9 10 383