Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cổ tích Andecxen

Được đăng lên bởi minhchien0001
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

CHUYÏÅN CÖÍ TÑCH ANDECXEN

MUÅC LUÅC
Muåc luåc ......................................................................................... 1
Têëm gûúng vaâ nhûäng maãnh gûúng vúä....................................... 2
Hai em beá ..................................................................................... 3
Vûúân nhaâ baâ biïët laâm pheáp laå .................................................... 8
Hoaâng tûã vaâ cöng chuáa.............................................................. 14
Con gaái quên cûúáp àûúâng ......................................................... 19
Baâ laäo xûá Lapöni vaâ baâ laäo ngûúâi Phêìn Lan .......................... 26
Viïåc xaãy ra trong lêu àaâi baâ chuáa Tuyïët................................. 29
Chiïëc kim thö............................................................................. 33
Cö beá tñ hon ................................................................................ 39
Con chim hoåa mi........................................................................ 48
Àöi giêìy àoã.................................................................................. 58
Àöi giaây haånh phuác ................................................................... 64
Möåt baâ meå ................................................................................... 82
Möåt chuyïån coá thêåt.................................................................... 87
Naâng Cöng Chuáa Vaâ Haåt Àêåu.................................................. 90
Ngûúâi baån àöìng haânh................................................................ 91
Vanàúma vaâ caác con gaái ............................................................ 99CHUYÏÅN CÖÍ TÑCH ANDECXEN

2

Têëm gûúng vaâ nhûäng maãnh gûúng vúä
Töi seä kïí cho caác baån nghe cêu chuyïån vïì möåt con quyã.
Möåt höm quyã ta rêët sung sûúáng vò àaä laâm ra möåt têëm gûúng rêët kyâ
laå. Nhûäng vêåt töët àeåp soi vaâo àêëy àïìu nom chùèng ra gò caã, traái laåi caác
vêåt xêëu xñ laåi caâng roä neát vaâ nöíi bêåt hùèn lïn, tröng laåi caâng xêëu xñ
hún. Nhûäng phong caãnh àeåp vaâo gûúng thò tröng nhû múá rau muöëng
luöåc; nhûäng ngûúâi töët nhòn vaâo laåi trúã thaânh àaáng gheát, ài àêìu löån
xuöëng àêët, coá khi mêët caã buång, mùåt thò meáo moá khöng nhêån ra ai
nûäa. Nïëu trïn mùåt coá möåt vïët taân nhang thò nhòn vaâo gûúng, vïët taân
nhang êëy laåi thêëy loang ra khùæp mùåt, muäi möìm àïìu laâ taân nhang.
Quyã lêëy laâm thñch thuá lùæm. Khi m...
CHUYÏÅN CÖÍ TÑCH ANDECXEN 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Muåc luåc......................................................................................... 1
Têëm gûúng vaâ nhûäng maãnh gûúng vúä....................................... 2
Hai em beá..................................................................................... 3
Vûúân nhaâ baâ biïët laâm pheáp laå....................................................8
Hoaâng tûã vaâ cöng chuáa.............................................................. 14
Con gaái quên cûúáp àûúâng......................................................... 19
Baâ laäo xûá Lapöni vaâ baâ laäo ngûúâi Phêìn Lan.......................... 26
Viïåc xaãy ra trong lêu àaâi baâ chuáa Tuyïët................................. 29
Chiïëc kim thö............................................................................. 33
Cö beá tñ hon................................................................................ 39
Con chim hoåa mi........................................................................ 48
Àöi giêìy àoã.................................................................................. 58
Àöi giaây haånh phuác................................................................... 64
Möåt baâ meå................................................................................... 82
Möåt chuyïån coá thêåt.................................................................... 87
Naâng Cöng Chuáa Vaâ Haåt Àêåu.................................................. 90
Ngûúâi baån àöìng haânh................................................................ 91
Vanàúma vaâ caác con gaái............................................................ 99
Truyện cổ tích Andecxen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cổ tích Andecxen - Người đăng: minhchien0001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Truyện cổ tích Andecxen 9 10 197